بسمه تعالی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین بند 4 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311،  قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور تشریح حقوق  مؤسسان در خصوص نحوه واگذاری و تخصیص سهام کسب و کار یا استارتاپ….. تنظیم می­ گردد.

ماده یک: مشخصات مؤسسین

قرارداد حاضر فی مابین مؤسسین استارتاپ ….. به ترتیب حروف الفباء(بدون هر گونه تقدم)؛

1- آقا/خانم……. نام پدر ….. شماره شناسنامه …… شماره ملّی ……. به نشانی ……. شماره تلفن ثابت ….. شماره تلفن همراه ……. .

2- آقا/خانم……. نام پدر ….. شماره شناسنامه …… شماره ملّی ……. به نشانی ……. شماره تلفن ثابت ….. شماره تلفن همراه ……. .

و 3، 4، 5، … منعقد می گردد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

قرارداد حاضر عبارت است از چگونگی تخصیص سهام کسب و کار به مؤسسین و نیز چگونگی واگذاری آن به غیر در بازه زمانی مقرر شده در مواد آتی این قرارداد می باشد.

سهام مؤسسین در رهن کسب و کار تأسیس خواهد بود و با رعایت مواد 3 و 4 قادر خواهند بود نسبت به تخصیص آن سهام به خویش یا انتقال آن با رعایت مفاد قرارداد هم بنیانگذاران اقدام نمایند.

ماده سوم: میزان مشارکت و آورده مؤسسین

مبلغ کل آورده­ی مؤسسین به ارزش ……. ریال، که بخشی از این آورده دانش فنی و ارائه ایده به ترتیب مندرج در ماده نخست می باشد؛

1- آقا/خانم …… به میزان ….. ریال، آورده نقدی و تعهد غیرمالی شامل …..که طبق توافق مالک …. درصد از سهام شرکت شدند.

2- آقا/خانم …… به میزان …… ریال، آورده نقدی و تعهد غیرمالی شامل …..که طبق توافق مالک …. درصد از سهام شرکت شدند. در واقع اصل سرمایه ایشان دانش فنی در زمینه آی تی و نرم افزارهای برنامه نویسی می باشد.

3- آقا/ خانم ….. به میزان ….. ریال، آورده نقدی و تعهد غیرمالی شامل …..که طبق توافق مالک …. درصد از سهام شرکت شدند. در واقع اصل سرمایه ایشان ارائه نرم افزار حسابرسی ….. که توسط شخص ایشان طراحی شده است.

بند 1- مسئولیت هر مؤسس به اندازه سهام ایشان است.

بند 2- سهام هر یک از مؤسسین در رهم در کسب و کار قرار دارد و هیچ یک از آن ها حق فروش، انتقال یا تقاضای مطالبه آن تا تاریخ مندرج در ماده 4 را ندارند.

ماده چهارم: اعتبار قرارداد

قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد آن مورخ …… تا دوره ….. ساله به تاریخ …… اعتبار دارد و مؤسسین می تواند پس از پایان مدت اعتبار قرارداد، نسبت به تمدید آن اقدام یا آن را خاتمه دهند.

در بازه زمانی سال نخست فعالیت مؤسسان، ….. درصد از سهام هر یک از مؤسسین از قید رهن کسب و کار آزاد می شوند و به همین ترتیب هر سال …. درصد تا پایان مدت اعتبار قرارداد کسب و کار که تماماً سهام مرهونه آزاد می گردد.

ماده پنجم: موارد و شرایط واگذاری سهم

الف- با عنایت به آورده هر یک از مؤسسین اعم از وجوه نقدی یا حرفه یا دانش یا نرم افزار ویژه ای، سهم هر یک از مؤسسین مطابق با ماده 3 تعیین گردیده است که با رعایت ماده 4 در بازه های زمانی مشخص شده در رهن کسب و کار باقی می ماند و پس از گذشت مدت زمان مشخص شده، به نسبت هر سال …. درصد از آن سهام آزاد و به سهام دار آن تخصیص پیدا می کند؛

ب- در صورتی که هر یک مؤسسین پیش از انقضای سال نخست، از عده سهامداران خارج شوند، هیچ سهمی به آن ها تعلق نخواهد گرفت و ملزم است سهام مرهونه خویش را به سایر مؤسسین با رعایت مفاد قرارداد هم بنیانگذاران منتقل نماید؛

پ- در صورتی که هر یک از مؤسسین به موجب قرارداد هم بنیانگذاران تعهدی نسبت به اهداف کسب و کار را پذیرفته باشد، و پیش از انقضای مواعد نسبت به آزاد سازی سهام خویش، آن را کاملاً انجام دهد، سهام به ایشان تخصیص داده می شود و ایشان می تواند نسبت به انتقال یا فروش آن اقدام کند؛

ت- برای کارکنان شرکت مقرر شد از سال …. بنا بر تلاش و مثمر ثمر واقع شدن در تحقق اهداف کسب و کار و به منظور ترغیب و ایجاد انگیزه کاری، در صورت تصویب اکثریت مؤسسین، …. درصد از سهام کسب و کار به ایشان تخصیص داده شود.

ماده ششم: ضمانت اجرای نقض شرایط واگذاری

در صورت نقض هر یک از شرایط تصریح شده در ماده 5 قرارداد حاضر، یا تعهدات پذیرفته شده خارج از این قرارداد نسبت به تخصیص یا واگذاری سهام مرهونه کسب و کار، هیئت مؤسس به استثنای شخص خاطی، نسبت به استمرار همکاری یا اخراج ایشان تصمیم گیری می نمایند و در صورت اخراج طرف خاطی، جدای از عدم تخصیص سهم به ایشان، هر گونه خسارات و زیانی که به کسب و کار از قِبل تخطی ایشان وارد شده، می بایست جبران خسارت نماید.

ماده هفتم: حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات، نسبت به موارد و شرایط واگذاری و انتقال سهام مؤسسین در مرحله نخست از طریق مذاکره و صحبت دوستانه میان مؤسسین حل و فصل می گردد. در صورتی که در مدت ….. از تاریخ برگزاری جلسه حل و فصل اختلاف، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، با نگارش صورت جلسه هیئت حل و فصل اختلاف( که عموماً هیئت مؤسس می باشد)، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده هشتم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از مؤسسین شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری با کسب و کار را حتی پیش از انقضای مدت زمانی سال نخست غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار کسب و کار از ادامه همکاری در کسب و کار انصراف دهد و سهم خویش را با رعایت ماده 5 صرفاً به سایر مؤسسین انتقال دهد.

ماده نهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …. نسخه و هشت ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثر انگشت مؤسس اول با ذکر نام :                                 امضاء و اثر انگشت مؤسس دوم با ذکر نام :

امضاء و اثر انگشت مؤسس سوم با ذکر نام :                              امضاء و اثر انگشت مؤسس چهارم با ذکر نام :