با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور ارائه خدمات حسابرسی و مالی به شرکت استارتاپ ….، تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان کارفرما/استارتاپ می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان مجری عملیات حسابرسی می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات حسابرسی و نظارت بر آن متناسب با استانداردها و آیین نامه های مربوطه و قوانین مالیاتی می باشد که شرح آن به ترتیب ذیل می بایست انجام گیرد:

– تحریر، ثبت وقایع و رویدادهای مالی در دفاتر قانونی و نرم افزار حسابداری شرکت

– تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی سالانه

– ارائه گزارش از ترازنامه و صورت وضعیت سود و زیان در سال مالی جاری و ماهانه به هیئت مؤسس

– تحریر صورت مفاصاحساب سالیانه شرکت

ماده سوم: مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع مندرج در ماده 2 از تاریخ انعقاد این قرارداد تا تاریخ …./…./…. به مدت یکسال مالی می باشد.

ماده چهارم: محل اجرای عملیات حسابرسی

اقامتگاه قانونی کارفرما به نشانی ……. ساختمان ….. واحد …… می باشد که اعم اقدامات حسابرسی در اقامتگاه کارفرما انجام می گیرد.

تبصره یک: در صورت نیاز به اجرای عملیات حسابرسی در دفتر مجری، ایشان می بایست بخش مربوطه را به اطلاع کارفرما رسانده و رضایت ایشان را اخذ نماید.

ماده پنجم: مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد از بابت حسابرسی و انجام امور مالی شرکت توسط تیم زبده حسابرسی مجری، از قرار سال مالی مزبور، به ارزش …… ریال تعیین می گردد.

تبصره یک: کلیه هزینه های ایاب و ذهاب، اقامت و خوراک تیم حسابرسی مجری به مبلغ مندرج در نص این ماده افزوده خواهد شد.

ماده ششم: شرایط پرداخت

1- به هنگام انعقاد قرارداد، مبلغ ….. ریال که …. درصد از مبلغ کل قرارداد را شامل می شود، به حساب مجری کارسازی می گردد.

2- پس از انجام امور حسابرسی و تحریر دفاتر مزبور و ارائه آن و درج در نرم افزار های حسابداری، و تأیید مدیر اجرایی شرکت، مبلغ …. ریال که ….. درصد از مبلغ کل قرارداد را شامل می شود، به حساب مجری کارسازی می شود.

3- مبلغ …. ریال که …. درصد از مجموع مبلغ کل قرارداد را شامل می شود، پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی و اخذ رسید آن و تودیع آن به کارفرما، پرداخت می گردد.

ماده هفتم: تعهدات مجری

1- مجری متعهد می گردد پس از تحریر دفاتر و اسناد مکتوب کارفرما، با رعایت تاریخ و تقدم هر یک، در نرم افزار حسابداری شرکت نیز ثبت نماید؛

2- مجری متعهد می گردد که کلیه الزامات و ترتیبات مفاد قوانین و آیین نامه های مربوطه به امور حسابرسی و نیز اساسنامه شرکت را رعایت نماید؛

3- براساس اصل محرمانگی و عدم افشای اطلاعات کارفرما، مجری متعهد می گردد نسبت به حفظ و حراست از اطلاعاتی که در اختیارش قرار دارد، تلاش خویش را بسیج نماید و در صورت بی مبالاتی نسبت به این امر، ایشان مسئول هرگونه خسارت و زیان به کارفرما می باشد؛

4- مجری ملزم است کلیه اوراق و اسنادی که نسبت به عملکرد مالیاتی و حسابرسی شرکت را ارائه دهد؛

5- مجری ملزم است در صورت نیاز به لیست پرسنل و حقوق و مزایای ایشان، پیش از در اختیار داشتن آن ها، اذن کارفرما را جلب نماید؛

6- مجری متعهد می گردد نسبت به مراجعه به ادارات و سازمان های دارایی و مالیاتی شخصاً اقدام نماید و مستمراً پیگیر مطالبات اداری شرکت باشد.

ماده هشتم: تعهدات کارفرما

1- کارفرما متعهد می گردد نسبت به دیون مالی خویش نسبت به مجری مطابق با مواد 5 و 6 این قرارداد اقدام مقتضی نماید؛

2- کارفرما ملزم است اسناد و مدارکی که در جهت اجرای عملیات حسابرسی نیاز است را در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار مجری قرار دهد؛

3- در صورتی که کارفرما بدون لحاظ نمودن مجری اقدام به انجام برخی امور حسابرسی نماید، هر گونه مسئولیت ناشی از عواقب آن بر عهده شخص کارفرما می باشد؛

4- پرسنل کارفرما ملزم هستند که همکاری متقضی در جهت انجام امور حسابرسی شرکت را با تیم حسابرسی مجری مبذول نمایند.

ماده نهم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز مرحله حسابرسی و تحریر دفاتر قانونی و ارائه گزارش ماهیانه تا ارائه اظهارنامه مالیاتی و تودیع رسید آن به کارفرما بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی شرکت / استارتاپ می باشد. ایشان می بایست در صورت تحقق تعهدات مجری، گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده دهم: ضمانت اجرای نقض تعهدات

در صورت نقض هر یک از شرایط و تعهدات تصریح شده طرفین قرارداد در مفاد این قرارداد، یا تعهدات پذیرفته شده خارج از این قرارداد نسبت به اصل عدم افشای اطلاعات یا محرمانگی اطلاعات و اسناد، طرف دیگر محق است با استناد به بند 3 ماده 7، اقدام به فسخ یکجانبه قرارداد نماید، و همچنین نسبت به هر گونه خسارات و زیان وارد شده، می بایست جبران خسارت نماید. البته جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعهدات پذیرفته شده مندرج در این قرارداد، مبلغ …….. ریال از بابت وجه التزام نیز پرداخت نماید.

ماده یازدهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به مفاد مندرج در این قرارداد یا اختلافات آتی نسبت به ارتکاب نقض تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده دوازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که انجام تعهدات خویش در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از نقل و انتقال برند تجاری مزبور انصراف دهد.

ماده سیزدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …. نسخه و دوازدهم ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان     امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود