این قرارداد بین طرفین

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ………….. …… که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1- موضوع قرارداد و حق الزحمه قرارداد

اجرای عملیات رنگ آمیزی آپارتمان به شرح ذیل:

هر متر رنگ پلاستیکی از قرار متر مربعی ………………….. ریال می باشد.

هر متر رنگ روغنی از قرار متر مربعی ……………………….. ریال می باشد.

هر متر رنگ چارچوب (روغنی) از قرار متر طول ………….. ریال می باشد.

هر متر رنگ ابزار، از قرار هر متر طول …………………….. ریال می باشد.

هر متر رنگ فلاشینگ، از قرار هر متر طول …………….. ریال می باشد.

ماده 2- مواد مصرفی موضوع قرارداد

هزینه تأمین مواد مصرفی با کیفیت درجه یک برای رنگ آمیزی کلیه سطوح موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار  می باشد و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ماده 3- مدت قرارداد

اجرای عملیات موضوع قرارداد از تاریخ …………… لغایت ………………. ، به مدت …………………… روز می باشد که این مدت با تأیید کارفرما و توافق طرفین قابل افزایش می باشد.

تبصره: در صورت عدم  اجرای عملیات موضوع قرارداد فوق در مدت مقرر، کارفرما می تواند قرارداد را به طور یکجانبه فسخ نماید.

ماده 4- حق الزحمه و نحوه پرداخت

4-1- حق الزحمه انجام خدمات موضوع این قرارداد بر مبنای پیشرفت کار و تأیید ناظر کارفرما و در صورت حسن انجام کار به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده 5- تعهدات طرفین قرارداد

5-1- کلیه هزینه های مربوط به کارگران از قبیل بیمه تامین اجتماعی، مالیات و —- و غیره همچنین هزینه های حمل و نقل وسایل و تجهیزات نقاشی نیز به عهده پیمانکار  می باشد و کارفرما در این خصوص مسئولیتی ندارد.

5-2- در صورتی که زیر سازی کار مناسب نبوده و مورد تأیید نماینده کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار  متعهد می باشد، با تراشیدن کار انجام شده ، زیر سازی مناسب را انجام دهد. همچنین این مسئله نمی تواند باعث دریافت حق الزحمه، اضافه بر آنچه در قرارداد قید گردیده، از سوی پیمانکار  گردد.

5-3- پیمانکار  قرارداد که از محل مورد نظر و نیز از کلیه مفاد و حدود موضوع قرارداد اطلاع و آگاهی کامل داشته و مبادرت به امضاء این قرارداد نموده است.

5-4- پیمانکار  حق ندارد بدون موافقت کارفرما، تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص دیگری واگذار نماید و یا انتقال دهد. درغیر این صورت کارفرما می تواند قرارداد را فسخ و یا توافق بعدی واگذار شونده یا منتقل الیه را تنفید نماید.

ماده 6- ضمانت انجام حسن کار

در صورت عدم اجرای صحیح و مناسب موضوع قرارداد از طرف پیمانکار ، کارفرما می تواند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ و با شخص ثالث انعقاد قرارداد نموده و در صورت عدم اجرای صحیح و ورود ضرر و زیان وارده از سوی پیمانکار ، کارفرما می تواند کلیه ضرر و زیان وارده خود را از سایر مطالبات پیمانکار  برداشت نماید، و پیمانکار  نسبت به این مسئله حق هر گونه ادعایی را از خود سلب نموده است.

ماده  ۷ – پیمانکار موظف به بیمه پرسنل خود می باشد و همچنین مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

ماده  ۸-  پیمانکار مسئولیت ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی بدون مجوز را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و به کارفرما تعهد داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

ماده ۹- حل اختلاف

کلیه اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد به داور مرضی الطرفین آقا/ خانم / موسسه یا شرکت …………………….  ارجاع می شود که رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

 

ماده ۱۰- اقامتگاه و شماره تماس طرفین :

اقامتگاه کارفرما :

اقامتگاه پیمانکار :

تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده  ۱۱-  نسخه های قرارداد

 این قرارداد در  ……… ماده،  تعداد …… پیوست، به زبان فارسی و در  …..  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ   ………..           امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

                                      نام ونام خانوادگی و سمت  کارفرما                نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

                                                             مهروامضاء                              مهر و امضاء