این قرارداد بین طرفین

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ………….. …… که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده یک- موضوع قرارداد :

الف : موضوع این قرارداد عبارت است از ساخت و نگه داری سوله اسکلت فلزی شامل پایه ها ،لایه ها ، خرپاها و میل مهارها ، بست ها و کلیه اتصالات لازم دیگر طبق نقشه های پیوست شماره                  که به تائید خریدار  خواهد رسید و جزء لاینفک این قرارداد می باشد .

ب:  نوع و  اندازه ها مطابق جداول پیوست شماره 1 می باشد که جز لاینفک قرارداد بوده و بر اساس آن مساحت کل جهت                      دستگاه برابر                 متر مربع می باشد .

ج: نوع پوشش سقف – طبق نقشه های مربوطه از ورق شادو لاین گالوانیزه ، به ضخامت 5% میلیمتر می باشد .

د: ایزو لاسیون ، پشم و شیشه 2 اینچ با کرافت و توری مرعی زیر آن از نوع 8/5 در 24 یا 4/3 در 22 خواهد بود .

**توضیح :

تهیه مواد اولیه مورد نیاز قرارداد کلاً به استثناء بند ج و د به عهده فروشنده است ولی خریدار همکاری های لازم را در این رابطه خواهد نمود ، بدون اینکه  برای او ایجاد نماید.

ماده 3- محاسبات و مشخصات فنی  :

الف : مشخصات فنی قطعات ساختمانی فوق الذکر که نقشه های آن منضم به این قرارداد است بر اساس استانداردهای                                    محاسبه گردیده است .

ب: بار های زنده ( بار برف و باد ) طبق استاندارد شماره 519 وزارت اقتصاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مطابق جدول ذیل و بنا به درخواست خریدار ساختمان پیشنهاد و مورد تائید خریدار قرار گرفته است .

بار برف                          25                    100                 150

فشار برف                       75                    100                 100

ج: مطابق استاندارد های بین المللی که در محاسبات فنی نیز به کار گرفته شده اند عمر مفید اسکلت ها حداقل 20 سال می باشد که فروشنده آن را تضمین می نماید مشروط بر اینکه شرایط نگه داری از طرف خریدار کاملاً رعایت شود.

ماده 4-ساخت و نگه داری :

پیمانکار با استفاده از جدول زمان بندی شده که به تائید طرفین رسیده است (و جزء ضمایم قرارداد می باشد ) در مدت موضوع پیمان نسبت به ساخت و تحویل آن اقدام لازم خواهد نمود.

ماده 5- زمان تحویل :

پیمانکار بعد از مبادله قرارداد و دریافت چک پیش پرداخت (در صورتیکه چنین پرداختی صورت گرفته باشد )ظرف مدت                         روز از تاریخ تائید نقشه ها توسط کارفرما و بر اساس برنامه زمان بندی ارائه شده که به تائید طرفین رسیده است (جدول شماره 2که جزء ضمائم قرارداد می باشد ) نسبت به تهیه و ساخت            دستگاه اسکلت فلزی اقدام خواهد کرد .

تبصره 1- پیمانکار موظف است حداکثر دو هفته پس از مبادله قرارداد نسبت به تهیه و تحویل نقشه های  اجرایی مربوط به خریدار اقدام نماید . در صورت عدم تحویل نقشه ها در موعد مقرر جریمه دیرکرد طبق تبصره 2 این ماده تعلق می گیرد .

تبصره 2- پیمانکار موظف است در مد ت پیمان و بر اساس جدول زمان بندی شماره 2 اقدام به ساخت و تحویل اسکلت ها بنماید . در پایان مدت قرارداد چنانچه پیمانکار نتوانسته باشد قسمتی از تعهدات خود را انجام دهد خریدار می تواند به ازاء هر روز تاخیر (یک درصد ) مبلغ باقیمانده موضوع قرارداد را به عنوان خسارت از ضمانت نامه کسر نماید و چنانچه تاخیر از             روز / ماه تجاوز نماید خریدار حق دارد ضمن فسخ قرارداد کلیه تضمین های سپرده شده را به نفع خود ضبط و وصول نماید.

ماده 6- ضمانت حسن اجرای تعهدات :

پیمانکار متعهد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت
1- تضمین نامه بانکی 2- سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتیکه پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید خریدار می تواند طبق قوانین مملکتی اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده طبق مفاد قرارداد به نفع خود ضبط و وصول نماید .

تبصره 1- اسناد تضمینی ماده فوق پس از تحویل قطعی موقت کلیه موضوع قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد.

ماده 7- بهای موضوع قرارداد و شرایط پرداخت :  

الف : جمع مبلغ کل بها موضوع قرارداد عبارت است از : به حروف                     و به عدد                  ریال      % مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت بعد از مبادله قرارداد در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش به صورت تضمین نامه بانکی / سفته با امضای مجاز شرکت به پیمانکار پرداخت خواهد گردید .

تبصره : از صورت وضعیت های موقت ماهانه              % مبلغ صورت وضعیت بابت استهلاک          پیش پرداخت کسر خواهد گردید به نحوی که پس از پرداخت بهای آخرین صورت وضعیت مبلغ پیش پرداخت مستهلک گردد . بعد از استهلاک کامل پیش پرداخت ضمانت نامه  دریافتی به فروشنده مسترد خواهد شد .

ج: مبلغ 30% قیمت قطعات ساخته شده بعد از ساخت و تحویل قطعات در محل کار و بر اساس صورت جلسه  های تنظیمی در وجه فروشنده پرداخت خواهد گردید .

د: 70% ما بقی بعد از تحویل به خریدار در محل کار و بر اساس صورت حساب تنظیمی پرداخت خواهد شد . در صورتیکه کلیه  قطعات و مصالح تحویلی کامل باشد .

تبصره : از هر پرداخت بند ج و د ماده هفتم بین قرارداد مبلغ 10% به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر که نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن بلافاصله پس از پایان دوره تضمین و تنظیم صورت جلسه تحویل قطعی آن آزاد خواهد شد.

ماده 8- دوره تضمین  :

مرغوبیت قطعات و چگونگی ساخت            دستگاه اسکلت فلزی به مدت 12 ماه از تاریخ تحویل قطعات و تنظیم صورت جلسه تحویل موقت کار از طرف پیمانکار تضمین می گردد که در این مدت پیمانکار تعهد  می نماید هر گونه نواقص و معایب موجود را که مربوط به ساخت قطعات بوده و ناشی از استفاده غیر صحیح عوامل کارفرما نباشد با نظر دستگاه نظارت کارفرما برطرف نماید . بدیهی است تحویل قطعی پس از پایان دوره تضمین و تنظیم صورت جلسه رفع نواقصی انجام خواهد پذیرفت.

ماده 9- تغییر مقادیر کار

کارفرما می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود 25% از موضوع معامله را کسر و یا افزایش دهد در هر حال مراتب باید ظرف مدت           روز / ماه کتباً به اطلاع پیمانکار برسد که در این صورت مدت تحویل نیز به همان نسبت تغییر خواهد کرد.

ماده 10-دستگاه نظارت  

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار  طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده                که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

ماده 11- حل اختلافات :

در صورتیکه در موارد پیش بینی نشده در این قرارداد بین خریدار و فروشنده اختلافی بروز نماید و نتوانند از راه توافق حل نمایند نظر                          در مورد مسئله برای طرفین لازم الاتباع است . فروشنده ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که به موجب پیمان به عهده دارد اجرا نماید . در غیر این صورت خریدار به تشخیص خود نسبت به فروشنده عمل خواهد نمود.

ماده 12- مالیات  

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده پیمانکار است . که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

ماده 13- فسخ  

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد از سوی پیمانکار کارفرما حق خواهد داشت در هر مرحله از کار پس از اعلام به فروشنده قرارداد را فسخ و نسبت به وصول تضمین به منظور تامین خسارت و مطالبات خود اقدام نماید.

ماده 14- نشانی طرفین قرارداد  

نشانی دقیق کارفرما :

نشانی دقیق پیمانکار :

کلیه مکاتبات و ابلاغیات قانونی به نشانی فوق ارسال خواهد شد . طرفین قرارداد باید در صورت تغییر نشانی مراتب را ظرف مدت 15 روز کتباً به طرف دیگر اعلام نماید تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر قرارداد ابلاغ نشود کلیه نامه ها و ابلاغیه های ارسالی به نشانی های تعیین شده ارزش و اعتبار قانونی خواهد داشت .

ماده 15- ضمائم قرارداد :

ضمائم این قرارداد که نزد طرفین قرارداد باقی می ماند و جز لاینفک آن است عبارت است :

1-     نقشه های اجرایی

2-     جداول

این قرارداد در دو نسخه مشتمل بر 15 ماده و 9 تبصره تهیه و تنظیم شده که پس از امضا طرفین قرارداد ، یک نسخه نزد خریدار و یک نسخه نزد فروشنده باقی خواهد ماند و کلیه نسخ این قرارداد ، حکم واحد دارد .

                                                   کارفرما                                                                              پیمانکار