با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی
شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و شرکت                     به شماره ثبت                   به نمایندگی                                             به شماره شناسنامه          صادره از                 که در این قرارداد متعهد نامیده می شود طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد .

ماده 1- موضوع قرارداد :

انجام خدمات تخلیه محموله های متعلق به متعهد له از کشتی ها به اسکله ، کامیون ، تریلر و غیره که متعهد له تعیین نماید در بندر                    و شمارش و صفافی و سایر امور مربوط به تخلیه و بارگیری در حدود شرایط این قرارداد .

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت قرارداد یک سال و از تاریخ             الی             می باشد و در پایان مدت مزبور اگر هر یک از طرفین مایل به تمدید قرارداد نباشد یا بخواهد در مفاد آن تجدید نظر نماید باید حداقل یک ماه قبل موضوع را به طرف دیگر ابلاغ نماید والا مراضات کامل جهت ادامه قرارداد ، تا یک سال دیگر تحصیل شده تلقی و به همین ترتیب سال به سال قرارداد تمدید می گردد.

ماده 3-امور مالی و مبلغ قرارداد  :

الف – مبلغ قرارداد :

1- بابت تخلیه کالا از کشتی به اسکله و از اسکله به کامیون ، تریلر و غیره از قرار هر تن مبلغ            تن

2- بابت تخلیه هر دستگاه کانتینر 40 فوتی از کشتی به اسکله و از اسکله به کامیون ، تریلر و غیره مبلغ        ریال

3- بابت تخلیه هر دستگاه کانتینر 20 فوتی از کشتی به اسکله و از اسکله به کامیون ، تریلر و غیره مبلغ       ریال

4- بابت حق بار شماره از قرار هر تن مبلغ               ریال

5- بابت حق سربار شمار و یک نفر نگهبان و یک نفر نجار برای هر تن مبلغ            ریال

6- در مورد سایر اقلام فوقاً ذکر نشده است مبلغ قرارداد به شرح ذیل می باشد.

 

تبصره : در صورتی که در مورد نرخ های فوق تعرفه ای وجود داشته باشد حداکثر نرخ مورد توافق در هیچ مورد از سقف تعرفه تجاوز نخواهد کرد .

ب: نحوه پرداخت :

1- متعهد له بعد از اعلام مندرج در بند 2 ماده 9 به محض شروع عملیات تخلیه، …………… درصد از مبلغ تقریبی موضوع تخلیه را به صورت علی الحساب به متعهد پرداخت می نماید .

2- متعهد بعد از خاتمه عملیات تخلیه هر کشتی و بار شماری یا بارگیری کامیون و غیره صورت حساب مربوط به آن را با توجه به نرخ های معینه در بند الف فوق الذکر و احیاناً اصلاحات و الحاقات بعدی به طور دقیق و منظم تهیه و به متعهد له تسلیم می نماید و مشار الیه مکلف است حداکثر ظرف               روز به صورت حساب مزبور رسیدگی نموده و در مطابقت آن با قرارداد پس از وضع مبلغ علی الحساب و کسورات قانونی از قبیل حق بیمه و مالیات و غیره مابقی قرارداد را به متعهد پرداخت نماید.

ماده 4- تضمین حسن انجام کار :

متعهد مبلغ به حروف           ریال و به عدد               ریال به صورت ضمانت نامه بانکی به شماره       صادره از بانک               که تا تاریخ                 معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له قابل تمدید یا تبدیل به صورت            به عنوان تضمین انجام تعهد به متعهد له تسلیم نمود. تضمین مزبور باید به نحوی باشد که هر آن متعهد له اراده نمود بدون تشریفات و به طور یک جانبه بتواند آن را وصول نماید. این تضمین در صورت انجام کامل تعهدات از سوی متعهد پس از پایان مدت قرارداد و تسویه حساب کامل فوراً به متعهد مسترد خواهد شد.

ماده 5- کسور قانونی   :

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد له در هر پرداخت ………… بابت مالیات و …….. بابت تضمین حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی کسر می نماید. بدیهی است مبلغ …………….. فوق به مجرد ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی توسط متعهد به وی مسترد خواهد شد .

ماده 6- حوادث قهری  :

در صورت بروز هر گونه حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی که خارج از حیطه اقتدار متعهد یا متعهد له بوده و غیر قابل پیش گیری باشد و به نحوی مستقیماً در انجام تعهدات طرفین تاثیر نماید مسئولیت طرفین قرارداد حسب مورد تا حدودی که مربوط به علل مذکور باشد در قبال یکدیگر ساقط می گردد .

ماده 7- فسخ  :

هر یک از طرفین در صورتی که تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشد می تواند موضوع را حداقل دو ماه قبل کتباً به طرف دیگر اعلام و قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید .

ماده 8- حل اختلاف :

کلیه اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر یا اجرا مفاد این قرارداد ابتداً از طریق مذاکرات  طرفین در محل انجام تعهد حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق نسبت به رفع اختلاف موضوع به                      ارجاع می گردد .

ماده 9- تائیدات و تعهدات متعهد له :

1-9- کلیه تشریفات قانونی بندری از قبیل ثبت نوبت جهت پهلو دادن کشتی به اسکله و کسب اجازه تخلیه و امثال آن به عهده متعهد له می باشد .

2-9- متعهد له موظف است حداقل                ساعت قبل از پهلو دهی کشتی و شروع به تخلیه مراتب را به طور کتبی یا تلفنی ضمن اعلام تعداد گنگ های مورد نیاز برای شروع کار به اطلاع متعهد در بندر       یا  دفتر مرکزی برساند و در صورت نیاز به اکیپ اضافی کارگر مراتب را               ساعت قبل اطلاع دهد .

3-9- تهیه وسیله حمل و نقل (تریلی – کامیون ) به عهده متعهد له است و چنانچه در اثر تاخیر در تهیه  وسیله حمل و نقل در امر تخلیه تاخیری حاصل شود متعهد مسئول نخواهد بود . و این تاخیر طی صورت جلسه ای به امضا فرمانده کشتی و نماینده متعهد و متعهد له می رسد .

تبصره : اگر به علت تاخیر در عرضه وسیله حمل و نقل یا به هر علت دیگر که مستند به فعل یا ترک فعل متعهد له باشد و کارگران معطل شوند و این معطلی بیش از            ساعت به طول انجامد معطلی بیش از مقدار مزبور مشمول پرداخت دستمزد کارگر در انتظار نوبت است.

ماده 10- تائیدات و تعهدات متعهد :

1-10- متعهد موظف است به محض اعلام متعهد له طبق بند 2 ماده 9 این قرارداد بلافاصله کلیه امکانات لازم را بسیج نموده و به محض ورود کشتی به بندر بدون معطلی شروع به عملیات تخلیه و انجام تعهد بنماید .

2-10- متعهد باید در طول عملیات تخلیه کلیه مقررات و ضوابط سازمان بنادر و کشتیرانی را مراعات نماید و در تخلف از این ضوابط متعهد له به او کتباً اخطار خواهد نمود و هر گاه این تخلف بیش از یک بار صورت گیرد و در هر بار متعهد له اخطار نموده باشد در مرحله سوم متعهد له می تواند ضمن اعلام تخلف ، قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و کلیه خسارات وارده ناشی از تخلفات و فسخ قرارداد را از تضمین موضوع ماده 4 و مطالبات متعهد و در صورت عدم تکافوی آن از اموال متعهد به هر نحو که صلاح بداند به نفع خود ضبط و وصول نماید و متعهد حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت .

3-10- متعهد مکلف است ضمن رعایت کلیه قوانین مملکتی از قبیل نظام وظیفه عمومی و غیره کارگران خبره و مجرب در امر تخلیه کالا و بار شماران با تجربه جهت بار شماری به تعداد کافی و همچنین یک نفر سربار شمار را جهت نظارت در امر تخلیه و تهیه گزارش روزانه به کار گمارد .

4-10- سر بار شمار علاوه بر انجام وظایف محوله مامور رابطه بین فرمانده کشتی و نماینده متعهد له و مقامات بندری بوده و در خلال ساعات کار حق ترک پست خود را نداشته و اگر ضرورت خدمات ، ترک محل را به طور موقت اجباری نماید متعهد موظف است بلافاصله تا بازگشت مشار الیه برای او قائم مقام تعیین نماید و در هر حال متعهد نیز شخصاً پاسخگوی سوالات و خواسته های متعهد له می باشد .

5-10- متعهد موظف است کلیه وسائل تخلیه اعم از سیم ، شکل ، تور و طناب ، پین ، شلنگ ، و همچنین لباس ، کفش و دستکش و کلاه کار و تمام لوازم ایمنی و بهداشتی مورد نیاز کارگران و وسیله اعزام آنان به اسکله را تهیه و کارگران را به استفاده از وسایل ایمنی و رعایت بهداشت کار ملزم نماید و کارگران بدون کلاه ایمنی حق ورود به کشتی را ندارند . هزینه کلیه موارد فوق الذکر به عهده متعهد می باشد . همچنین مشار الیه موظف است کلیه مایحتاج کارگران را به هزینه خود تامین نماید و کارگران حق ورود به کابین کشتی جهت تقاضای آب و غذا و استفاده از توالت کشتی و غیره را ندارد .

6-10- داشتن کارت شناسایی معتبر (صادره از طرف سازمان بنادر ) برای کارگران و بار شماران و کلیه ابواب جمعی متعهد الزامی است .

7-10- متعهد موظف است در هر ساعت / گنگ              تن کالا تخلیه نماید به طوری که روزانه        تن کالا از کشتی تخلیه نموده باشد .

8-10- چنانچه متعهد به هر دلیل در انجام تعهد خود تاخیر نماید موظف است بابت معطلی هر کشتی روزانه       ریال و بابت معطلی کامیون و تریلر روزانه         ریال به متعهد له بپردازد و به علاوه بابت جبران خسارت احتمالی از قرار هر ساعت تاخیر                 ریال به وی پرداخت نماید .

9-10-متعهد موظف است با رعایت قوانین کار در تمام 24 ساعت در سه شیفت کاری بدون وقفه عملیات تخلیه را انجام دهد مگر سازمان بنادر کار را در ساعات بخصوصی رسماً تعطیل نماید . همچنین متعهد موظف است در کلیه روز های سال عملیات تخلیه را انجام دهد . روز های تعطیل رسمی و اعیاد مذهبی فقط در صورت موافقت متعهد له ممکن است تعطیل باشد .

10-10- متعهد موظف است کلیه کارگران خود را برابر مقررات مملکتی بیمه نماید .

11-10- در صورتی که حین انجام عملیات موضوع قرارداد از طرف کارکنان و کارگران متعهد به کشتی یا محمولات کامیون ها و تریلرها یا تاسیسات بندر و یا اشخاص ثالث به هر دلیلی خواه به طور عمد یا غیر عمد خسارتی وارد شود متعهد مسئول است و خسارت وارده وفق بند 2 این ماده وصول خواهد شد .

تبصره 1- مسئولیت متعهد در خصوص محمولات از زمان اقدام به بستن محمولات به هوک جرثقیل در داخل انبار کشتی شروع و تا خاتمه تخلیه آن و بار نمودن و صفافی در کامیون ها و تریلر ادامه دارد .

تبصره 2: مسئولیت متعهد در هیچ مورد این قرارداد رافع مسئولیت کارگران و أبواب جمعی وی نخواهد بود .

12-10- تشخیص کافی بودن تعداد نفرات گنگ در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد با رئیس خدمات بندری سازمان بنادر محل انجام تعهدات می باشد و نظر وی ملاک عمل خواهد بود.

13-10- متعهد در تمام مدت عملیات تخلیه و پس از آن در قبال دستور العمل های صادره از طرف مقامات بندری مسئول بوده و چنانچه کارگر یا کارگرانی به طور قاچاق در کشتی پنهان شده و از مرز خارج شوند یا اینکه قبل از خروج از مرز به وسیله مقامات مربوطه در کشتی دستگیر شوند ، متعهد باید پاسخگو بوده و جریمه متعلقه را بپردازد و برای جلوگیری از این امر لازم است حداقل دو ساعت قبل از حرکت کشتی کلیه کارگران خود را به دقت شناسایی نموده و از کشتی خارج نماید .

14-10-متعهد موظف است حداکثر یک هفته پس از پایان تخلیه و حرکت کشتی گزارش جامعی از گردش کار خود به انضمام برگه روزانه تخلیه کشتی (                        ) که به امضا مامور بندر و بار شمار رسیده است و همچنین صورت مجلس کسری ، آبدیدگی ، خسارت ناشی از شکستگی و هر گونه صورت مجلسی که به نحوی در مورد تخلیه بار تهیه شده است را ضمن گزارش خود و در قبال اخذ رسید به متعهد له تسلیم نماید .

15-10- متعهد اعلام نمود که مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نمی باشد و به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در قرارداد سهیم و ذینفع نمی کند و در صورتیکه خلاف آن ثابت شود علاوه بر تحمل مجازات قانونی ، متعهد له نیز حق دارد قرارداد را فسخ و مطابق ذیل بند 2 همین ماده عمل نماید .

ماده 11- سایر شرایط

ماده 12- اقامتگاه :

اقامتگاه متعهد :

اقامتگاه متعهد له :

تبصره : طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند والا کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

این قرارداد در          ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حکم واحد تنظیم و مبادله گردیده است .

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له