قرارداد ذیل بین آقای/خانم/ شرکت:                        به شماره ملی/ ثبت                                   و به آدرس:                                                       به عنوان کارفرما از یک طرف

و آقای / خانم/ شرکت:                        به شماره ملی/ ثبت                                و به آدرس:                                                                          به عنوان پیمانکار/ مشاور از طرف دیگر منعقد می گردد و طرفین به اجرای کامل مفاد آن ملتزم شدند.

ماده اول موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از:

1-1- سرویس و نگهداری کامپوترها وپرینترهای کارفرما که لیست آن به پوست می باشد.

1-2- تعمیرات کامپیوترها و پرینترها.

1-3- رفع اشکالات نرم افزاری کامپیوترها با سیستم عامل ویندوز و رفع اشکال سیستم ها از نظر حملات ویروسی و مسائل مشابه .

1-4- رفع مشکلات کاربری و راهبردی سایت                    شامل کنترل سایت از نظر عملکرد تعریف E-MAIL های مورد نیاز و حذف E-MAIL های اضافه و امثالهم.

1-5- انجام مشاوره/پیمانکاری در امور انفورماتیکی کارفرما.

2- مدت قرارداد:

یکسال از تاریخ               لغایت                      می باشد که در صورت عدم اختلاف و رضایت طرفین قابل تمدید است.

3- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ کل قرارداد از قرار ماهانه                      ریال می باشد که در دو قسط مساوی در ابتدای دوره شش ماهه (یا بصورت ماهانه از قرار هر ماه                          ریال) از طریق کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

۴- نحوه انجام قرارداد:

4-1- سرویس و نگهداری دستگاههای موضوع قرارداد به تناوب هر ……….ماه یک بار.

4-2- رفع اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری موضوع قرارداد در طی مدت قرارداد و به دفعات مورد نیاز.

4-3- رفع کلیه مشکلات کاربران کارفرما در رابطه با سایت                       و انجام راهنمائیهای لازم توسط کارشناسان مشاور انجام می گردد.

4-4- در صورت نیاز و اعلام در خواست کارفرما خدمات مشاوره/ پیمانکاری در امور فنی سخت افزاری و نرم افزاری آن شرکت توسط مشاور/ پیمانکار انجام می پذیرد.

تبصره 2: هزینه تعویض قطعات دستگاهها شامل این قرار داد نمی گردد و هزینه های مربوطه با ارائه فاکتورهای مربوطه اخذ خواهد شد.

تبصره3: خرید سیستم های جدید کامپیوتری و یا توسعه و تکمیل شبکه سخت افزاری شامل کابل کشی، قطعات جدید و نصب و راه اندازی شامل این قراداد نمی گردد و در صورت انجام موارد فوق که توسط مشاور/ پیمانکار و با درخواست کتبی کارفرما امکان پذیر می گردد، هزینه های مربوطه توسط مشاور به صورت جداگانه محسوب و فاکتور شده و توسط کارفرما پرداخت می گردد.

۵- تعهدات طرفین قرارداد:

5-1- پیمانکار موظف است ظرف مدت 24 ساعت از اعلام نیاز کارفرما به خدمات مورد قرارداد، شروع به اقدام لازم نماید.

5-2- پیمانکار در ساعات اداری کلیه خدمات مشاوره و راهنمایی تلفنی و یا اینترنتی لازم را به کارفرما ارئه می دهد.

5-3- کارفرما موظف به معرفی نماینده یا نمایندگان خود جهت تماس برای انجام موضوع قرارداد به پیمانکار می باشد.

این قرارداد در 5 ماده و 3 تبصره و 2 نسخه تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده که هر دو نسخه در حکم واحد می باشد.

 

نام و نام خانوادگی و امضا کارفرما                      نام و نام خانوادگی و مشاور / پیمانکار