این قرارداد بین طرفین

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ………….. …… که از این پس اختصاراً در این قرارداد متعهد له نامیده می شود

خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس متعهد نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

عبارت است از تعمیر و نگه داری و بازدید های فنی و عند اللزوم تعویض قطعات معیوب دستگاه ………، موضوع قرارداد به شماره سریال                 به طوری که دستگاه مزبور به نحو مطلوب همواره قابلیت بهره برداری را داشته باشد.

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت قرارداد عبارت است                          ماه / سال از تاریخ                الی

ماده 3-امور مالی و مبلغ قرارداد :

الف: مبلغ و نحوه پرداخت : هزینه خدمات فنی دستگاه موضوع این قرارداد به صورت مقطوع به حروف               ریال و طبق جدول پیوست می باشد که در چهار مرحله به شرح ذیل پرداخت می گردد :

1-………………درصد بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ چک

2-………………درصد بعد از تائید مرحله اولیه کار

3-

4-

تبصره : متعهد له در هر یک از مراحل فوق در صورتی اقدام به پرداخت وجه خواهد نمود که متعهد تعهدات مرحله قبل را به نحو احسن انجام داده و آن را به تائید مکتوب کارفرما رسانده باشد .

ب: تضمینات :

در زمان انعقاد قرارداد متعهد مبلغ              ریال معادل …………… بهای قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام معامله به صورت تضمین نامه بانکی / سفته                             و مبلغ               ریال معادل ………………………………بهای قرارداد به عنوان تضمین پیش پرداخت به صورت ضمانت نامه بانکی صادره از بانک             که تا تاریخ              معتبر بوده و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمدید یا تبدیل آن می باشد را به متعهد له تسلیم می نماید و پس از انجام کامل تعهدات در خاتمه قرارداد تضمینات مذکور به متعهد مسترد خواهد شد .

تبصره : در صورت تخلف متعهد از هر یک از مفاد این قرارداد ، قرارداد توسط متعهد له فسخ و تضمین حسن انجام کار ضبط و وصول خواهد شد و متعهد حق هیچ گونه اعتراضی ندارد .

ماده 4- کسور قانونی :

پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد له در هر پرداخت        % بابت مالیات و 5% بابت حق بیمه موضوع ماده 38 ق تامین اجتماعی کسر می نماید . بدیهی است مبلغ اخیر الذکر به مجرد ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی توسط متعهد به وی مسترد خواهد گردید .

ماده 5- حوادث قهریه

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متعهد یا متعهد له باشد به نحوی که مستقیماً در انجام تعهدات طرفین تاثیر نماید مسئولیت طرفین قرارداد حسب مورد تا حدودی که مربوط به علل و عوامل مذکور می گردد در قبال یکدیگر ساقط می گردد.

ماده 6- فسخ قرارداد:

در صورتیکه متعهد له تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشد ، می تواند موضوع را حداقل  …….. روز   قبل به متعهد اعلام و قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید.

ماده 7- حل اختلاف :

اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر یا اجراء مفاد این قرارداد به   داوری……….ارجاع و نظر مرجع مذکور قابل اجرا است.

ماده 8- تائیدات و تعهدات طرفین :

1-8- تهیه ملزومات مصرفی مانند ………………… و غیره به عهده متعهد بوده و متعهد له مساعدت لازم در این زمینه را خواهد نمود .

2-8- تهیه ملزومات و قطعات یدکی جهت تعمیر و نگه داری دستگاه موضوع قرارداد به عهده متعهد بوده و متعهد له فقط هزینه خرید آن را برابر نرخ های معینه می پردازد .

3-8- متعهد مکلف است حداقل                   مرتبه در سال فواصل مساوی دستگاه های موضوع قرارداد را بازید و کنترل نموده و در صورت لزوم رفع نقص نموده و تذکرات ارشادی جهت حفظ و استفاده صحیح از دستگاه ها را به مسئول مربوطه داده و موارد مهم را کتباً اعلام نماید .

4-8- متعهد موظف است به محض اعلام متعهد له در طول ساعت  ……..الی در تهران و شهرستان ها متخصصین خود را جهت تعمیر و راه اندازی نماید .

تبصره : در صورتی که در مهلت فوق الذکر متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد بابت هر ساعت تاخیر مبلغ  …….       ریال جریمه تعلق  خواهد گرفت که از صورت حساب متعهد یا از تضمین حسن انجام معامله کسر خواهد شد . و این مبلغ غیر از پرداخت خسارتی است که ممکن در اثر معیوب ماندن دستگاه به متعهد له وارد گردد .

5-8- در صورتیکه هر یک از دستگاه ها به تعمیرات  اساسی نیاز داشته باشد متعهد موظف است ضمن تشخیص مورد و اعلام کتبی آن به متعهد له مدت زمان تعمیر اساسی را نیز متذکر شود (قید نماید ).

در صورتی که این تشخیص مورد تائید متعهد له باشد پس از تعمیر و بازسازی ، متعهد له هزینه قطعات و لوازمی که متعهد بر دستگاه ها نصب نموده است را برابر نرخ های معینه به مشار الیه خواهد پرداخت .

تبصره : تکلیف متعهد به تشخیص تعمیرات اساسی مانع از تقاضای متعهد له نسبت به بررسی و انجام تعمیرات اساسی  نمی باشد. و در هر حال اگر در این خصوص و همچنین در تشخیص مصادیق تعمیر اساسی بین طرفین اتفاق  نظر وجود نداشت ، نظر  متعهد له لازم الاجرا است .

6-8- متعهد در شهر های ……………

نماینده یا متخصص مقیم دارد و هزینه خدمات فنی دستگاه موضوع قرارداد در شهر هایی که متعهد نماینده یا متخصص مقیم ندارد بر مبنای مسافت تا نزدیک ترین شعبه نمایندگی تعمیراتی متعهد طبق جدول ذیل افزایش می یابد

ردیف                 فاصله محل نصب تا نزدیکترین مرکز تعمیرات                         درصد افزایش نرخ

1                      50 الی 100 کیلومتر                                                                               ………..

2                      101 الی 200 کیلومتر                                                                             ………..

3                      201 الی 300 کیلومتر                                                                             ………..

4                      301 الی 400 کیلومتر                                                                             ………..

5                      401 الی 500 کیلومتر                                                                             ………..

6                      501 الی کیلومتر به بالا                                                                             ………

7-8-متعهد اعلام نمود مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/37 نمی باشد و به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نمی کند و اگر خلاف آن ثابت شود متعهد له قرارداد را فسخ و کلیه خسارت وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال متعهد وصول نماید و علاوه بر تحمل مجازات قانونی باید خسارت ناشی از بطلان قرارداد را تحمل نماید .

8-8- متعهد مکلف است در تمام مراحل تعهدات خود را با حسن نیت تمام انجام داده و در تمام مراحل ، اعم از خرید و تعویض یا نصب لوازم یدکی و یا سایر تعمیرات جزئی و اساسی رعایت صرفه و صلاح متعهد له را بنماید .

در غیر این صورت متعهد له می تواند ضمن اجرای تبصره بند ب ماده 3 کلیه خسارات وارده را از مطالبات و سایر اموال متعهد به هر نحو که صلاح بداند ضبط و وصول نماید و مشار الیه حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت .

ماده 9- سایر شرایط :

ماده 10- اقامتگاه  و شماره تماس طرفین  :

متعهد له :

متعهد :

تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند والا کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:این قرارداد در18 ماده و            تبصره در         نسخه به اعتبار و حکم واحد تنظیم و مبادله گردیده است.

 

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له