در تاریخ تحریر سند حاضر دفتر گردید: …………..وبعدالحضور ………………….  اختیاراتی که  در وکالتنامه  شماره  ……………… مورخ ……………… دفتر اسناد رسمی ……………………….. درخصوص    …………………………….داشت   را عینا و بدون  هیچ  زیاده  و نقصانی  تفویض  و واگذار نمود به : ……………………..

 علیهذا نامبرده  اخیرالذکر می  تواند نسبت  به  انجام مفاد و مندرجات  این  وکالتنامه  که  از هر حیث  و جهت  تابع  مندرجات  وکالتنامه  اولیه است،  قیام  واقدام  نماید. این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.