با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور طراحی، تولید و توسعه نرم افزار ….. تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. یه عنوان مجری طراحی، تولید و توسعه نرم افزار می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، تولید و توسعه نرم افزار  استارتاپ …. با بهره گیری از استانداردها، روش ها و فراروش های مورد توافق طرفین می باشد.

ماده سوم: مدت اجرای قرارداد

1- مدت زمان اجرای کامل موضوع قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد آن تا تاریخ ….. تعیین می گردد؛ مجری ملزم است در این بازه زمانی کلیه خدمات اعم از طراحی، تولید و توسعه نرم افزار انجام داده و به طور مقطعی به تأیید کارفرما برساند.

2- مدت زمان فرآیند توسعه و پشتیبانی نرم افزار تولید شده از آغاز تاریخ تحویل و نصب نرم افزار بر دستگاه های مشخص شده از سوی کارفرما تا تاریخ ….. می باشد.

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

1- هزینه اجرای کل موضوع قرارداد اعم از طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی نرم افزار ….. به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

2- هزینه طراحی و تولید نرم افزار مزبور به تفکیک به ارزش ….. ریال و هزینه توسعه و پشتیبانی آن تا تاریخ مقرر در ماده 3 به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

1- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر در حدود …. درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، تأدیه می گردد.

2- پس از انجام مرحله نخست قرارداد که شامل طراحی و تولید نرم افزار می باشد، در صورت استقرار آن نرم افزار بر دستگاه های مربوطه و تأیید کارفرما، در حدود …… درصد از مابقی قرارداد پرداخت می شود.

3- در صورت خاتمه مدت تعیین شده به منظور توسعه و پشتیبانی نرم افزار تولید شده و اجرای تعهد پذیرفته شده از این بابت، مابقی مبلغ قرارداد به ارزش ….. ریال که در واقع ….. درصد از قرارداد را تشکیل می دهد.

ماده ششم: تعهدات مجری

1- مجری متعهد می گردد که تمامی اسناد و مدارکی که کارفرما در زمان انعقاد قرارداد با محوریت خواسته های کارفرما از نرم افزار مورد طراحی، دقیقاً مطالعه و اگر ابهامی وجود دارد بیان کند؛ در غیر اینصورت نمی تواند متعاقباً ادعای عدم بی اطلاعی از خواست کارفرما را داشته باشد؛

2- مجری متعهد می گردد که دانش، علم و ابزار لازم به منظور طراحی، تولید و توسعه نرم افزار مزبور را دارا می باشد؛

3- مجری متعهد می گردد که زمان های مقرر شده در ماده 3 را کاملاً رعایت نماید و در صورت وجود هر پیامد ناشی از تأخیر تحویل نرم افزار، ضعف عملکرد آن و وجود سایر عیوب، مسئول و ملزم است خسارات وارده را به هر طریقی جبران نماید؛

4- مجری متعهد می گردد که نسبت به اسناد و اطلاعاتی که در اختیار ایشان قرار می گیرد، اصل محرمانگی را کاملاً رعایت نماید و نسبت به عدم افشای سورس اصلی نرم افزار نهایت دقت و کوشش را بعمل آورد. در صورت نقض تعهد مقرر شده مبنی بر حفظ سورس نرم افزار، ایشان مطلقاٌ در قبال تمامی خسارات تحمیل شده به کارفرما مسئول می باشد؛

5- مجری متعهد می گردد که در دوره زمانی توسعه و پشتیبانی هر گونه رسیدگی، ممارست و سخت افزار کاربردی نیاز بود را بدون اخذ هزینه از کارفرما انجام دهد؛

6- مجری متعهد می گردد که در هر زمانی از شبانه روز اختلالی در نرم افزار تولید شده پیش آید، کارفرما قادر باشد از طریق اپراتور تلفنی مجری یا بعضاً حضوری مشکل پیش آمده را مرتفع نماید؛

7- مجری ملزم است در صورت اعزام تیم استقرار نرم افزار، حداقل ….. روز پیش از اعزام آن را به اطلاع کارفرما برساند؛

8- مجری ملزم است پس از اعزام تیم استقرار نرم افزار، نسبت به اعزام تیم آموزش به پرسنل و کارکنان استارتاپ (کارفرما) اقدام نماید.

ماده هفتم: تعهدات کارفرما

1- کارفرما متعهد می گردد که کلیه اطلاعات و اسناد مورد نیاز مجری را در کوتاه ترین زمان ممکن پس از انعقاد قرارداد حاضر در اختیار ایشان قرار دهد؛

2- کارفرما متعهد می گردد که بر مبنای ماده 4 و 5 تعهدات مالی خویش را در توالی زمانی مقرر شده انجام دهد؛

3- کارفرما ملزم است در زمان اعلامی از سوی مجری نسبت به استقرار نرم افزار شرایط مطلوب و مناسبی برای تیم اعزامی مجری فراهم نماید. همچنین نسبت به تیم آموزش مجری نیز مساعدت مقتضی به منظور آموزش کاربردی و نهایت استفاده از آن تیم را بعمل آورد؛

4- کارفرما متعهد می گردد که هیچ گونه نسخه برداری، فروش، توزیع یا بکارگیری نرم افزار تولید شده خارج از استارتاپ ننماید.

ماده هشتم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز طراحی تا مرحله توسعه و پشتیبانی بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده نهم: موارد فسخ قرارداد

1- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی، تولید و توسعه نرم افزار استارتاپ از طرف مجری.

2- عدم رعایت بازه های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.

3- تأخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با پیش فرض های طرح ها بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به طراحی، تولید و توسعه و پشتیبانی نرم افزار موضوع قرارداد ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود: