این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر :

الف) بانک …………… شعبه ……………. به نشانی ………………………………………………………..

ب) خانم / آقا / شرکت ……………. فرزند : ………………………….. با شماره شناسنامه ………………… صادره …………. به نشانی …………………..  از طرف دیگر که در این قرارداد (شریک ) نامیده می شود .

ج) آقا / خانم ، آقایان ، خانمها ………………………… ( مشخصات کامل ذکر شود ) که در این قرارداد متعهد / متعهدین نامیده می شود / می شوند در تاریخ       /      /     13  منعقد گردید .

 ماده 1- سرمایه شرکت مبلغ ……………… ریال است . سهم بانک از سرمایه مزبور مبلغ …………….. ریال و سهم شرکت مبلغ …………….. ریال می باشد و طرفین توافق نمودند که مبلغ ………… ریال از سرمایه را نسبت به سهم الشرکه نقداً و بقیه را دفعات به نسبت سهم الشرکه خود همزمان به حساب مشترک شماره ……………. که به نام بانک و شریک نزد شعبه یاد شده افتتاح شده است واریز نماید . شریک قبول و تعهد نمود که سرمایه مذکور را طبق مفاد ماده 7 منحصراً به مصرف مندرج در ماده 2 این قرارداد تقاضای افزایش سرمایه مشارکت را بنماید و دلایل و پیشنهادات وی در این خصوص قابل قبول تشخیص داده شود سرمایه در حد لزوم طیب شرایط این قرارداد  افزایش خواهد یافت .

ماده 2- موضوع مشارکت عبارت است وارد کردن و فروش ………… با مشخصات کلی زیر از کشور ………. طبق مشخصات مندرج در پیشنهاد فروش (افر ) شماره ………….. مورخ       /    /    13 واصله از
( نام فروشنده خارجی ) ………….. که رونوشت آن به ضمیمه و جز لاینفک این قرارداد می باشد تطبیق می نماید

–         نوع کالا

–         تعرفه کالا

–         مقدار کالا

–         تعداد کالا

–         نوع حمل کالا

–          مبداء کالا

مبلغ به ارز …………… معادل ……………. ریال پایه محاسبه قیمت .

ماده 3– مدت این قرارداد ……………… روز/ ماه تعیین گردیده و شریک حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین شریک  تعهد نمود ظرف مدت مذکور هر نوع کار لازم جهت  اجرای مشارکت مدنی موضوع این قرارداد را انجام دهد و اقدامات شریک در اجرای این قرارداد بایستی طوری تنظیم شده و صورت گیرد که وارد کردن کالا و فروش آن در طول مدت قرارداد به ترتیبی انجام شود که قبل از انقضای قرارداد اصل سرمایه و سود حاصله به بانک پرداخت شود .

ماده 4- اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاریه به عهده شریک می باشد و شریک متعهد  و ملتزم گردید هر نوع کار لازم جهت اجرای مشارکت موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهت هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود و مدیریت شریک تبرعاً و بدون هیچ گونه حق الزحمه ای خواهد بود و شریک حق مطالبه هر نوع وجه یا هزینه ای را از این بابت از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 5- برای حصول اطمینان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمایه مشارکت بانک با مفاد این قرارداد بانک حق دارد به هر طریق و نحوه ای که مقتضی بداند بر مصرف و برگشت سرمایه و همچنین عملیات اجرایی مشارکت نظارت لازم را به عمل آورد و در اجرای این  موضوع شریک قبول و تعهد نمود که دفاتر و حساب ها و هر گونه مدارک و ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز در رابطه با عملیات مشارکت را در اختیار بانک قرار دهد و هرگونه تسهیلات لازم برای اعمال نظارت بانک را فراهم آورد .

تبصره – شریک بایستی در اداره شرکت قوانین و مقررات و نظامات و همچنین شرایط این قرارداد و نیز متعارف و مقتضات اداره امور شرکت را رعایت نماید و در صورتی که بانک در اعمال نظارت خود دستوراتی به شریک بدهد ،‌شریک بایستی به آن ترتیب اثر دهد در غیر این صورت مسئول خسارت وارده خواهد بود .

ماده 6-شریک قبول و تعهد نمود در طول مدت مشارکت مدنی موضوع این قرارداد :

الف- از فروش نسیه خودداری نماید .

ب- در مورد مبلغ و شرایط فروش کالای موضوع مشارکت  نظر بانک را جلب نماید .

ج- در مواردی که برای فروش کالای موضوع مشارکت قرارداد جداگانه ای تنظیم می گردد قرارداد  مزبور را قبلاً به تصویب بانک برساند .

ه- محل کار خود را که نشانی آن ………… می باشد بدون موافقت قبلی بانک تغییر ندهد .

و- دفاتر و حسابها و مدارک مربوط به مشارکت موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانک طوری ثبت و نگه داری نماید تا در موقع لزوم توسط بانک قابل رسیدگی باشد .

ز- به اجرای مشارکت موضوع این قرارداد شخصا مباشرت نماید و انجام هیچ یک از عملیات مشارکت را بدون موافقت بانک به دیگری واگذار ننماید .

ح- در مواردی که وجه اعتبار تحت تعهد و رزرو  پرداخت گردد و یا اسناد به صورت وصولی ارسال شود به محض آنکه مراتب به وی ابلاغ گردد ظرف مدت معینی که از طرف بانک اعلام می شود نظر کتبی خود را مبنی بر قبول یا عدم قبول اسناد به بانک اطلاع دهد و در غیر این صورت شریک به بانک ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل داد تا بانک بدون قبول هیچگونه مسئولیتی نسبت به آزاد نمودن تعهد فروشنده و قبول یا عدم قبول اسناد راساً تصمیم لازم را اتخاذ نماید .

ط – مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را رعایت نماید .

 ماده7- شریک قبول و تعهد نمود که سرمایه مشارکت را منحصرا جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده 2 این قرارداد به مصارف زیر برساند :

الف- خرید کالا

ب- هزینه بیمه ( حق بیمه )

ج- هزینه حمل و نقل

د- هزینه انبار داری

ه- هزینه ای بانکی

و– حقوق گمرکی

ز- سود بازرگانی

ح- حق ثبت سفارش

ماده 8- شریک تعهد نمود که سایر هزینه های احتمالی مشارکت موضوع این قرارداد را به استثناء هزینه های مذکور در ماده 7 از مال خود پرداخت نماید و جمع مبالغ مربوط به هزینه های احتمالی را به بانک صلح نمود مضافاً شریک ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبلی و آتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت کلیه موارد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود .

ب- شریک ضمن عقد مصالحه موضوع ماده 8 این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که وجه اسناد  واصله از کارگزار بابت خرید کالا و نیز مبالغ مربوط به هزینه های بیمه و هزینه های بانکی را رساً یکجا یا عند الاقتضاء به تدریج از حساب ……………. مشترک شماره …………. به نام ( شریک و بانک ) برداشت و به مصارف مزبور برساند .

ماده 10- شریک قبول و تعهد نمود که کالای موضوع این قرارداد را بلافاصله بعد از ورود تا زمان فروش نزد بیمه گر مورد قبول و در برابر خطراتی که بانک مشخص می کند بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوطه را بانک تسلیم نماید و در صورت تخلف  مسئول جبران خسارت وارده بر کالا خواهد بود .

ماده 11- شریک متعهد می شود به محض  وصول اسناد ، به بانک و اعلام آن از طرف بانک تعیین خواهد شد کالای مورد مشارکت را از گمرک ترخیص و در صورت لزوم تحت نظر بانک و نسبت به حمل کالا تا انبار مورد توافق بانک اقدام نماید .

 ماده 12- چنانچه شریک از تعهدی که به موجب ماده 11 این قرارداد تعیین گردیده است تخلف نماید بانک با استفاده از وکالتی که از شریک در اختیار دارد و منضم به این قرارداد می باشد نسبت به ترخیص کالا و حمل و فروش آن طبق شرایط این قرارداد راساً اقدام نماید . بانک حق دارد هزینه های موضوع این ماده را از حساب مشترک شماره …………… برداشت و پرداخت نماید .

ماده 13- قیمت فروش کالای وارداتی موضوع این قرارداد بر اساس قیمت تمام شده ( با توجه به نوسانات بازار ) به اضافه سود تعیین شده ،‌طبق مقررات زیر خواهد بود .

ماده 14- شریک قبول نمود که بانک کلیه مبلغ مربوط به وجوه اسناد صادراتی بابت حاصل فروش کالای صادر شده را پس از برداشت از حساب کارگزار راساً به حساب مشترک مشارکت واریز نماید و الا مبلغی طبق فرمول

                                       (6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهی

                                                            100×360

از تاریخ فروش تا تاریخ وصول علاوه بر حصه بانک بر ذمه او تعلق می گیرد که باید به بانک بپردازد و بانک حق دارد معادل حاصل فرمول را از محل وثیقه و سایر اموال شریک یا حساب مشترک و سایر حساب های شریک استیفاء نماید . اخذ مبلغ مذکور در این ماده مانع از تعقیب عملیات قانونی و اجرایی نخواهد بود . مفاد این ماده در صورت تحقق شق 2 بند ب ماده 16 این قرارداد رعایت می شود و مورد قبول شریک قرار گرفت .

 ماده 15- شریک قبول نمود کلیه خدمات و امور بانکی مورد نیاز برای مفاد این قرارداد را منحصراً از طریق بانک انجام دهد و کلیه عایدات و وجوه حاصل از مشارکت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترک واریز نماید .

ماده 16- الف – در پایان مدت قرارداد پس از وضع کلیه هزینه های مشترک مانده حساب مشترک مشارکت نموده …………. پس از برداشت سرمایه هر یک از شرکاء ‌نشان دهنده سود مشارکت می باشد و سود مذکور به نسبت    % سهم بانک و        % سهم شریک بین شریک و بانک تقسیم خواهد شد و بانک وکیل بلا غزل شریک و وصی بعد از فوت اوست که حساب مشترک مشارکت را تصفیه کرده و پس از تعیین مبالغ مربوط به سهم سود طرفین  ، اصل سرمایه و سود متعلقه به شریک را به وی پرداخت نماید .

ب- در صورت فسخ قرارداد یا انقضاء مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد :

اولا در صورتیکه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذکور در بند الف این ماده بین بانک و شریک تقسیم و سهم شریک به حساب وی منظور خواهد  شد .

ثالثاً – در صورتیکه تمام یا مقداری از کالا به فروش نرسیده باشد بانک حق دارد حصه شریک را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم وبا پرداخت وجه آن را تملک نماید و در صورت عدم تمایل با به تملک حصه مشاعی شریک حداکثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانک کالای موجود را ( اعم از حصه خود و بانک ) به فروش رسانده و حاصل فروش را به حساب مشترک واریز نماید . در صورت تخلف از این شرط کالای موجود تماماً متعلق به بانک بوده و بانک متقابلاًً کار را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و اصل . سود خود را محاسبه نموده و مبلغ بدهی دین مسلم شریک است که بانک می تواند از محل وثایق قرارداد و یا هرگونه حساب های دیگر شریک استیفاء و برداشت نماید .

تبصره: در اجرای مفاد این ماده بانک وکیل بلا عزل  و وصی بعد از فوت شریک می باشد .

 ماده 17- در صورت تخلف شریک از هر یک از مفاد و شرایط قرارداد حاضر و یا عدم ایفاء هرگونه تعهدات وی و نیز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانک حق دارد حساب مشترک مشارکت را مسدود نموده و وجوه موجود در حساب مشترک یا هر قسمت از سهم الشرکه خود ، سود ، خسارت و زیان های حاصله و یا هر گونه مبالغ دیگری را که نفع بانک منظور گردیده و یا باید منظور گردد برداشت نماید و شریک حق هر گونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت فوت شریک ، بانک در اعمال اختیارات اخیر الذکر وصی او می باشد .

ماده 18- شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک هیچ گونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جزء ((وکلاء))، عیناً و منفعتاً تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید . همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تسویه کامل مشارکت مدنی را از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 19- شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت مدنی به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت نماید .

ماده 20- دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول شریک خواهد بود و از نظر صدور اجراییه  و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلام بانک در هر مورد  ( اعم از سهم الشرکه و سود متعلقه و زیان وارده و سایر هزینه ها ) قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرایی ثبت کافی می باشد .

ماده 21- چنانچه بر اثر اقدامات شریک ( اعم از اینکه مرتکب تعدی و تفریط شده باشد یا نشده باشد ) تمام یا قسمتی از مال الشرکه که تلف و یا ناقص شود یا به هر دلیلی خسارتی متوجه اصل سرمایه شود شریک نسبت به آن مسئول بوده و بایستی معادل آن را به بانک پرداخت نماید تشخیص تخلف شریک در این مورد با بانک بوده و شریک به نحو غیر قابل رجوع به بانک اختیار داد زیان های موضوع این ماده را راساً از هر گونه اموال وی و یا وجوه موجود در حساب مشترک و سایر حساب های وی برداشت نماید و حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمود . صرف اظهار بانک در مورد میزان نقصان و یا خسارت وارده بر اصل سرمایه معتبر بوده و شریک حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 22- در صورت فوت شریک بانک وصی او می شود که کالای موضوع این قرارداد را به فروش رسانیده و طبق مفاد قرارداد عمل نماید .

ماده 23- در صورتی که شریک از هر یک از تعهدات و شرایط مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که تراز نامه ها و صورت حساب های شریک و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که بانک ارایه نموده صوری و خلاف واقع بوده بانک عند الاقتضاء قرارداد را فسخ و در این صورت تمامی مطالبات بانک از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده و شریک تعهد نمود بلافاصله کلیه مطالبات بانک را به تشخیص بانک بپردازد والا بانک از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات خود را وصول خواهد کرد و شریک حق هر گونه اعتراضی را  در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب نمود .

–    بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب شریک به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود .

ماده 24- در صورتی که در نتیجه تخلفات شریک در اجرای هر یک از مفاد مندرجات این قرارداد ( به تشخیص بانک ) بانک قرارداد حاضر را فسخ نماید بانک مخیر است دیون ناشی از این قرارداد و سایر قراردادهایی که شریک با بانک منعقد نموده حال کرده و نسبت ب استیفای مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر که خود صلاح بداند اقدام نماید .

ماده 25- شریک با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود که اولاً پرداخت های وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد ابتدا بانک خسارت و حق الوکاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادی بانک و سپس بابت اقساط بدهی و به طور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید . ثانیاً در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات قرارداد بانک حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید .

ماده 26- بانک و شریک قبول دارند که قرارداد حاضر یکی از قرارداد های موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره ……………. مورخ     /   /   13 تنظیمی دفتر اسناد رسمی
شماره …………. شهرستان ……….. می باشد و لذا در صورتی که شریک از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید ، بانک حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

ماده 27-کلیه وکالت های تفویض شده شریک به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند .

ماده 28- در کلیه مواردی که در این قرارداد از طرف شریک وکیل می باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود .

ماده 29- شریک متعهد  گردید موضوع مشارکت را به هزینه خود در قبال حادثه ، زلزله ، آتش سوزی ، صائقه ، تخریب و سیل و سایر خطراتی که بانک تعیین می کند نزدیکی از شرکت های بیمه مورد قبول بانک به نام و به سود بانک و به رقم تعیین شده در بیمه نامه بیمه نماید ، در غیر این صورت بانک حق دارد موضوع مشارکت را وکالتاً ، از طرف شریک به هزینه خود بیمه نموده  مبلغ هزینه شده را به حساب شریک منظور نماید ، وکالت اخیر ضمن عقد خارج لازم از سوی شریک به بانک تفویض شده و تا انقضای قرارداد مشارکت مدنی و تسویه کامل بدهی و فک این سند به قوت خود باقی است .

 ماده 30- حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقایان ، خانم / خانمها

( مشخصات و آدرس کامل قید شود ) وعد الحضور ایفاء کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را همراه با شریک مشترکاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوی که در صورت عدم ایفاء هر یک از این تعهدات بانک حق دارد از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر نسبت به استیفاء مطالبات خود از هر یک از امضا کنندگان ذیل این قرارداد اقدام نماید .

 ماده 31- اقامتگاه شریک از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو شریک قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد .

ماده 32- این قرارداد به موجب توافق طرفین و بر اساس ماده 1 قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد .

محل امضا نماینده مجاز بانک                                                        

محل امضا شریک

محل امضا کلیه ضامنین / متعهدین