ماده ۱) طرفین قرارداد

این قرارداد بین

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ………….. …… که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس  پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 2)  موضوع قرارداد :

تامین یک دستگاه اتومبیل با مشخصات مندرج در ماده یک  به هراه راننده و مالکیت پیمانکارجهت جابجایی ، وایاب و ذهاب  اداری  کارکنان با درنظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی و مراعات دقیق قوانین و مقررات رانندگی توسط پیمانکار در مسیرها وزمانهای تعیین شده برابر برنامه تنظیمی کارفرماکه به پیوست قرارداد می باشد وبه رویت و تایید طرفین رسیده است.

۲-۱ نام خودرو……………..  مدل …..   شماره پلاک  …………………..  شماره موتور………………………  شماره و تاریخ صدور بیمه ……………….

۲-۲ در صورت نیاز به حمل و انتقال لوازم و اجسام به نحوی که به ماشین خسارتی وارد نیاید پیمانکار موظف به تبعیت می باشد

ماده 3) مدت قرارداد :از تاریخ ……………… لغایت……………  بمدت  12  ماه کامل هجری شمسی می باشد

ماده 4 ) مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد حداکثر………………..ریال می باشد که حق الزحمه پیمانکار درپایان هر ماه  طبق گواهی های انجام کارصادره محاسبه و پس از ارائه گواهی لازم وتایید آن توسط کارفرما به وی پرداخت خواهد گردید.

1-4- کسر مالیات ، بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض و کسورات قانونی دیگربه عهده پیمانکار می باشد

سایر شرایط

ماده 5) پیمانکار موظف است در صورت بروز هر گونه اشکال و عیب فنی برای اتومبیل موضوع قرارداد سریعا نسبت به تعمیر و رفع عیب اقدام نماید و در صورت عدم فرصت زمانی مناسب اتومبیل مناسب دیگری را به منظور جلوگیری از رکود گردش کار اختصاص و معرفی نماید.

ماده 6) چنانچه به هر دلیلی پیمانکار نتواند موضوع قرارداد را انجام دهد و یا در انجام موضوع قرارداد تاخیر نماید به ازای هر روز عدم انجام موضوع قرارداد مبلغ دو برابر مبلغ روزانه قرارداد از پرداختی به پیمانکار کسر خواهد گردید و چنانچه این مدت بیش از یک هفته بطول بیانجامد قرارداد بصورت یکطرفه توسط کارفرما فسخ وتضمین  پیمانکار به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

ماده 7) کلیه هزینه های اتومبیل از قبیل استهلاک لاستیک و لوازم یدکی و…. ،خسارات ناشی از تصادفات ، بنزین ، تعمیرات اعم از موتوری و بدنه و …، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و همچنین  خسارات وارده  توسط پیمانکار به اموال  کارفرما بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد بدیهی است خسارات وارده به اموال کارفرما با تشخیص و اعلام کارفرما به پیمانکار حداکثر ظرف مدت 72 ساعت بایستی تامین گردد

ماده 8) اتومبیل موضوع قرارداد بایستی در طول مدت قرارداد دارای بیمه شخص ثالث و مازاد باشد و این مهم بر عهده پیمانکار است

ماده 9)طرف قرارداد معترف و متعهد است که مشمول قانون منع مداخله کارکنان  در معاملات دولتی وهمچنین مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی باشد  و چنانچه خلاف آن ثابت گردد کارفرما مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام قرارداد پیمانکار اقدام نماید و پیمانکار در این خصوص حق هر گونه اعتراض  و شکایتی را  از خود سلب می نماید.

ماده 10)طرف قرارداد معترف است و اقرار می دارد که هیچگونه ارتباط حقوقی و استخدامی اعم از ( حقوق و مزایا ، بیمه و سایر امور رفاهی )را با کارفرما نداشته و ندارد و از ابتد ا تا انقضای این قرارداد صرفا به عنوان پیمانکاری  با اتومبیل خود در قبال انجام موضوع قرارداد  مبلغی را از کارفرما در یافت می دارد

ماده11) حق فسخ قرارداد با یکماه اطلاع قبلی با کارفرما می باشد

ماده 12) پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را کلا یا جزئا تحت هر شرایطی به غیر نخواهد داشت

ماده 13)پیمانکار متعهد است در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرویس دهی به کارکنان و نیز در محیط اداری کلیه شئونات اداری و اسلامی و مقررات و ضوابط حاکم را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت شئون اداری و اخلاقی از طرف پیمانکار کارفرما مجاز خواهد بود پس از یک بار اخطار و عدم توجه پیمانکار قراردادرا بصورت یکطرفه فسخ و نسبت به ضبط تضمین بنفع دولت اقدام نماید.

ماده 14) پیمانکار بایستی تحت نظر مسئولی که کتبا از سوی کارفرما تعیین و معرفی می گردد انجام وظیفه نماید

ماده15 ) حق تغییر مسیر به میزان ده کیلومتر با کارفرما می باشد

ماده 16) کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از اجرای قرارداد و خسارات وارده به سر نشینان اتومبیل بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 17)در صورتیکه با گواهی سرنشینان حاضر در اتومبیل ، راننده در مسیری حرکت نماید که یک یا چند نفر از کارکنان موفق به سوار شدن و استفاده از سرویس نشوند، پیمانکار بایستی از عهده خسارات وارده به فرد یا افراد مذکور برآید در غیر اینصورت کارفرما می تواند خسارات وارده به کارکنان را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نماید.

ماده18)پیمانکار متعهد می گردد اتومبیل بکارگرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ نظافت، وسایل رفاهی، بخاری ،کولر، دربها ، پنجره ها ، صندلی ها و سالم بودن شیشه ها هیچگونه نقصی نداشته و در صورت بروز هر گونه نقصان برای اتومبیل مذکور سریعا و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به تعمیر و رفع عیب آن اقدان نماید و در این فاصله  نیز جهت جلوگیری از رکود امور محوله خودروی مشابه و مناسب دیگری جایگزین نماید

ماده 19)پیمانکار موظف است خود و یا راننده ای را که به کار می گمارد متاهل، دارای کارت پایان خدمت و دارای سلامت کامل جسمی و روانی و مورد تایید کارفرما باشد

ماده 20) پیمانکار موظف است که از ابتدای قرارداد با بغل نویسی یا نصب تابلویی که نشان دهنده اتومبیل در خدمت کافرما می باشد اقدام نماید وهزینه این عمل بر عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده 21)هرگونه توافق کتبی در ارتباط با موضوع قرارداد که بین طرفین انجام و مخالف این قرارداد نباشد به منزله تصریح در قرارداد تلقی شده و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند

ماده 22) پیمانکار یک فقره تضمین معتبر  به مبلغ  100درصد کل قرارداد  بعنوان  تضمین حسن انجام کارنزد کارفرما قرارداده که پس از پایان مدت قرارداد و انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار و اخذ تاییدیه ها و گواهی های لازم به وی مسترد خواهد گردید

ماده 23)اقامتگاه طرفین همان است که در متن قرارداد قید گردیده است و در صورتیکه اقامتگاه طرفین تغییر یابد بایستی به طرف دیگر اطلاع دهد در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و ابلاغات به آدرس مندرج در قرارداد ابلاغ شده تلقی خواهد گردید و طرفین هیچگونه اعتراض به این امر نخواهند داشت.

ماده24)در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین موضوع چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد به کارشناس مرضی الطرفین ارجاع و در صورتیکه کارشناس مرضی الطرفین انتخاب نگردد موضوع از طریق مراجعه به مراجع صالحه رفع خواهد گردید.

ماده25) پیمانکار اقرار می نماید که موضوع قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور کامل مطلع بوده و نسبت به اجرای هر کدام از تعهدات خود نمی تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نماید.

این قرارداد در  ……… ماده،  تعداد …… پیوست، به زبان فارسی و در  …..  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ   ………..           امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

                               نام ونام خانوادگی و سمت  کارفرما                           نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

                                                            مهروامضاء                              مهر و امضاء

پیوست ۱ – توافق نامه به استناد ماده 21 قرارداد شماره………………….. مورخ………………………. ،موارد  توافق به شرح ذیل می باشد:

1- ساعت مورد توافق از ساعت……………………. الی…………………… ایام تعطیل /غیر تعطیل

2- مبلغ ماهیانه ……………………… ریال در صورت تایید انجام کار

3-در صورت نیاز، در غیر از ساعات مورد توافق  به ازای هر ساعت  مبلغ………………… ریال توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت      خواهد گردید.که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه گردیده است.

4- در صورت اعزام پیمانکار به ماموریت هایی که فاصله آن از محل کار بیش از 50 کیلومتر باشد به ازای هر کیلومتر…………  ریال  توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد گردید. که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه  گردیده است.

                                نام ونام خانوادگی و سمت  کارفرما                           نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

                                                              مهروامضاء                              مهر و امضاء