با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور طراحی و تولید لوگو و نشانه استارتاپ با نام …. تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. یه عنوان مجری طراحی لوگو می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از طراحی و تولید لوگو و نشانه تجاری بر مبنای پیش فرض های کارفرما که مشروح آن به پیوست قرارداد حاضر است، به همراه ….. عدد اتود اولیه در توالی زمانی مقرر شده تا حصول نتیجه دلخواه و مدنظر کارفرما می باشد.

ماده سوم: حق الزحمه قرارداد

1- هزینه طراحی لوگو و نشانه برای اتودهای اولیه مطابق با توالی زمانی مقرر شده و فرم پیوستی به قرارداد، مجموعاً به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

2- هزینه طراحی لوگو و نشانه تجاری استارتاپ در صورت تأیید کارفرما، به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

3- هزینه کل انجام موضوع قرارداد اعم از اتودهای اولیه و نیز ارائه طرح نهایی معادل …. ریال تعیین می گردد.

ماده چهارم: شرایط پرداخت

1- مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد.

2- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از  ارائه طرح های اولیه پرداخت می گردد.

3- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تأیید طرح منتخب از سوی کارفرما پرداخت می گردد.

4- و در نهایت مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از ارائه طرح نهایی و تأیید کارفرما نسبت به انجام بی عیب و نقص موضوع قرارداد پرداخت می گردد.

ماده پنجم: مدت قرارداد

1- به منظور ارائه طرح های اولیه پس از دریافت اطلاعات نسبت به پیش فرض ها و مدنظرهای کارفرما، به مدت ….. روز کاری می باشد.

2- زمان بررسی و اظهار نظر و تأیید نهایی طرح های اولیه توسط کارفرما، به مدت ….. روز کاری می باشد.

3- مدت زمان نهایی به منظور تحویل طرح و لوگوی نهایی پس از تأیید کارفرما، به مدت …. روزکاری می باشد.

تبصره 1- در صورتی که در زمان های مقرر شده مجری تعهدات پذیرفته شده را انجام ندهد و مدت ارائه طرح های اولیه یا طرح نهایی از زمان تعیین شده تجاوز کند، به ازای هر روز کاری می بایست …… ریال به عنوان وجه التزام به کارفرما پرداخت کند.

تبصره 2- در صورت که طرفین قرارداد در اثنای مدت اجرای قرارداد توافقی خلاف بندهای مقرر در این ماده نمایند و نسبت به افزایش یا کاهش مدت زمان تعیین شده، اقدام کنند، تغییرات اخیر ایشان لازم الاجرا و ملاک عمل است.

ماده ششم: تعهدات و حقوق مجری

1- مجری متعهد می گردد مادامی که اطلاعات پیوستی به قرارداد در خصوص پیش فرض ها و الگوهای مدنظر کارفرما نسبت به طراحی لوگو و نشانه استارتاپ را در اختیار گرفت، در بازه زمانی مقرر در ماده 5 نسبت به طراحی طرح های اولیه و نهایی اقدام کند؛

2- طراح متعهد می گردد مطابق با مفاد مندرج در ماده 2، به تعداد ….. طرح اولیه از لوگوی استارتاپ را در بازه زمانی مقرر شده در اختیار کارفرما قرار دهد؛ در صورتی که هیچ یک از طرح ها مورد تأیید کارفرما قرار نگرفت ایشان …. روز کاری مهلت دارد تا طراح های دیگری را طراح و ارائه دهد. در صورتی که کارفرما طرح های ثانویه ارائه شده را نیز رد نماید، معادل وجه دریافتی تا این مرحله به عنوان حق الزحمه انجام کار ایشان لحاظ می گردد و قرارداد خاتمه یافته تلقی می گردد. البته در صورت تحقق این امر، کارفرما حق بر استفاده از طراح های اولیه ارائه شده را ندارد؛

3- اطلاعات و اسنادی که نسبت به طراحی لوگو یا نشانه استارتاپ در اختیار مجری قرار می گیرد در ید ایشان وصف مال امانی را داراست و ایشان می بایست بر مبنای اصل محرمانگی در حفظ و حراست از عدم انتشار آن اطلاعات بکوشد. در غیر اینصورت ایشان نسبت به زیان و خسارت وارده به کارفرما از قِبل تخلف خویش مسئول می باشد؛

4- مجری محق است پس از طراحی لوگو یا نشانه تجاری استارتاپ و تأیید کارفرما و پایان یافتن موضوع قرارداد، پس از بکارگیری آن لوگو از سوی کارفرما، مجری نیز بتواند به منظور ارائه فعالیت های کاری خویش از آن ها به منظور نمایش گذاشتن بهره گیرد؛

ماده هفتم: تعهدات و حقوق کارفرما

1- کارفرما متعهد می گردد در کوتاه ترین زمان ممکن فرم پیوستی قرارداد که شامل پیش فرض ها و متد های مورد نظر خویش را در اختیار مجری قرار دهد و هر گونه تأخیر در آن، مسئولیتی از بابت تأخیر در ارائه طرح های اولیه و نهایی بر ذمه مجری نخواهد بود؛

2- پس از اینکه مجری در انقضای بازه زمانی ارائه طرح های اولیه نسبت به ارائه آن ها اقدام نماید، کارفرما موظف است یک از طرح ها را انتخاب نماید. در صورت انتخاب یکی از طرح ها توسط کارفرما، ایشان دیگر حق بر سایر طرح های انتخاب نشده ندارد؛

3- در صورتی که کارفرما طرح نهایی را تأیید نمود، متعاقباً درخواست تغییر یا اصلاح در طرح را نماید، ملزم است نسبت به اصلاحات جدید هزینه ای مجزا پرداخت نماید که با توافق فی مابین تحقق می یابد؛

4- کارفرما متعهد می گردد کلیه تعهدات مالی ذیل ماده 4 را در بازه های زمانی مقرر شده انجام و مبالغ را پرداخت نماید؛

5- کلیه کسورات اعم از مالیات، هزینه های اضافی و …. بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ نهایی قرارداد بدون احتساب کسورات ذکر شده به مجری پرداخت می گردد؛

ماده هشتم: موارد فسخ قرارداد

1- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی لوگو یا نشانه استارتاپ از طرف مجری.

2- عدم رعایت بازه های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.

3- تأخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با پیش فرض های طرح ها بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

ماده نهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به طراحی و تولید لوگو یا نشانه تجاری استارتاپ در ابتدا، میانه یا پایان اجرای موضوع قرارداد ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده دهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده یازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …. نسخه و یازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود: