این قرارداد بین طرفین

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ………….. …… که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1 ) موضوع قرارداد

عبارت است از انجام کلیه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز و گلخانه در ………… آپارتمان های مسکونی و سایر مکان ها به شرح زیر :

1-1- آماده سازی بستر , آبیاری فضای سبز و جنگل جهت صرفه جویی در آب لازم است حتی الامکان از دستگاه های آبیاری بارانی جهت آبیاری استفاده شود .

2-1- چمن زنی

3-1- هرس درختان و درختچه ها

4-1- تولید نشاء فصلی با  نظر کارفرما

5-1- سم پاشی های مورد نیاز فضای سبز

6-1- برف روبی درختان و درختچه های زینتی و جمع آوری ضایعات ناشی از کار باغبانی و حمل آن به محل مورد توافق

7-1- وجین و مبارزه با علف های هرز و اصلاح سرشاخه های خشک و حذف پاجوش و تنه جوش ها.

8-1- واکاری و ترمیم فضای سبز و تعویض و کاشت گل های فصلی و بیل زدن محوطه درختکاری شده و کاشت درختچه های مورد نیاز .

9-1- خاک ریزی و خاکبرداری در موقع لزوم طبق نظر کارفما و کوددهی فضای سبز ( شیمیایی حیوانی ) با نظر کارفرما .

10-1- نظارت و شستشوی آب نماهای موجود در محوطه مجتمع .

11-1- جمع آوری و حمل برگ ها به محل کمپوست مجتمع به منظور تهیه کود برگ .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ………….. تا تاریخ ………….. به مدت یکسال می باشد .

ماده 3 ) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد …………… ریال می باشد که پس از تأیید نماینده کارفرما ( واحد فضای سبز ) و مفاصا حساب ماه قبل با توجه به صورت وضعیت انجام کار به اقساط قابل پرداخت خواهد بود . پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوق مالی که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار است و کارفرما حق دارد در موقع پرداخت مطالبات پیمانکار این قبیل کسورات قانونی را برداشت نماید .

تبصره 1 : کارفرما مختار است موضوع قرارداد را به مأخذه 25% افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد .

ماده 4 ) تعهدات پیمانکار

1-4- پیمانکار موظف به نگهداری آب نما و فواره ها و دایر نگهداشتن آنها می باشد .

2-4- پیمانکار مسئولیت رعایت قوانین و شئونات اسلامی از طرف کارگران را عهده دار است و در صورت عدم رعایت موارد فوق پیمانکار راساً پاسخگو خواهد بود .

3-4- پیمانکار موظف است در پایان قرارداد تا انتخاب پیمانکار جدید حداقل مدت 2 ماه نسبت به ادامه کار با ضوابط و شرایط مندرج در قرارداد انجام وظیفه نماید .

4-4- پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان رابط و مسئول کارگران به کارفرما معرفی نماید تا از تداخل امور جلوگیری شود و پاسخگوی مسئولیت های مندرج در قرارداد باشد .

5-4- پیمانکار موظف است از افراد شناخته شده صلاحیت دار در امور فوق استفاده نماید .

تبصره : حداقل یک نفر مهندس کشاورزی و یک نفر تکنیسین توسط پیمانکار به نظارت مستمر بر کار کارگران داشته باشد .

6-4- پیمانکار موظف است برای کلیه پرسنل خود لباس کار متحدالشکل تهیه و کارگران استفاده نمایند .

7-4- پیمانکار موظف است نسبت به رفع نواقص و عیوب احتمالی طبق تذکرات ناظر کارفرما اقدام نماید .

8-4- پیمانکار موظف است مشخصات کامل کارکنان را جهت گزینش رسماً به حراست مجتمع تحویل نماید .

9-4- تهیه ابزار و وسایل اجرای قرارداد از قبیل چمن زنی , بیل , فرغون , شن کش , شیلنگ , قیچی و ……. با پیمانکار است تهیه سم و کود و خاک و بذر با کارفرما است.

10-4- کلیه کارگرانی که برای انجام این قرارداد در خدمت پیمانکار می باشند , کارگر پیمانکار محسوب شده و کلیه مسئولیت های ناشی از قانون کار و سایر قوانین جاری کشور و هر نوع حقوق و دستمزد و مزایای قانونی آنها به عهده پیمانکار است و کارفرما از هرگونه مسئولیت در این مورد مبری است .

11-4- پیمانکار موظف است باتوجه به فضای آموزشی و پژوهشی تکثیر ـ پرورش گل و نگهداری گیاهان زینتی گلخانه ها را زیر نظر کارفرما انجام دهد .

12-4- پیمانکار تعهد می نماید کلیه کارکنانش مقررات حفاظتی و ایمنی و بهداشتی و همچنین انضباط اداری و ساعات کار و مقررات مربوط به جلوگیری از بروز حریق و امثالهم را به نحو کامل رعایت نموده و هرگونه خسارت مالی و جانبی ناشی از عدم رعایت مفاد مذکور یا بی احتیاطی , بی مبالاتی کارگران یا پیمانکار به کارفرما یا شخص ثالث دیگر به عهده پیمانکار
می باشد .

13-4- پیمانکار موظف است در شروع کار کلیه کارگران خود را با ارسال فهرست اسامی و مشخصات کامل و یک قطعه عکس به کارفرما و نماینده کارفرما معرفی نماید . کارگران مذکور باید دارای کارت بهداشت از نظر سلامت جسمانی و گواهی عدم سوء پیشینه به تاریخ مستند از مراجع ذیصلاح بوده و آن را به کارفرما معرفی نمایند .

14-4- در صورتی که یک یا چند نفر از کارگران مورد قبول کارفرما قرار نگیرد و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظیفه آنان مورد رضایت نباشد پیمانکار موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ کتبی کارفرما نسبت به تعویض آنها اقدام و جانشین مناسب دیگری با تأیید گزینش و حراست مجتمع را به جای آنها به کارفرما معرفی نمایند .

15-4- در صورتی که پیمانکار نسبت به اجراء مفاد این قرارداد تأخیر , تعلل , مسامحه و یا  سهل انگاری نماید , کارفرما مجاز است تا کل مبلغ قرارداد و اگر کار را تعطیل کند به ازاء هر روز 25% از اولین مطالبات یا سپرده پیمانکار بابت جریمه کسر نماید .

16-4- پیمانکار موظف است حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و سایر مطالبات کارگران را برابر ضوابط قانون کار به موقع پرداخت نمایند . چنانچه پرداختی مجتمع به پیمانکار به دلائل منطقی به تعویض افتد این امر نباید باعث به تعویق افتادن پزر مطالبات کارگران باشد . در صورتی که در پرداخت دستمزد تأخیر حاصل شود به کارفرما این اجازه داده می شود از محل مطالبات و یا تضمین سپرده طبق کارت های حضور و غیاب پرداخت های مزبور را انجام دهد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .

17-4- پیمانکار متعهد است از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت دائم و یا آماده به خدمت در دست ندارند خوددداری نماید .

ماده 5 )

پیمانکار اقرار و اعتراف می نماید که مشمول قوانین و مقررات منع مداخله کارکنان دولت و معاملات دولتی نمی باشد .

ماده 6) انتقال قرارداد

پیمانکار حق واگذاری مورد قرارداد را کاملاً و یا جزاً به دیگری ندارد و در صورت تخطی ضمانت نامه وی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد .

ماده 7 ) محل قانونی پیمانکار

آدرس قانونی پیمانکار همان است که در ذیل پیمان قید گردیده و در صورتی که این تعویض شود پیمانکار متعهد است محل جدید خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و گرنه کلیه نامه ها و اوراق که به آدرس قبل ارسال شود ابلاغ شده تلقی می شود .

ماده 8 ) اطلاع از شرایط عمومی پیمان

پیمانکار از شرایط این پیمان و مقتضیات محل اطلاع کامل داشته و در اجرای مفاد پیمان به عذر عدم اطلاع نمی تواند معتذر شود .

ماده 9 ) تضمین ضمانت کار

پیمانکار موظف است در مقابل امضاء این قرارداد مبلغی معادل 10% کار قرارداد را به صورت چک تضمینی بانکی یا ضمانت نامه بانکی جهت انجام کار تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما بسپارد . چنانچه پیمانکار به تعهدات خود جزئی یا کلی عمل ننماید و یا موجبات خسارت و ضرر و زیان کارفرما را فراهم سازد می تواند خسارت خود را از محل آن دریافت دارد و چنانچه خسارت وارده بیش از مبلغ سپرده باشد کارفرما حق دارد از سایر اموال پیمانکار خسارت خود را جبران نماید .

تبصره : در صورت ضبط بخشی از سپرده حسن انجام کار پیمانکار برای جبران خسارت وارده پیمانکار ملزم و متعهد است سپرده حسن انجام کار را تا میزان این ماده تا مادامی که قرارداد فسخ نشده , تأمین نماید .

ماده 10 ) تعهدات کارفرما

1-10- کارفرما موافقت می نماید در مقابل انجام تعهدات موضوع این پیمان از طرف پیمانکار پس از تأیید دستگاه نظارت حداکثر تا 5 روز بعد از تسلیم نامه صورت وضعیت ماهیانه مورد قرارداد پس از کسور مندرج در ماده 3 در وجه پیمانکار پرداخت نماید .

2-10- انبار نگهداری وسائل و لوازم توسط کارفرما در اختیار پیمانکار گذارده خواهد شد .

3-10- چنانچه پیمانکار به هریک از تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل نکند کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد را خواهد داشت .

4-10- تشخیص عدم انجام تعهدات پیمانکار و یا قصور و بی احتیاطی در انجام هریک از آنها و تعیین خسارت وارده با کارفرما است .

ماده 11 ) رسیدگی به اختلافات

کلیه اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد به داور مرضی الطرفین آقا/ خانم / موسسه یا شرکت …………………….  ارجاع می شود که رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۲) اقامتگاه و شماره تماس طرفین :

اقامتگاه کارفرما :

اقامتگاه پیمانکار :

تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۱۳) نسخه های قرارداد

 این قرارداد در  ……… ماده،  تعداد …… پیوست، به زبان فارسی و در  …..  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ   ………..           امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

                          نام ونام خانوادگی و سمت  کارفرما                                         نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

                                             مهروامضاء                                                                     مهر و امضاء