۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

موردصلح : تعداد……… سهم  به  ارزش  اسمی  هر سهم  ……………..ریال  از هر حیث  و بابت  به  نحوی  که  با وقوع  این  صلح  هیچگونه ادعا و حقی  درمورد صلح  برای  مصالح  باقی  نمی  ماند و متصالح از هر حیث و جهت قائم مقام قانونی مصالح در مورد صلح خواهد گردید. مصالح ضمن  عقد خارج  لازم  تا ده  سال  شمسی  ضامن  کشف  فساد مورد مصالحه گردید.

 اسقاط کافه خیارات  خصوصا”خیار غبن  حتی  فاحش از طرفین  بعمل آمد و متصالح  متعهد به پرداخت  کلیه بدهیها وعوارض  موردصلح  گردید. مفادبنددوم  بخشنامه  130/ 10- 14/ 1/ 58 سازمان  ثبت  متصالح   تفهیم  گردید.