1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد عبارتنداز تهیه و خریداری جداول، بلوک و سنگ فرش به ابعاد ….. در …… به منظور  اجرای عملیات جدول گذاری و سنگ فرش خیابان …… با فرعی های خیابان به شماره کوچه های …… و ….. و ….. به نشانی ………….. می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

الف- مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت.

ب- بخشی از مشخصات فنی پروژه به قرار ذیل است:

3. 1 عرض خیابان موضوع قرارداد …… متر و طول آن به مسافت …… متر می باشد.

3. 2 تعداد کوچه های فرعی خیابان اصلی ….. می باشد، که به ترتیب کوچه نخست تا پنجم به عرض ….. متر بوده و کوچه دوم تا ششم به عرض ….. می باشد.

3. 3 تیرک های برق واقع در خیابان به تعداد ….. می باشد و مرکز تغذیه ولتاژ آن ها در ابتدای خیابان قرار دارد.

3. 4 جداول به کار گرفته شده در پروژه به عرض ….. سانتیمتر و طول …… سانتیمتر با قدرت مقاومت نوع …… می باشد.

3. 5 سنگ فرش ها نیز در ابعاد …… در ……. بوده که به صورت (اریب یا …..) نصب می گردد.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 مبلغ اعتبار کل پروژه به ارزش …… ریال تعیین می گردد که کارفرما در صورت تجمیع موارد مشروحه قادر خواهد بود …. درصد مبلغ کل قرارداد را افزایش یا کاهش دهد.

4. 2 مبالغ جزئی قرارداد به تفکیک به شرح ذیل می باشد:

4. 2. 1 هزینه تهیه و خریداری جداول با ابعاد مشخص شده، به ازای هر ….. تعداد به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 2 هزینه تهیه و خریداری سنگ فرش های به منظور بکارگیری در کف خیابان به ازای هر تُن به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 3 هزینه تهیه و خریداری مصالح از جمله ماسه، سیمان و ….. به ازای هر تُن از آن ها به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 4 اجرت حمل و نقل مصالح توسط کامیون و سایر وسایل نقلیه در ازای هر سرویس به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 5 اجرت پرسنل بکار گرفته شده به ازای هر روز کاری به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

5. 2 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی و هوایی از خیابان و کوچه ها و نیز کروکی که از سوی کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار گرفته شده است.

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است .

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار می بایست کلیه تجهیزات لازم از جمله تجهیزات گرمایشی، پوشش بتن نظیر نایلون و یا پشم شیشه، جهت بتن ریزی و سایر عملیات اجرایی در فصول سرد یا به هنگام بارندگی را به منظور انجام صحیح کار فراهم نماید. این اقدامات جزئی از عملیات تجهیز کارگاه محسوب می شود و هزینه ای جدا را شامل نمی شود.

12. 2 پیمانکار ملزم است که تجهیزات و ماشین آلات ذیل را فراهم نماید: ویبراتور، خلاطه، قالب فلزی، کامیون کمپرسی، کاتر و زمینی به مساحت مورد نیاز جهت برپایی کارگاه و دپوی مصالح و ماشین آلات.

12. 3 نخاله های حاصل از اجرای عملیات عمرانی می بایست در نقاطی که کارفرما مشخص می کند، تخلیه گردد.

12. 4 پیمانکار ملزم است از افراد آشنا با چنین حوزه ی کاری استفاده کند و ملزم است پرسنل بکارگمارده شده، دارای کارت مهارت فنی باشند.

12. 5 پیمانکار موظف به اجرای صحیح و بدون نقص پروژه مطابق با نقشه و دستورالعمل های مربوطه می باشد و چنانچه مغایرتی در نقشه شاهد بود، بلادرنگ کارفرما را در جریان امر قرار دهد تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.

12. 6 پیمانکار ملزم است از سیمان تیپ II بهره گیرد.

12. 7 پیمانکار ملزم است جهت اجرای بتن پشت بند جداول قالب بندی و متراکم نمودن بتن از ویبراتور بهره گیرد.

12. 8 در کلیه مراحل بتن ریزی باید تمامی موارد مندرج در آیین نامه بتن ایران از جمله طرح اختلاط بتن، متراکم نمودن با ویبراتور و عمل آوری آن صورت پذیرد.

12. 9 پیمانکار ملزم است که به صورت مستمر از روند اجرای پروژه بازدید نماید و به صورت هفتگی بیلان کاری تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد.

12. 10 پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات اجرائی موضوع قرارداد، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات وابزار، زمین ها مجاور، راه ها، تأسیسات و بناها می باشد.

12. 11 پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت های وارده به شخص ثالث در محوطه کارگاه می باشد، و کارفرما از این بابت هیچ گونه مسئولیتی ندارد. کارفرما و مهندس ناظر قادرند در صورت مشاهده عدم رعایت نکات ایمنی و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست را تا برقراری ایمنی مجدد مطابق با دستورالعمل های صادر نماید.

12. 12 پیمانکار متعهد می گردد که تدابیر لازم را به منظور پیشگیری از ورود خسارت به املاک و اموال مجاورین یا رهگذران را اتخاذ نماید؛ در غیر اینصورت و وجود سهل انگاری در کار و ورود خسارت و آسیب به غیر، پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود.

12. 13 پیمانکار موظف است در محل کارگاه تابلوها و بنرهای ایمنی به منظور هشدار به عابرین و سایر افراد رهگذر نصب نماید.

12. 14 ساعات کار و فعال بودن عملیات اجرائی مطابق با نظر کارفرما تعیین می گردد و در صورت ضرورت پیمانکار موظف است تا زمان مشخص شده از سوی کارفرما در به فعالیت مشغول باشند و نسبت به اتمام پروژه اقدام نمایند.

12. 15 پیمانکار حق بکارگیری اتباع بیگانه، غیرمجاز و فاقد پروانه کار را ندارد.

12. 16 پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود می باشد و هر گونه دعوای مطروحه از جانب ایشان متوجه مستقیم پیمانکار می باشد.

12. 17 پس از پایان کار، پیمانکار موظف است تمامی ابزارها و مصالح تهیه شده از جانب کارفرما را به صورت دسته بندی شده و فهرست شده، تحویل کارفرما دهد.

12. 18 پیمانکار متعهد است که در استفاده از مصالح ساختمانی از مرغوب ترین نوع آن بهره گیرد و هر گونه قصور از آن، ایشان مسئولیت مطلق در قبال عمل خویش را داراست.

12. 19 پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

12. 20 کلیه نقل و انتقال و جابه جایی مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.

12. 21 پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است.

12. 22 مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می باشد.

12. 23 پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 آب، برق و در صورت وجود گاز مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد.

13. 2 کارفرما نسبت به مواردی از جمله مصالح که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.

13. 3 کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا ، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید.

13. 4 کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید.

13. 5 کارفرما موظف است مطابق با قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان