با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور تولید محتوای متنی و گرافیکی برای وبسایت استارتاپ ….. به نشانی …..، تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان مجری تولید محتوا می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تولید محتوای متنی و گرافیکی به منظور درج در وبسایت استارتاپ در جهت افزایش بازدیدکننده و سئو وبسایت می باشد.

الف- کلمات اعم از فارسی و انگلیسی و همچنین محتوای گرافیکی می بایست کاملاً ابداعی و بکر و در جهت موضوع و ماهیت استارتاپ طراحی شده باشد.

ب- تعداد صفحات تولید محتوا ……. صفحه و تعداد کلمات بکار گرفته شده مابین ……. تا ……. کلمه می باشد.

پ- طراحی و تولید محتوای گرافیکی می بایست به نحوی باشد که کارآیی و سرعت بارگذاری وبسایت را نکاهد.

ت- طرح ها و پیش فرض هایی که مدنظر کارفرما می باشد، به پیوست این قرارداد است.

ماده سوم: مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع قرارداد حاضر، …… روزکاری تعیین می گردد که از تاریخ انعقاد این قرارداد مورخ …./…./…. تا تاریخ …./…./….. می باشد.

ماده چهارم: هزینه اجرای قرارداد

الف- هزینه اجرای کل موضوع قرارداد اعم از تولید محتوای متنی و گرافیکی با عنایت به صفحات و حجم کار، به ارزش …… ریال تعیین ی گردد.

ب- مبالغ به تفکیک به شرح ذیل می باشد:

1- مبلغ تولید محتوای متنی به ازای هر صفحه به ارزش …… ریال و به ازای هر کلمه محتوای متنی به ارزش …. ریال تعیین می گردد.

2- تولید محتوای گرافیکی با عنایت به خواست کارفرما مطابق با الگوی مدنظر، به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

1- مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد.

2- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از ارائه محتوای متنی در نسخه آزمایشی پرداخت می گردد.

3- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از ارائه محتوای گرافیکی در نسخه آزمایشی پرداخت می گردد.

4- و در نهایت مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از ارائه محتوای نهایی و تأیید کارفرما نسبت به انجام بی عیب و نقص موضوع قرارداد پرداخت می گردد.

ماده ششم: تعهدات مجری

1- مجری متعهد می گردد که در مدت تولید محتوای متنی و گرافیکی به صورت روزانه کارفرما را در جریان امور انجام شده قرار دهد؛

2- مجری متعهد می گردد که به هنگام تولید محتوای متنی و گرافیکی، آن ها را به گونه ای برنامه نویسی و تولید کند که درخصوص لینک های مهم با فشار یک کلیک بطور مستقیم به آن لینک مربوطه دسترسی پیدا کرد؛

3- مجری متعهد می گردد نسبت به اطلاعات، آمار و کدها و رمزهای عبوری که در اختیار ایشان قرار می گیرد، اصل محرمانگی و حسن نیت در انجام امور و نیز حسن امانت را سرلوحه فعالیت اجرایی خویش قرار دهد و هر گونه بی مبالاتی اعم از سهواً یا عمداً قابل قبول نیست و مجری ملزم به جبران خسارات وارده به شخص کارفرما و مجموعه استارتاپ می باشد؛

4- مجری متعهد می گردد که به محض امضای قرارداد حاضر و پذیرش تعهدات مندرج در آن، در مدت زمان تعیین شده در ماده 3، نسبت به تولید محتوای متنی و گرافیکی اقدام مقتضی را به نحو احسن انجام دهد؛

5- با عنایت به در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه، به پیوست این قرارداد، قراردادی مجزا تحت عنوان قرارداد عدم افشای اطلاعات منعقد و پیوست می گردد؛

6- مجری متعهد می گردد در تولید محتوای متنی و گرافیکی به مدت ….. روز پس از اجرای موضوع قرارداد، خدمات پشتیبانی ارائه دهد؛

7- اجرای موضوع قرارداد قائم به شخص مجری می باشد و ایشان به منظور اجرای آن توسط دیگری، حق واگذاری به غیر را ندارد؛

8- مجری متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی (همانطور که در مقدمه قرارداد حاضر ذکر شد) نسبت به مفاد این قرارداد اقدام به امضای آن می نماید و پس از امضای آن هر گونه ادعای ابهام و گنگ بودن نسبت به مفاد آن پذیرفتنی نیست.

ماده هفتم: تعهدات کارفرما

1- کارفرما متعهد می گردد که نسبت به مواد 4 و 5 قرارداد حاضر مطابق با برنامه زمابندی تعیین شده پرداخت ها را ترتیب اثر دهد؛

2- کارفرما ملزم است پس از انعقاد قرارداد حاضر، به منظور پیشگیری از اتلاف زمان نسبت به ارائه الگوها و پیش فرض ها اقدام عاجل نماید؛

3- کارفرما ملزم است قرارداد عدم افشای اطلاعات که متعاقب امضای این قرارداد منعقد می گردد را به پیوست قرارداد حاضر نماید.

ماده هشتم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای موضوع قرارداد نسبت به رعایت اصل محرمانگی و امانتداری نسبت به اطلاعاتی که در اختیار مجری قرار می گیرد، بر عهده مدیر اجرایی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده نهم: ضمانت اجرای نقض تعهدات

در صورت نقض هر یک از شرایط تصریح شده در مواد 2، 3 و 6 قرارداد حاضر از سوی مجری، یا تعهدات پذیرفته شده خارج از این قرارداد نسبت به اصل عدم افشای اطلاعات یا محرمانگی اطلاعات و اسناد، هیئت مؤسس نسبت به استمرار همکاری یا فسخ قرارداد تصمیم گیری می نمایند و در صورت فسخ یکجانبه قرارداد، هر گونه خسارات و زیانی که به کسب و کار از قِبل تخطی ایشان وارد شده، می بایست جبران خسارت نماید. البته جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعهدات پذیرفته شده مندرج در این قرارداد، مبلغ …….. ریال از بابت وجه التزام نیز پرداخت نماید.

ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به مفاد مندرج در این قرارداد یا اختلافات آتی نسبت به ارتکاب نقض تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت صاحب کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود