ماده نخست: مشخصات کارگاه

1-     نوع صنعت یا فعالیت

2-     انواع محصول

3-     ظرفیت اسمی

4-     نوع مالکیت

5-     تعداد کل کارکنان

6-     تعداد کارکنان مشمول قرارداد

۷-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان ………… ریال

۸-    جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ……………. ریال

۹-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد ………… ریال

۱۰-     جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد ……….. ریال

9-      محل کارگاه

10-      آدرس دفتر مرکزی

ماده دوم:       این قرارداد بین شورای اسلامی کار / انجمن صنفی / نمایندگان رسمی و منتخب کارگران به اسامی : 1-                             2-                                  3-

و کارفرما / نمایندگان قانونی کار فرما به اسامی :1-                    2-                  3-                                  بر اساس آیین نامه مصوب مورخ 11/ 8/70 و ضوابط و روش های اجرایی شماره 24738/ن مورخ 27/09/70 اداره کل طبقه بندی مشاغل ، مزد و بهره وری وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر منعقد می گردد  :

ماده سوم:      شرح قرارداد

1-      مدت این قرارداد از تاریخ …………. لغایت ………. می باشد .

2-     تولید مبنا در این قرارداد  با روش ……….. تعیین گردیده و رقم آن معادل ( با ذکر معیار سنجش ) نفر ساعت می باشد .

3 –    درصد افزایش تولید بر اساس مازاد بر تولید مبنای کارگاه در هر دوره تناوب که ……… ماهه می باشد طبق فرمول بند (5) ضوابط و روش های اجرایی مزبور محاسبه می گردد .

4 –     سهم پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب به از هر یک درصد افزایش تولید در محدوده مقرر در ضوابط و روش های اجرایی آیین نامه به شرح زیر تعیین و محاسبه می شود : (نحوه و چگونگی درصد مزد متناسب با درصد افزایش تولید ذکر شود )

5-     چنانچه در اثر اجرای این قرارداد ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب بیشتر یا کمتر از حد مجاز و نرمال کارگاه که معادل ……….. درصد می باشد ، افزایش یا کاهش ضایعات در مبلغ پاداش افزایش تولید به این ترتیب تاثیر خواهد کرد :

الف – به ازاء هر ……… درصد افزایش ضایعات معادل …….. درصد کل مزد ثابت / مزد مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره  تناوب مربوطه از کل مبلغ پاداش افزایش تولید کسر خواهد شد .

ب- به ازای هر …………. درصد کاهش ضایعات معادل ……… درصد کل مزد ثابت / مزد  مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به کل مبلغ پاداش افزایش تولید اضافه خواهد شد . ( ضمناً محاسبات مربوط به ضایعات مجاز و نرمال و نیز ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب ضمیمه این قرارداد می باشد )

6-    چنانچه در اثر اجرای این قرارداد کیفیت تولید کارگاه در هر دوره تناوب پایین تر یا بالاتر از حد مجاز و نرمال کارگاه گردد ، کاهش یا افزایش سطح کیفیت در مبلغ پاداش تاثیر خواهد گذاشت – ضوابط و محاسبات مربوط به این امر و اثرات منفی یا مثبت ناشی از آن ضمیمه این قرارداد می باشد .

تبصره : به منظور نظارت صحیح و مشخص نمودن میزان کاهش و یا افزایش سطح کیفیت کالا در ارتباط با افزایش تولید طرفین موافقت می نماید کمیته نظارت بر کیفیت مرکب از :……………………………………………………………. تشکیل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان ، نسبت به اثرات منفی یا مثبت این امر در میزان پاداش افزایش تولید اقدام گردد .

7-     نحوه توزیع کل مبلغ پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب طبق بند (9)و تبصره مربوطه در ضوابط و روش های اجرایی مزبور صورت می گیرد .

8-    چنانچه در مدت اجرای قرارداد تغییرات عمده ای در عوامل تولید از قبیل سرمایه گذای ، نیروی کار ، ماشین آلات و امثال اینها که در وضعیت  تولید مبنا موثر باشد ، به وجود آید از زمان تغییر در محاسبه تولید مبنا تجدید نظر به عمل خواهد آمد .

9-     به منظور نظارت بر حسن اجرای این قرارداد در زمینه نحوه توزیع پاداش کمیته نظارت مرکب از افراد زیر تشکیل می شود : (نام و نام خانوادگی و سمت اعضاء کمیته)

10-    این قرارداد مشتمل بر ………………. ماده و …………………. تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل …………. برگ در ………… نسخه که همگی در حکم واحد است تنظیم و در تاریخ ………… به امضاء طرفین قرارداد رسیده که پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجراء می باشد .

نام و نام خانوادگی و امضاء شورای اسلامی کار

نام و نام خانوادگی و امضاء کارفرما / انجمن صنفی / نمایندگان رسمی و منتخب کارگران نمایندگان قانونی کار

توضیحات راجع به این قرارداد :

الف) پیش بینی کمیته نظارت موضوع ماده 9 این قرارداد با توجه به ضوابط و روش های اجرایی آیین نامه الزامی نیست .

ب) این قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم و پس از تائید یک نسخه آن در مرجع ذی ربط در وزارت کار و امور اجتماعی نگهداری می شود .

ج) پیش بینی سایر موارد در قرارداد با رعایت ضوابط آیین نامه مانعی ندارد .