با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور عدم رقابت کارکنان استارتاپ با نام ….. پس از قطع همکاری یا حین همکاری با استارتاپ مزبور، تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان همکار متعهد به عدم رقابت می باشد.

ماده دوم: تعریف و اصطلاحات

الف- رقابت: به هر گونه اقدامات و اعمالی که منتج به تقابل منافع می شود.

ب- عمل رقابتی: در صورتی که همکار استارتاپ حین همکاری با کسب و کار یا پس از قطع همکاری اقدام به تأسیس کسب و کاری مشابه کسب و کار پیشین نماید، و منجر به تقابل منافع گردد، گویی عمل رقابتی مندرج در این قرارداد تحقق یافته است.

پ- اسرار تجاری: به تمامی اسناد، اطلاعات و داده هایی که حین فعالیت استخدامی همکار در اختیارش بوده است.

ماده سوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تعهد یکجانبه نسبت به عدم رقابت و پیشگیری از تقابل منافع همکار مستخدم در استارتاپ با کسب و کار مزبور می باشد.

ماده سوم: اطلاعات و اسناد موضوع اسرار تجاری

مطابق با بند ب ماده 2 قرارداد حاضر، اطلاعات، اسناد و فایل های الکترونیکی موضوع حفظ و حراست از آنها شامل؛

 1- کلیه اطلاعات و اسنادی که مجاز به در اختیار قرار گرفتن توسط اشخاص ثالث نیست و شخص صلاحیتدار استارتاپ مجوز دسترسی را نسبت به غیر صادر می کند.

2- استراتژی های تجاری، اطلاعات و داده های فنی و مهارتی، طرح ها، یادداشت ها، نقشه ها و ترسیمات راهبردی نسبت به آینده استارتاپ، نمودارها، تصاویر، جداول، برنامه ها و نرم افزارها، اختراعات، ایده ها، ابزارها، اسناد قراردادی و حقوقی، اطلاعات مالی، نظریه ها، اطلاعات نسبت به مشتریان، قیمت ها، آزمایش ها، اطلاعات مربوط به نتایج بازاریابی، اسرار تجاری و محصولات عرضه نشده استارتاپ، ایده های تبلیغاتی، مشخصات فنی کارگاه یا محل فعالیت استارتاپ، طرح های اقتصادی و فهرست سرمایه گذاران، و دیگر امور فنی، مالی و تجاری مرتبط با موضوع فعالیت استارتاپ که در اختیار شخص همکار قرار دارد یا ایشان به آن ها دسترسی دارد.

ماده چهارم: مدت اعتبار قرارداد

مدت اعتبار قرارداد حاضر از زمان انعقاد قرارداد یک جانبه محرمانگی در مورخه …/…./…. آغاز و تا پایان مدت قرارداد استخدامی همکار در تاریخ …./…./…. می باشد.

البته در صورتی که رابطه استخدامی همکار قطع گردد، شخص همکار ملزم به حفظ و حراست از اسناد و اطلاعاتی که در مدت فعالیت خویش در استارتاپ داشته می باشد و نیز ایجاد کسب و کار مشابه و بهره گیری از اسناد و اطلاعاتی که در مدت فعالیتش در کسب و کار موضوع این قرارداد بوده منع می گردد؛ هر گونه آسیب به کسب و کار از قِبل ایجاد کسب و کار مشابه و رقابت با کسب و کار موضوع این قرارداد از سوی همکار، ایشان مسئول جبران تمامی خسارات و زیان های وارده به استارتاپ می باشد.

ماده پنجم: تعهدات همکار

1- همکار متعهد می گردد که در صورت قطع همکاری با استارتاپ موضوع این قرارداد، همچنان بر مبنای اصل عدم رقابت نسبت به عدم برپایی کسب و کاری مشابه و بهره گیری از اسرار و اطلاعاتی که در مدت فعالیت خویش در کسب و کار موضوع این قرارداد بدست آورده، سوء استفاده و وارد رقابت ناسالم نشود. در غیر اینصورت مسئول جبران خسارات و زیان های وارده به شخص کارفرما و مجموعه استارتاپ می باشد؛

2- همکار متعهد می گردد در صورت خروج از استارتاپ و ایجاد کسب و کار خویش، هیچ گونه تلاشی برای استخدام پرسنل کسب و کار موضوع این قرارداد نداشته باشد؛

3- همکار متعهد می گردد در صورتی که اقدام به تأسیس کسب و کاری با محوریت کسب و کار موضوع این قرارداد ولیکن با رعایت اصل عدم رقابت، اقدام نماید، نبایست اقدامی تبلیغاتی و انگیزشی در جهت تشویق پرسنل کسب و کار موضوع این قرارداد در جهت ترک شرکت نمایند؛

4- همکار متعهد می گردد در صورت تأسیس کسب و کار خویش، هیچ گونه سوء استفاده از اطلاعات مشتریان و سرمایه گذاران کسب و کار موضوع این قرارداد نداشته باشد؛

5- به هنگام امضای قرارداد حاضر، شخص همکار با آگاهی کامل نسبت به شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت خویش اقدام به امضای این قرارداد می نماید و ادعای جهل به برخی مفاد آن رافع مسئولیت نیست؛

6- در صورتی که شخص همکار در مدت فعالیت شغلی خویش در استارتاپ زمینه خلق ایده ای را فراهم نموده باشد، پس از خروج از کسب و کار، حقی نسبت به آن ندارد و می بایست کلیه اسناد و نمونه ها و الگوهای آزمایشی آن را در اختیار شرکت قرار دهد. و در صورتی که پس از خروج از شرکت، بر مبنای همان ایده اقدام به تأسیس کسب و کاری نماید، کارفرما می تواند از طریق مراجع قضایی نسبت به این موضوع اقامه دعوی نماید؛

7- تعهد شخص متعهد به رعایت اصل عدم رقابت، تعهد به نتیجه می باشد؛

8- در صورت تأسیس کسب و کار مشابه ولیکن با ارائه ایده ای جدید با کسب و کار موضوع قرارداد حاضر، همکار نبایستی کسب و کار خویش را در شهر ….. که محل فعالیت کسب و کار موضوع این قرارداد است، پایه گذاری نماید و حداقل مسافت ….. کیلومتر را رعایت نماید؛

9- در صورتی که همکار از کسب و کار موضوع این قرارداد خارج شود، و در کسب و کار مشابه دیگری مشغول به فعالیت شود، هرگز نمی تواند از اطلاعات و تجاربی که در کسب و کار پیشین بهره برده در جهت ضربه زدن به منافع آن کسب و کار استفاده نماید.

ماده ششم: جبران خسارت

همکار نسبت به این قرارداد تعهد می نماید که کلیه خسارت و زیان هایی را که به موجب عدم رعایت مفاد این قرارداد، متوجه کارفرما شود، به هر نحوی جبران نماید. ارزیابی و تقویم خسارات بر عهده کارشناس مالی استارتاپ بوده و ایشان هر مبلغی را نسبت به جبران خسارت وارده تعیین نماید، همکار حق اعتراض به آن نخواهد داشت. البته جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعهدات پذیرفته شده مندرج در این قرارداد، مبلغ …….. ریال از بابت وجه التزام نیز پرداخت نماید.

ماده هفتم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای موضوع قرارداد نسبت به رعایت اصل عدم رقابت بر عهده مدیر اجرایی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده هشتم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به مفاد مندرج در این قرارداد یا اختلافات آتی نسبت به ارتکاب نقض تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت صاحب کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت همکار/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود