خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ………….. …… که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس مشاور نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مشاوره ای کارشناسی در امور مرتبط با مهندسی کیفیت و مواد پلیمری مصرفی شرکت.

ماده 2 : زمان قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ……………………. لغایت …………………………. به مدت ……………ماه می باشد و میزان ساعات حضور مشاور حسب نیاز از طریق شرکت …………………. اعلام خواهد شد.

ماده 3 : تعهدات مشاور

1-3- مشاور تعهد می نماید اطلاعاتی را که در جریان امور محوله به دست می آورد محرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری نماید.

2-3- مشاور موظف است نسبت به ارائه و انجام خدمات مورد توافق نهایت دقت و امانت را به کار برد.

ماده 4 : تعهدات کارفرما

1-4- کارفرما موظف است نسبت به کارکرد مورد تأیید مشاور ساعتی معادل ……….. ریال پس از کسر 5% مالیات پرداخت نماید.

2-4- کارفرما موظف است امور پشتیبانی و لوازم اعم از خدمات اداری و پشتیبانی ( ارسال فاکس، نامه ها و ترابری و … ) را به منظور انجام پروژه های محوله به مشاور را با هماهنگی و نظر وی انجام دهد.

ماده 5: ماده یازده اقامتگاه و شماره تماس طرفین :

کارفرما :

پیمانکار :

تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

این قرارداد در 5 ماده و شش بند در دو نسخه تنظیم و بعد از امضا هرکدام حکم واحد را دارد.

 

                                شرکت                                                                            مشاور