با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور طراحی، ارتقاء و پشتیبانی وبسایت تحت عنوان ….. برای شرکت استارتاپ ….. تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. یه عنوان مجری طراحی، ارتقاء و پشتیبانی وبسایت می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از؛

مرحله نخست: طراحی وبسایت با عنایت به پیش فرض ها و آیتم های مورد درخواست کارفرما(که مشروح آن به پیوست قرارداد می باشد) برای استارتاپ با نام ….. است.

مرحله دوم: توسعه، ارتقاء و ایجاد تغییرات بنا بر خواسته کارفرما و همچنین کاربران و بازدیدکنندگان وبسایت و همچنین پشتیبانی 24 ساعته نسبت به هرگونه اختلال و بروز رسانی می باشد.

ماده سوم: مدت اجرای قرارداد

1- مدت زمان اجرای کامل موضوع قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد آن تا تاریخ ….. تعیین می گردد؛ مجری ملزم است در این بازه زمانی کلیه خدمات اعم از طراحی، ارتقاء و توسعه و پشتیبانی وبسایت استارتاپ …. انجام داده و به طور مقطعی به تأیید کارفرما برساند.

2- مدت زمان فرآیند توسعه و ارتقاء وبسایت طراحی شده از آغاز تاریخ راه اندازی آن تا تاریخ ….. می باشد.

3- مدت ارائه خدمات پشتیبانی فنی، مطالب و بروزرسانی و ایجاد تغییرات در قالب ها از تاریخ … تا تاریخ… می باشد.

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

1- هزینه اجرای کل موضوع قرارداد اعم از طراحی، ارتقاء، توسعه و پشتیبانی وبسایت ….. به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

2- هزینه طراحی و راه اندازی وبسایت مزبور به تفکیک به ارزش ….. ریال و هزینه توسعه و ارتقاء آن تا تاریخ مقرر در ماده 3 به ارزش ….. ریال و همچنین ارائه خدمات پشتیبانی وبسایت در بازه زمانی تعریف شده به ارزش …..  تعیین می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

1- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر در حدود …. درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، تأدیه می گردد.

2- پس از انجام مرحله نخست قرارداد که شامل طراحی و راه اندازی وبسایت می باشد، در صورت رضایت کارفرما از نحوه فعالیت وبسایت مطابق با خواست ایشان، در حدود …… درصد از مابقی قرارداد پرداخت می شود.

3- در صورت خاتمه مدت تعیین شده به منظور توسعه و ارتقاء وبسایت طراحی شده و همچنین اجرای تعهد پذیرفته شده نسبت به پشتیبانی از وبسایت، مابقی مبلغ قرارداد به ارزش ….. ریال که در واقع ….. درصد از قرارداد را تشکیل می دهد.

ماده ششم: تعهدات مجری

1- مجری متعهد می گردد که مطابق با ماده 3 قرارداد حاضر، تعهدات پذیرفته شده را کاملاً انجام دهد. در صورت توافق فی مابین میان کارفرما و مجری، می توان این مدت زمان را کاهش یا افزایش داد که ملاک توافق لاحق می باشد؛

2- با عنایت به قرارداد حاضر که فی مابین کارفرما و مجری در تاریخ …. منعقد شده است، اجرای موضوع قرارداد قائم به شخص مجری است و ایشان نمی تواند اجرای آن را به غیر واگذار نماید؛

3- کلیه اسناد و اطلاعاتی که از سوی کارفرما در ارتباط با استارتاپ در اختیار مجری قرار می گیرد در ید ایشان امانی محسوب می شود و ایشان بایست نهایت تلاش خویش را به منظور حفظ و حراست از آن اطلاعات بسیج نماید؛

4- مجری ملزم است در طراحی وبسایت تمامی نکات امنیتی را لحاظ نماید؛

5- مجری متعهد می گردد در فرآیند ارتقاء و توسعه وبسایت هر گونه نقص یا مشکلی که پیش خواهد آمد را در کوتاه ترین زمان ممکن مرتفع نماید؛

6- مجری متعهد می گردد پس از طراحی و راه اندازی وبسایت، یک دوره فشرده آموزشی نسبت به کار با وبسایت را برای مجری یا پرسنل ایشان برگزار نماید. در صورتی که مجری تقاضای کلاس های آموزشی بیشتری نماید می بایست هزینه ای جدا از مفاد این قرارداد پرداخت نماید؛

7- مجری متعهد می گردد در بازه زمانی تعریف شده نسبت به ارائه خدمات پشتیبانی فنی و بروز رسانی تمامی داده ها و مطالب وبسایت اقدام کند و هر گونه نقص یا اختلالی در آن پیش آمد را به صورت 24 ساعته پوشش و رفع نماید.

ماده هفتم: تعهدات کارفرما

1- کارفرما متعهد می گردد در صورتی که درخواست های خارج از قرارداد حاضر نسبت به ایجاد تغییرات جدید در وبسایت داشته باشد، هزینه های اضافی آن را بر مبنای تعرفه تعیین شده، پرداخت نماید؛

2- کارفرما ملزم است مادامی که قرارداد منعقد شد، تمامی پیش فرض ها، تصاویر، کاتولوگ و …. را به منظور طراحی وبسایت مطابق با خواست ایشان در اختیار مجری قرار دهد. در صورت تأخیر نسبت به این امر، مسئولیتی متوجه شخص مجری نخواهد شد؛

3- کارفرما متعهد می گردد که بر مبنای ماده 4 و 5 تعهدات مالی خویش را در توالی زمانی مقرر شده انجام دهد.

ماده هشتم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز طراحی تا مرحله توسعه و ارتقاء وبسایت بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده نهم: موارد فسخ قرارداد

1- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی، راه اندازی و توسعه و ارتقاء وبسایت استارتاپ از طرف مجری.

2- عدم رعایت بازه های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.

3- تأخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با پیش فرض های طرح ها و کاتالوگ ها بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به طراحی، راه اندازی و توسعه و ارتقاء وبسایت موضوع قرارداد ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود: