بسمه تعالی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد شرایط و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می­گردد.

ماده نخست: طرفین قرارداد

این قرارداد فی­مابین آقا/خانم …… فرزند ……. به شماره ملی ……. و به نشانی ………… و شماره تلفن ثابت ……… که اختصاراً در قرارداد طرف اول یا خریدار معرفی می­شود، و از سوی دیگر آقا/خانم ……. فرزند ……. به شماره ملی ……… و نشانی ………. و با شماره تلفن ثابت ………. که اختصاراً در قرارداد طرف دوم یا فروشنده معرفی می­شود، تحت مواد ذیل منعقد می­گردد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش محصولات کشاورزی از قبیل گندم، جو و …. به صورت فله با حجم …… کیلوگرم در دوره …………. ساله که از طریق کامیون­های مخصوص حمل محصولات کشاورزی از مبدأ به نشانی ……………………… به مقصد به نشانی ………………….. حمل می ­شود، می باشد.

بند 1- محصولات کشاورزی خریداری شده بایست پیش از بارگیری وزن و پس از آن نیز وزن گردند.

بند 2- مرغوبیت محصولات کشاورزی خریداری شده مطابق با قرارداد و توافق فی­ مابین بایست از نوع درجه یک باشد.

ماده سوم: مدت قرارداد

مدت قرارداد مذکور با عنایت به دوره ………….ساله آن، از تاریخ …………………. آغاز و به صورت فصلی در سال چهار مرتبه با حجم توافق شده تأمین می شود و پایان قرارداد تاریخ ………………….. می باشد.

ماده چهارم: محل تخلیه محصولات کشاورزی

همانطور که در ماده 2 به آن اشاره شد، محل تخلیه محصولات کشاورزی خریداری شده برای دوره اول(سال نخست) به نشانی ………………………… می باشد. در دوره دوم به نشانی ……………… و دوره سوم به نشانی …………………. و همچنین دوره چهارم به نشانی  …………………  خواهد بود.

بند 1- در صورت تغییر محل انتقال محصولات کشاورزی، طرفین با توافق محل جدید را تعیین می کنند.

ماده پنجم: سرمایه قرارداد

سرمایه در نظر گرفته شده به منظور خریداری محصولات کشاورزی در چهار دوره مزبور، به ارزش …………………… ریال تعیین می گردد که هزینه­ های بارگیری و حمل و نقل نیز به آن اضافه می شود.

بند 1- البته شرط تغییر بنیادین اوضاع و احوال در صورت تفاوت فاحش ارزش محصولات خریداری شده بنا بر هر دوره محفوظ می باشد.

بند 2- بنا بر این اصل که خرید به صورت ادواری انجام می شود، طرف اول با خرید محصول هر دوره، ……………………… درصد از مبلغ کل دوره بعدی را به عنوان پیش پرداخت، تأدیه خواهد نمود؛ که این پیش پرداخت آن دوره را مستثنی از تغییر بنیادین اوضاع و احوال می کند.

ماده ششم: نظارت

نظارت بر حسن اجرای موضوع قرارداد تماماً بر عهده­ طرف اول می باشد و در واقع طرف دوم می بایست همسو با طرح ها و خواسته های طرف اول اقدام به جابه جایی محصولات کشاورزی و مسیر های انتقال نسبت به دوره خریداری آن ها نماید. طرف اول محق است در صورتی عدم توانایی سرکشی مستمر، نماینده یا وکیل قانونی یا کارشناس متخصص به نمایندگی از خود به منظور امر نظارت معرفی نماید.

ماده هفتم: تعهدات طرف اول

1- طرف اول متعهد می گردد که مطابق جدول زمانبندی توافق شده، مطالبات طرف دوم را پرداخت نماید.

2- طرف اول ملزم است در صورت هر گونه تغییر در جدول زمانبندی تحویل محصولات کشاورزی، حداقل ……………… روز پیش از اعمال تغییرات، این امر را به اطلاع طرف دوم برساند. هر گونه قصور از این اطلاع رسانی، مسئولیت آن بر عهده طرف اول می باشد.

3- طرف اول محق است تحت هر شرایطی نسبت به بازرسی و نظارت محصولات کشاورزی از مبدأ، بارگیری آن تا مقصد و تخلیه آن اقدام نماید یا نماینده ای برای انجام این امر مشخص نماید.

4- طرف اول متعهد می گردد که به منظور اجتناب از اتلاف زمان، محل مسقفی را به منظور تخلیه محصولات کشاورزی خریداری شده فراهم نماید و در غیر اینصورت و ورود هر گونه خسارت از بابت تأخیر در تخلیه آن، شخص ایشان مسئول می باشد.

ماده هشتم: تعهدات طرف دوم

1- طرف دوم(فروشنده) متعهد می گردد که تمامی نکات ایمنی و باربری را به هنگام بارگیری محصولات کشاورزی و حمل آن رعایت نماید و هر مسئولیت گونه آسیب و خسارت به آن ها در مرحله حمل و نقل، بارگیری و حتی تخلیه بر عهده ایشان می باشد.

2- طرف دوم ملزم است توالی زمانی ارسال محصولات کشاورزی را با عنایت به جدول زمانبندی که از سوی طرف اول در اختیار ایشان قرار گرفته، رعایت نماید.

3- طرف دوم متعهد می گردد که در فصول سرد و پر بارش سال، به دلیل پیشگیری از نم زدگی و خیس شدن محصولات از پارچه های ضد آب به منظور پوشش آن ها بهره گیرد.

4- در صورت تغییر در جدول زمانبندی ارسال محصولات کشاورزی، طرف اول ملزم است آن را به اطلاع طرف دوم برساند و در صورت وجود شرایط عادی، ایشان حق اعتراض به تغییر جدول زمانبندی ندارد.

5- طرف دوم ملزم است محصول را از بدو بارگیری تا مرحله تخلیه بیمه نماید و قصور در آن مسئولیت را متوجه شخص ایشان می کند.

ماده نهم: ضمانت اجرا

طرف دوم متعهد می گردد در صورت نقض تعهدات مندرج در ماده هشتم و سایر مواد این قرارداد، مسبب خسارت به طرف اول و اموال ایشان شود، مبلغ ………. ریال بابت نقض قرارداد نقداً بعنوان وجه التزام و ضمانت اجرای حسن انجام کار به طرف اول پرداخت نماید.

ماده دهم: فسخ قرارداد

چنانچه طرف اول در طریقه اعمال، رفتار، نحوه کار و بسته بندی و سورتینگ و حمل و نقل محصولات کشاورزی، از سوی طرف دوم تخلف یا ایرادی را تشخیص داد، یا چگونگی و نحوه اداره عملیات موضوع قرارداد را به صلاح و منفعت خویش ندید، حق فسخ قرارداد را پس از ارجاع به نهاد داوری و احراز تخلف ایشان خواهد داشت.

در مقابل در صورتی که طرف اول مطابق با تعهدات پذیرفته شده ذیل ماده هفتم، از تعهدات مالی و غیرمالی خویش سرباز زند و موجب زیان و ضرر طرف دوم شود، ایشان پس از ارجاع به داوری و احراز عدم انجام تعهدات، حق فسخ دارد. داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد، چنانچه اجرای پروژه از زمان آغاز بیش از 10 روز متوقف شود، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

این قرارداد در …. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضا و اثر انگشت طرف اول :                                           امضاء و اثر انگشت طرف دوم :

                                        امضاء شهود :