نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان یا ساختمان روی زمین وقفی

1- موجر:   ………………    به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان     …………….     با نمایندگی طبق نامه شماره    …………….     اداره مذکور

2– مستأجر :  ……………..  فرزند   …………….  به شناسنامه    ……………..   صادره از   ……………  به شماره ملی   ………………..  به نشانی ………………………….

3– مورد اجاره: قدر السهم و الحصه عرصه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک شماره                         واقع در بخش                                که بر روی یک قطعه زمین وقفی به پلاک شماره                                واقع در بخش                                    ملکی موجر مرقوم احداث و بنا گردیده است با جمیع متعلقات و لواحق آن بدون استثنا چیزی حدود و حقوق برابر سند مالکیت مربوطه                              که به رویت مستأجر رسیده و اقرار به تصرف آن نمود و صرفاً به منظور احداث یک واحد مسکونی                         به اجاره داده شد.

4- مدت اجاره :                            سال کامل خورشیدی از تاریخ                       لغایت             است.

5- مبلغ کل اجاره بهاء :                     ریال از قرار معدل هر دوره برای هر سال                 ریال که مستأجر متعهد است در ابتدای هر سال / ماه در قبال قبض وثمن به موجر پرداخت نماید .

شروط و تعهدات :

1- مستأجر متعهد است در سررسید هر قسط اجاره بهای همان قسط را بپردازد و در صورت تأخیر و انقضای یک ماه اختیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود.

2- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً بدون موافقت کتبی موجر به نحوی از انحناء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق و امثال آن به غیر را ندارد .

3- مستأجر متعهد است در پایان مدت و یا به محض وصول اخطار کتبی سند اجاره را برابر مقررات و قوانین جاریه تجدید نماید .

4- در انقضای مدت مادامی که سند اجاره طبق مقررات مربوط تجدید نگردیده باشد ، مستأجر موظف است که مال الاجاره را طبق نظر کارشناس منتخب موجر پرداخت نماید .

5- مستأجر حق تغییر و تبدیل محل مسکونی را به محل کسب و بالعکس ندارد مگر با موافقت موجر و پرداخت صد درصد سرقفی به موقوفه .

6- مستأجر با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد اجاره اقدام به تنظیم سند اجاره نمود و متعهد گردید که هر گونه ادعائی درباره نحوه بهره برداری مورد اجاره و امثال آن پیش بیاید ، خود شخصاً پاسخگو باشد .

7- تخلف از هر یک از شروط این سند موجب اختیار فسخ سند در بقیه مدت برای موجر خواهد بود و مستأجر مکلف است اجاره بهاء را تا تاریخ تخلیه طبق نظر کارشناسان منتخب موجر پرداخت نماید .

8- تأخیر در پرداخت مال الاجاره و تجدید قرارداد اجاره ، این اختیار و اجازه را به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان                  را می دهد که جهت احقاق حقوق خود ، اقدام به صدور اجرائیه نماید .

9- مستأجر برای هر یک ماه تأخیر در پرداخت مال الاجاره پس از یک سال جریمه ای معادل       مال الاجاره معوقه برابر مفاد بخش نامه سازمان اوقاف و امور خیریه و مطابق مفاد قرارداد باید پرداخت نماید .

قبوض …………………. اقساطی …………………. به شماره …………………. صادره شد پاسخ استعلامیه …………………. ثبت و نامه …………………… دارائی …………………. ملاحظه شد .

بتاریخ …. / …. / …….. هجری شمسی .

نظرات

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک نظر اضافه کنید