ماده 1. طرفین قـرارداد

قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس فروشنده نامیده می شود، جهت انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد، براساس شرایط و مقررات مشروح زیر منعقد می‌گردد.

ماده 2. مـوضوع قرارداد

تأمین خدمات پیام ‌کوتاه برای دریافت و پاسخگویی به پیام‌های دریافتی و انتقال پیام های کوتاه مربوط به خریدار، به‌صورت دوطرفه از خریدار به شبکه GSM و از شبکه GSM به خریدار، از طریق اتصال به مرکز SMS شرکت ارتباطات سیار و خریدار خدمات

ماده 3. مـدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ../../…. به مدت یک سال و از آن تاریخ از سوی طرفین لازم‌الاجراء است.

ماده 4. مـبلغ کل قرارداد

1-4- هزینه ثابت: هزینه راه اندازی سامانه به همراه …………… عدد اعتبار ارسال پیامک جمعاً به مبلغ ……………. ریال می‌باشد.

ماده 7. تعهدات فروشنده

–         فروشنده برای ارسال و دریافت پیام‌ها، پنل اختصاصی را در طی مدت قرارداد در اختیار خریدار قرار خواهد داد.

–         فروشنده موظف به انتقال SMS از طریق اتصال به SMS-Center شرکت ارتباطات سیار می‌باشد.

–         فروشنده موظف است حداکثر 7 روز کاری پس از عقد قرارداد، سرویس ارزش افزوده پیام‌کوتاه جهت دریافت و پاسخگویی به پیام‌های ورودی را به خریدار تحویل نماید.

ماده 5. تعهدات خریدار

1-5- مسوؤلیت متن و محتوای پیام‌های ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خریدار است و خریدار فروشنده را از هرگونه ادعا و شکایتی در این ارتباط مصون و مبرا می‌دارد.

2-5- ارسال پیام منوط به داشتن مجوز از دریافت کنندگان پیام‌ها می‌باشد که مسئولیت آن بر عهده خریدار است. بدیهی است در صورت شکایت یک نفر از دریافت کنندگان پیام به فروشنده، شرکت مخابرات ایران و یا شرکت ارتباطات سیار و احراز عدم کسب مجوز از شخص شاکی در جهت ارسال پیام کوتاه، کلیه خدمات خریداری شده خریدار بلافاصله قطع و خریدار حق هیچ گونه ادعایی نسبت به خدمات خریداری شده را نخواهد داشت.

3-5- در صورتی که به علت بروز مشکلات یا شرایط بحرانی، فروشنده مجبور به وضع محدودیت‌هایی در زمانبندی انتقال SMSهای مربوط به خریدار شود،‌ خریدار ضمن پذیرش شرایط بروز‌یافته، موظف به رعایت زمان‌بندی مذکور می‌باشد.

4-5- خریدار مجاز به ارسال پیام کوتاه بصورت ناشناس نمی‌باشد (پیام ناشناس پیامی است که گیرنده پیام در زمان دریافت، قادر به شناسایی هویت فرستنده پیام کوتاه نباشد). بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق‌الذکر، فروشنده بنا به تشخیص خود مجاز به قطع سرویس‌های مربوط به خریدار، جبران ضرر و زیان وارده می‌باشد و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

تبصره 7: مسئولیت کلیه عواقب ارسال پیام کوتاه ناشناس که نتیجتاً باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی شرکت مگفا به فروشنده باشد، متوجه خریدار می‌باشد و فروشنده از این بابت مصون و مبری است.

تبصره 8: در صورت صلاحدید فروشنده، خریدار موظف به ارائه تضمین مورد قبول فروشنده بابت انجام تعهدات مندرج در بند فوق‌الذکر می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات مربوط به خریدار، فروشنده مجاز به اخذ خسارات، ضرر و زیان وارده از محل تضمین مذکور خواهد بود.

2-8- با توجه به این که قرارداد حاضر در چارچوب قرارداد منعقده فی‌مابین فروشنده …………….. و خریدار خدمات ……………… منعقد می‌شود، خریدار ضمن اقرار به پذیرش مفاد و شرایط قرارداد فوق‌الذکر، موظف به رعایت کلیه موارد مذکور می‌باشد.

3-8-چنانچه قانون برای فرستندگان پیام‌های ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه‌های پیش‌بینی نماید، خریدار متعهد به پرداخت جریمه‌ها در صورت نقص قانون می‌باشد

محتوای پیام ارسالی می‌بایست با هر یک از اصول پنج‌گانه زیر مطابقت داشته باشد.

–       با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛

–        باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛

–        مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛

–        به اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛

–        با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛

ماده 15. نشانی طرفین قرارداد

نشانی خریدار:                                                            تلفن:                       موبایل :                                فکس :                              آدرس پست الکترونیکی:

نشانی فروشنده:                                                         تلفن:                       موبایل :                                فکس :                              آدرس پست الکترونیکی:

ماده 16. قوانین حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده 17- حل اختلاف

هر گونه اختلاف ناشی از این قرارداد یا اجرای آن با تصمیم داور آقا/ خانم/ موسسه یا شرکت………… که تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجراست حل و فصل خواهد شد.

ماده 18- نسخه ها و اعتبار قرارداد

این قرارداد در 18 ماده و دونسخه تنظیم و منعقد شد که هر دو دارای اعتبار یکسان است.