این قرارداد بین طرفین

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ………….. …… که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1- موضوع و محل اجرای قرارداد

عبارتست از تهیه غذا در آشپزخانه، حمل و نگهداری درگرم خانه و توزیع آن به همراه مخلفات مربوطه غذا در سلف سرویس به نحو مطلوب و مورد تأیید کارفرما. محل اجرای موضوع قرارداد واقع ……………………………. می باشد.

ماده 2- مدت قرارداد

از تاریخ ——– لغایت ———  به مدت ———– ماه شمسی می باشد.

تبصره : در صورت توافق کتبی طرفین در قالب الحاقیه قرارداد، مدت مذکور قابل تمدید می باشد.

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد مطابق با مبالغ لیست پیوست شماره — که جزء لاینفک قرارداد می باشد و بر اساس فاکتور فروش ماهیانه و تعداد آمار تأیید شده که توسط امور اداری ………………………………… ارائه می گردد محاسبه و  پرداخت خواهد شد فلذا طبخ و ارائه غذا بیش از تعداد آمار ارائه شده به پیمانکار مورد قبول کارفرما نمی باشد.

ماده 4- تعهدات پیمانکار

4-1) مسئولیت و هزینه های مربوط به تهیه مواد غذایی اولیه بر عهده پیمانکار می باشد و در صورت نوسان قیمت مواد غذایی اولیه، کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

4-2) پیمانکار می بایست طبق لیست کارکنان تحت اختیار خود را که درخصوص انجام موضوع این قرارداد با ایشان همکاری دارند را به واحد اداری شرکت کارفرما معرفی  تا نسبت به ورود و خروج آنها هماهنگی لازم به عمل آید.

4-3) محل تحویل و سرو غذا درسالن غذاخوری کارفرما می باشد و پیمانکار می بایست از دادن غذا به پرسنل خارج از سالن غذاخوری خودداری نماید، مگر با هماهنگی کارفرما.

4-4) پیمانکار درهنگام سرو غذا موظف است از لیوانهای یکبار مصرف بر سر میزها به تعداد  لازم استفاده نماید.

4-5) پیمانکار موظف است در پایان هر روز ته مانده های غذا و هر نوع ضایعات را جمع آوری و بسته بندی و به خارج از محوطه سلف انتقال دهد به صورتی که هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ایجاد نشود و مسئولیت بهداشتی این امر فقط به عهده شخص پیمانکار می باشد.

4-6) در صورتیکه کارفرما علاوه بر لیست اعلام شده حداکثر به تعداد —– پرس غذا، نیاز به تهیه غذای بیشتری داشته باشد پیمانکار میبایست نسبت به تهیه و سرو آن اقدام نماید و در صورت عدم توانایی بر این مسئله، کارفرما می تواند رأساً نسب به تهیه غذای مورد نیاز اقدام نماید و کلیه هزینه های مترتب بر این مسئله از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

4-7) پیمانکار متعهد می گردد که نسبت به سرو غذا در رستوران کارفرما اقدام نماید و در صورتی که مجبور به حمل غذا از محل دیگر به محل غذا از محل دیگری به رستوان کارفرما گردد، هزینه و مسئولیت آن کاملاً بر عهده پیمانکار می باشد.

4-8) پیمانکار و پرسنل وی موظف می باشند که درزمان حضور در رستوران روپوش و کلاه وکفش سفید و جهت نظافت از تنظیف بهداشتی استفاده نمایند و هزینه تهیه آنها بر عهده پیمانکار می باشد.

4-9) مسئولیت بروز هر گونه حادثه و پیش آمد که از روی سهل انگاری و کوتاهی پیمانکار و عوامل کاری ایشان بوجود آید؛ شخص پیمانکار می باشد و ایشان ملزم به رعایت کلیه مسائل ایمنی و پیشگیری از وقوع حادثه می باشد و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

4-10) پیمانکار موظف می باشد کلیه کارکنان و عوامل اجرایی خود را به محض شروع به کار و تنظیم قرارداد، هر گونه بیمه لازمه از جمله حوادث، درمانی و غیره …. نماید و پیمانکار برای تسویه حساب قطعی با کارفرما می بایست نسبت به ارائه فرم تسویه حساب با سازمان کار و تامین اجتماعی اقدام نماید.

4-11) پیمانکار موظف می باشد در زمان اتمام قرارداد، نسبت به تحویل تجهیزات بطور صحیح و سالم (استهلاک متعارف قابل قبول است) و سایر اقلامی که در اختیار ایشان قرار داده شده است اقدام نموده و در صورت ناسالم بودن و هر گونه عیبی در آنها نسبت به جایگزینی آنها با لوازم سالم اقدام نموده و یا هزینه آن را پرداخت نماید.

4-12) پیمانکار می بایست نسبت به تهیه کارت بهداشت و سلامت کلیه کارکنان خود اقدام نموده و این کارتها می بایست در محل دید عمومی در رستوران تعبیه گردند.

ماده 5- تعهدات کارفرما

5-1) کارفرما متعهد به رعایت موارد ذیل می باشد:

5-1-1) در اختیار قرار دادن مکان مناسب جهت طبخ و سرو غذا به پیمانکار

5-1-2) تهیه لوازم کاری مناسب و سالم که طبق لیست پیوست شماره — در اختیار پیمانکار می باشد.

5-1-3) در اختیار قرار دادن آب، برق،گاز و یک خط تلفن داخلی جهت امور اجرایی موضوع قرارداد.

5-2) کارفرما متعهد می باشد یک روز زودتر تعداد غذای مورد نیاز روز بعد را به پیمانکار اعلام نماید تا پیمانکار بر اساس آن تعداد نسبت به طبخ غذا اقدام نماید.

ماده 6- نحوه پرداخت حق الزحمه

6-1) بدیهی است در صورت عدم رضایت پرسنل از کیفیت و کمییت غذای سرو شده توسط پیمانکار، کارفرما مجاز خواهد بود نسبت به کسر کل هزینه فاکتور سرو شده در آن روز اقدام نماید و پیمانکار در این خصوص حق هر گونه ادعایی را از خود سلب نموده است.

ماده 7- کلیه کسورات

7-1) در صورتیکه ضرورتاً، کارفرما تعدادی از کارکنان پیمانکار را تأمین نماید، تعهد پرداخت حق الزحمه و حق بیمه و مالیات آنها بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ماده 8-  شرایط حاکم بر قرارداد

8-1) پیمانکار موظف به انجام و رعایت کلیه موارد بهداشتی (منطبق بر اجرای موضوع قرارداد) طبق ماده دوازده قانون مواد خوردنی و آشامیدنی اعلام شده از سوی اداره کل بهداشت می باشد.

تبصره: شرط فوق از شرایط اساسی این قرارداد می باشد.

8-2) در صورت ارائه غذای بی کیفیت و یا عدم رعایت موارد بهداشتی که به صلاحدید واحد نظارتی کارفرما  و یا ناظرین اداره بهداشت و درمان محل اجرای موضوع قرارداد برسد، پیمانکار موظف است نسبت به تهیه فوری غذای مورد نیاز طبق تعهدات موضوع قرارداد اقدام نموده و کلیه هزینه های ناشی از این موارد بر عهده پیمانکار می باشد.

8-3) پیمانکار متعهد است ورود افراد غیر مسئول را به محل آشپزخانه ممنوع کرده و صرفاً مسئولین نظارتی و حسب مورد مسئول امور اداری و ارائه آمار غذا به پیمانکار حق ورود به آشپزخانه را دارند.

8-4) فروش مخلفات همراه سرویس غذا از قبیل: نوشابه،  دوغ، سالاد و … به قیمت مصرف کننده و مصوب، بنا به تقاضای کارکنان کارفرما بلامانع می باشد.

ماده 9- ضمانت حسن انجام کار

9-1) به منظور ضمانت حسن انجام موضوع قرارداد از مبلغ هر فاکتور و صورتحساب معادل …. درصد از مبلغ فاکتور پیمانکار به عنوان تضمین کسر خواهد گردید.

9-2) پیمانکار متعهد می باشد مبلغ……………… ریال سفته به جهت تضمین انجام تعهدات خود نزد کارفرما قرار دهد و کارفرما می تواند در هر زمان نسب به تأدیه مبلغ سفته مورد نظر اقدام نماید و پیمانکار در این خصوص حق هر گونه ادعایی را از خود سلب نموده است.

ماده 10- موارد  فسخ قرارداد

در صورت تخلف پیمانکار از هر یک از موارد و شرایط مندرج در این قرارداد، کارفرما می تواند بصورت یکطرفه قرارداد را فسخ نماید و کلیه خسارت خود را از جمله ضمانت حسن انجام کار، خسارت تأخیر تحویل موضوع قرارداد را از مطالبات پیمانکار کسر نماید و پیمانکار در این خصوص حق هر گونه ادعایی را از خود سلب نموده است.

ماده 11- اقامتگاه و شماره تماس طرفین :

کارفرما :

پیمانکار :

تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

ماده ۱۲- این قرارداد در  ……… ماده،  تعداد …… پیوست، به زبان فارسی و در  …..  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ   ………..           امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

                                 نام ونام خانوادگی و سمت  کارفرما                           نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

                                                         مهروامضاء                                        مهر و امضاء