این قرارداد بین طرفین

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ………….. …… که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

تهیه مصالح و اجرای زیراساس و اساس ( زیرسازی و آسفالت ) پروژه ……………… به شرح ذیل :

1-1- تهیه مصالح :

الف) تهیه مصالح زیر اساس ( مخلوط )

ب) تهیه مصالح اساس ( بیس )

1-2- اجرای زیرسازی :

الف) بستر طبیعی شامل تسطیح , آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 85 درصد .

ب ) اجرای لایه زیراساس شامل تسطیح , رگلاژ , آب پاشی وکوبیدن تا تراکم 95 درصد .

ج) اجرای لایه اساس شامل تسطیح , رگلاژ , آبپاشی و کوبیدن با تراکم 95 درصد به بالا .

1-3- اجرای روسازی :

الف) تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی MC2

ب) تهیه و اجرای آسفالت به ضخامت 7 سانتی متر شامل 4 سانتی متر آسفالت بیندرو3 سانتی متر آسفالت توپکا .

ماده دو ـ مبلغ قرارداد

2-1- مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح زیراساس ( مخلوط ) از قرار هر تن …………………. ریال ناخالص جهت ………. مترمربع به ضخامت 35 سانتی متر برآورد شده کلاً ………… ریال می باشد .

2-2- مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح اساس ( بیس ) از قرار هر تن ………. ریال ناخالص جهت ……………… متر مربع به ضخامت ………….. سانتی متر برآورد شده کلاً …………………….. ریال می باشد .

2-3- جهت بستر طبیعی از قرار هر متر مربع ……………… ریال بصورت ناخالص جهت …………. مترمربع برآورد شده کلاً به مبلغ …………. ریال می باشد .

2-4- اجرای لایه زیراساس از قرار هرمتر مربع …………………….. ریال به صورت ناخالص جهت …………. مترمربع برآورد شده کلاً به مبلغ ……………….. ریال می باشد .

2-5- اجرای لایه اساس از قرار هر متر مربع …………… ریال بصورت ناخالص جهت ……….. مترمربع برآورد شده کلاً به مبلغ …………… ریال می باشد .

2-6- تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی ………….از قرار هر تن ……………… ریال ناخالص و برآورد کلی …………….. کیلوگرم …………… ریال می باشد .

2-7- تهیه و اجرای آسفالت از قرار هر سانتی متر ضخامت ( سانتی متر 1*متر1 * متر1 ) ………. ریال برآورد شده جهت ………. مترمربع به مبلغ ……………. ریال بطور ناخالص .

ماده سه ـ نحوه پرداخت

جمع کل قرارداد ……………….. ریال می باشد . پیمانکار می تواند در سه مرحله صورت وضعیت موقت تهیه نموده و نهایتاً پس از اتمام کار صورت وضعیت قطعی را ارائه نماید .

پیمانکار موظف است جهت کارهای انجام شده هر ………….. روز یکبار طبق جداول و یا مبلغ تعیین شده در این قرارداد صورت وضعیت تهیه نماید و تحویل مسئولین مربوطه دهد و پس از رسیدگی توسط کارفرما و حداکثر ظرف مدت ……………. روز پس از تسلیم صورت وضعیت , مبلغ تأیید شده قابل پرداخت می باشد .

ماده چهار ـ اسناد و مدارک تسلیمی به پیمانکار

4-1- قرارداد حاضر

4-2- نقشه های اجرایی و دفترچه جزئیات

4-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرای کار توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده پنج ـ مشخصات فنی

5-1- تهیه و اجرای اندود قیری پریمکت ( اندود نفوذی زیر آسفالت) در محوطه سازی ها به ازاء هر متر مربع ……………… کیلوگرم قیر استفاده شود .

5-2- قیر قابل مصرف …………….. می باشد .

5-3- اجرای اندود قیر پریمکت روی سطوح خیس و یا حین بارندگی اکیداً ممنوع است .

5-4- حداقل زمان لازم برای نفوذ اندود پریمکت …………… ساعت می باشد .

5-5- نوع قیر مصرفی ……………………………….. می باشد .

5-6- درجه حرارت پخش قیر بین …………….. درجه سانتیگراد می باشد

5-7- اجرای آسفالت در سطوح خیس و بارانی اکیداً ممنوع بوده و حداقل درجه حرارت آسفالت در زمان اجرا 130 تا 135 درجه سانتی گراد باشد .

5-8- پس از اجرای آسفالت محوطه کوبیدگی با غلطک حداقل 8 تنی الزامی است .

5-9– ریختن پودر سنگ و غلطک مجدد در پایان کار ( برای پوشاندن حفره های زیر سطح آسفالت ) الزامی است .

ماده شش ـ مدت انجام کار

مدت انجام کار در این قرارداد ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد ضمناً چنانچه پیمانکار بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد .

تبصره : هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده هفت ـ نگهداری از کارهای انجام شده

کارهای انجام شده و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار موظف است آنها را به صورت مطلوب نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

ماده هشت ـ تعهدات پیمانکار

8-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده و بدیهی است مواردی که در نقشه ها مشخص نگردیده , دستورکارهای دستگاه نظارت ملاک عمل خواهد بود و هزینه اینگونه موارد جزء قرارداد منظور خواهد شد .

8-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده  تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

8-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……………….. ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .

8-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

8-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

8-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

8-7- پیمانکار حق واگذاری کار را به غیر ندارد و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

8-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت , ابزار , ماشین آلات , مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل و ….. نموه در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

8-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد .

8-10- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد . حداکثر ظرف مدت …………. ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را بکار گمارد .

8-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

8-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

8-13- پیمانکار تعهد می نماید که کارهای موضوع قرارداد را برابر نقشه ها و مشخصات داده شده مطابق برنامه پیشرفت کار و دستورات کارفرما با تأیید دستگاه نظارت به نحو احسن انجام و از افراد کارآزموده و با تجربه در کار استفاده نماید .

8-14- پیمانکار مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را به عهده گرفته و در مورد خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود .

8-15- پیمانکار موظف ا ست جهت اجرای آسفالت از دستگاه فینیشر ( پخش آسفالت ) استفاده کند .

ماده نه ـ موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

9-2- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

9-3- تأخیر در شروع بکار بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد .

9-4- تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار بنماید .

9-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما .

ماده ده ـ موارد متفرقه

10-1- موارد اضطراری از قبیل جنگ , زلزله , عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

10-2- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

10-3- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین خواهد بود .

ماده یازده ـ تضمین حسن انجام کار

کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار مبلغ 10 درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد دارد .

تبصره : هرگاه قبل از پایان یافتن موضوع قرارداد مفاد قرارداد فسخ گردد در صورت وضعیت قطعی پیمانکار براساس نرخ های تعیین شده در قرارداد رسیدگی و پس از تأیید و کسر 10 درصد از مبلغ کار انجام شده پرداخت می گردد . بدیهی است 10 درصد کسر گردیده به عنوان جبران ضرر و زیان بطور قطعی نزد کارفرما باقی خواهد ماند .

ماده دوازده- اقامتگاه و شماره تماس طرفین :

اقامتگاه کارفرما :

اقامتگاه پیمانکار :

تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱: نسخه های قرارداد

 این قرارداد در  ……… ماده،  تعداد …… پیوست، به زبان فارسی و در  …..  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ   ………..           امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

                  نام ونام خانوادگی و سمت  کارفرما                                                     نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

                  مهروامضاء                                                                                    مهر و امضاء