خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ………….. …… که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از تهیه غذای گروه                      به تعداد آماری که توسط کارفرما            روز قبل برای           روز بعد به طور کتبی به تعهد کتبی به تعهد اعلام می گردد که نوع و مشخصات آن بر اساس ماده 6 همین قرارداد می باشد .

ماده 2-

مبلغ کل تقریبی ، قطعی قرارداد عبارت است از به عدد                       ریال که از قرار
هر پرس                ریال .

ماده 3-مدت قرارداد و محل تحویل :

الف: مدت قرارداد از تاریخ         به مدت                 ماه خواهد بود که پس از پایان مدت قرارداد با توافق طرفین تمدید خواهد شد .

ب: پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را روزانه و هر بار به تعداد             پرس در محل طبخ غذا به نماینده رسمی کارفرما تحویل و رسید دریافت نماید .

تبصره 1: روز های مورد نظر عبارت است از : روز های                                                 که شامل صبحانه / نهار / شام می باشد .

تبصره : طبخ غذا برای شام از قاعده فوق (طبخ روزانه ) مستثنی نیست .

ماده 4- نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد در پایان هر ماه از طریق امور مالی و طبق ضوابط و مقررات این قرارداد پرداخت خواهد شد .

ماده 5- تضمین حسن انجام کار :

پیمانکار مبلغ                     ریال معادل               % کل بهای قرارداد را به صورت تضمین نامه بانکی
شماره         صادره از بانک                   که تا تاریخ             معتبر می باشد و در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت                  به عنوان تضمین حسن انجام کار به کارفرما تحویل می دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوی پیمانکار ، کارفرما مجاز به ضبط و وصول تضمین خواهد بود و در این مورد نیاز به اطلاع پیمانکار نمی باشد . کارفرما موظف است در صورت تحویل قطعی و اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار حداکثر تا مدت                  روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحویل قطعی توسط پیمانکار تضمین مذکور را مسترد نماید .

ماده 6- نوع و مشخصات غذا :

نوع و مشخصات موضوع قرارداد به شرح زیر می باشد :

کیفیت غذای طبخ شده باید عالی باشد و پیمانکار تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات مواد و مصالح موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد بعذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر شود .

تبصره : برنامه غذایی روزانه بر اساس لیست پیوست می باشد که کارفرما می تواند سه روز قبل نوع آن را به طور کتبی تغییر دهد .

ماده 7- مواد اولیه و تعهدات پیمانکار در این مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی کارفرما به عنوان الزامی از طریق   ……………     در اختیار پیمانکار قرار میگیرد به شرح زیر می باشد :

برنج ، روغن ، گوشت ، حبوبات ، ( لپه ، عدس ، لوبیا ، باقلا ) لیمو ، رب گوجه فرنگی ، کشمش ، آلو خورشتی ، زرد چوبه ، نخود ، نمک ، فلفل ، مایع ظرفشویی ، سبزیجات ، کپسول گاز (با کوپن )

تبصره : چنانچه جهت طبخ غذا بر اساس برنامه تنظیم شده نیاز به مواد اولیه دیگری باشد پیمانکار موظف است سه روز قبل به طور کتبی مورد را جهت تهیه به اطلاع کارفرما برساند ،در غیر این صورت پیمانکار موظف به تهیه مورد به هزینه شخصی می باشد و کارفرما مسئولیتی در خصوص این مورد ندارد .

ب: پیمانکار به عنوان امین موظف است موارد مذکور را کلا ً و نوعا ً در موضوع قرارداد مصرف نماید و در صورت اضافه آمدن موظف به استرداد عین آن به کارفرما می باشد . در این صورت کارفرما ارزش مواد باقیمانده را بر اساس بهای خرید (چنانچه وجهی بابت آن توسط پیمانکار پرداخت شده باشد ) به پیمانکار پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علت غیر از فورس ماژور در موارد تحویلی کسری و یا تفاوتی مشاهده شود پیمانکار متخلف است و کارفرما ضمن اجرای ماده 5 مبنای محاسبه بهای مواد را راسا ً تعیین و پیمانکار ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام کارفرما و یا مسترد نمودن عین آن می باشد .

ماده 8- تحویل موضوع قرارداد :

تحویل موضوع قرارداد در محل طبخ غذا به آدرس : ……………………………………

خواهد بود و هزینه حمل و نقل تا محل تحویل به عهده کارفرما می باشد و تحویل قطعی در صورتی تحقق می پذیرد که کالای تحویلی با مشخصات فنی ذکر شده در ماده 6 و شرایط این قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحویل خلافی مشاهده شود که قابل انتساب به پیمانکار باشد پیمانکار موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده می باشد .

ماده 9- اسناد و مدارک

اسناد مربوط به تحویل و تحویل هر قسمت از موضوع قرارداد و صورت مجلس لازم تنظیم و توسط
پیمانکار به                 ارائه می شود و مطالبات پیمانکار پس از کسر (         %) بابت پیش پرداخت (در صورتی که چنین پیش پرداختی صورت گرفته باشد ) و هر گونه کسور قانونی ظرف مدت                روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود .

ماده 10- کسور قانونی :

پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و سایر حقوق دولتی به عهده پیمانکار می باشد که پیمانکار آن را هنگام تنظیم اسناد پرداختی از مطالبات پیمانکار کسر می کند .

ماده 11- تاخیرات :

الف : پیمانکار می پذیرد که هرگاه در تهیه و تحویل موضوع قرارداد در موعد معین تاخیر نماید مدت تاخیر مشمول خسارت دیرکرد در انجام تعهد بوده و خسارت تاخیر از قرارداد هر روز مبلغ            ریال معادل (         %) موضوع ارزش کالای تحویل نشده تا مدت               روز توسط کارفرما محاسبه و از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار یا سایر اموال پیمانکار راساً وصول می شود.

ب: چنانچه مدت اخیر از                       روز بیشتر شود کارفرما مختار است قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به هر نحوی که مقتضی بداند انجام دهد و اگر در نتیجه این اقدام متحمل پرداخت وجوهی بیش از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمین و هر گونه مطالبات دیگر پیمانکار و یا هر طریق دیگری که صلاح بداند استیفاء نماید .

ج: پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را در صبح ، روز های ذکر شده در ماده 3 راس ساعت……….         و ظهر روز های ذکر شده در ماده 3 راس ساعت ………. و شام شب های ایام ذکر شده در ماده 3 را راس ساعت ………..آماده نموده و جهت تحویل به نماینده کارفرما ارائه نماید .

د: چنانچه پیمانکار در زمان مقرر موضوع قرارداد را در اختیار نماینده کارفرما قرار ندهد ، علاوه بر انجام بند های فوق کارفرما می تواند تعداد غذاهای تهیه نشده را از محل دیگری به هزینه پیمانکار تهیه نماید .

ماده 12- انتقال

پیمانکار به هیچ وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از کار موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی کارفرما به غیر ندارد .

ماده 13- قانون منع مداخله در معاملات دولتی

پیمانکار رسماً اعلام نماید که مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع دخالت در معاملات دولتی ، مصوب 22 دی ماه 1327 نمی باشد . و موظف است تا پایان اجرا قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و در صورتی که محرز شود پیمانکار مشمول قانون فوق الذکر بوده است و یا بر خلاف تعهدات در این خصوص رفتار نماید کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین را ضبط و کلیه خسارت وارده را تشخیص خود تعیین و از اموال پیمانکار وصول نماید .

ماده 14- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد .

ماده 15- فسخ

عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مفاد این قرارداد تخلف محسوب می شود و در صورت تخلف پیمانکار از هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی از فسخ را راساً تشخیص و تعیین و از اموال و مطالبات پیمانکار استیفاء نماید . تشخیص کارفرما در این مورد قطعی است و پیمانکار حق هیچ گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص مزبور را ندارد .

در هر حال پیمانکار می تواند با           روز اعلام قبلی            قرارداد ره به طور یک جانبه فسخ نماید و پیمانکار حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد . امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همین قرارداد خواهد بود .

ماده 16- حل اختلاف

طرفین ملزم هستند در صورت بروز هر گونه اختلافی در تفسیر و اجرای این قرارداد موضوع مورد اختلاف را در اسرع وقت به  …………………      ارجاع نمایند و نظر مرجع مذکور برای طرفین لازم الاجراء است .

ماده 17- متفرقه

1-17- چنانچه خسارت وارده به کارفرما بیش از تضمین مقرر ماخوذه باشد ، پیمانکار ملزم است آن را از سایر اموال و دارایی ها خود جبران نماید .

ماده 18- نشانی طرفین :

کارفرما :

پیمانکار :

تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند والا کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:این قرارداد در18 ماده و  …………..          تبصره و با   ………….            در      ………….   نسخه به اعتبار و حکم واحد تنظیم و مبادله گردیده است .

 

امضاء پیمانکار                                                                       امضاء کارفرما