. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی شبانه روزی نسبت به برقراری امنیت محیطی در دفتر شرکت به آدرس …….. و محل کارخانه به آدرس ……. می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

3. 1 کنترل ورود و خروج پرسنل و مراجعه کنندگان از درب اصلی دفتر شرکت و نیز درب کارخانه

3. 2 نگاهبانی و حراست از محیط داخلی و جانبی کارخانه که به متراژ …… مترمربع مطابق با نقشه ها و دستورالعمل

3. 3 نگاهبانی و حراست از پارکینگ داخل کارخانه که عموما خودروهای شرکت به تعداد …… در آن پارک می باشند.

3. 4 حفظ و حراست از تأسیسات کارخانه به صورت مستمر در 24 ساعت شبانه روز

3. 5 حفظ و حراست از دفتر اصلی شرکت در ساعات اداری و خارج از ساعات اداری با حساسیت بیشتر

3. 6 دفتر اصلی شرکت دارای یک درب ماشین رو در قسمت جنوبی می باشد که می بایست به صورت گشت زنی از آن نگهبانی شود.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه اجرای کل موضوع قرارداد که شامل خدماتی نگهبانی و حراستی می باشد، به ازای هر روز به ارزش …… ریال و در مدت یک ماه ……. ریال تعیین می گردد.

4. 2 هزینه هر واحد نگاهبانی از جمله شیفت روز و شب به تفکیک به ارزش ……. و …….. ریال تعیین می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

5. 2 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه اعم از استقرار موانع یا تابلوهای هدایت مسیر با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست کارگاه محل موضوع اجرای عملیات نگاهبانی را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد.

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و لوازم کار

پیمانکار موظف است از وضعیت نگاهبانی و تمهیدات حفاظتی و همچنین ابزارآلاتی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در محل اجرای موضوع قرارداد و یا در خارج از آن بوده و متعلق به کارفرما می باشد به نحو مقتضی نگهداری و گزارش تهیه نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار متعهد می گردد پرسنل مورد نیاز به منظور پوشش تمام مناطق نگهبانی شرکت و دفتر را با تأمین تجهیزات نگهبانی از جمله چراغ قوه، باتوم، گاز اشک آور، بیسیم و ….. به کار گمارد.

12. 2 پیمانکار متعهد می گردد که پس از گذشت هر 24 ساعت نگهبانی گزارش مکتوب آن روز را از پرسنل خویش جمع آوری نموده و در قالب یک گزارش کلی در اختیار کارفرما قرار دهد.

12. 3 پیمانکار متعهد می گردد که پرسنل خویش کاملاً آگاه به شرح وظایف خویش بوده و از آموزش کافی در امر نگهبانی برخوردار باشند.

12. 4 پیمانکار همچنین جدای از حفظ و حراست از محیط فیزیکی شرکت و دفتر می باشد، در وهله ثانی ملزم به حفظ و حراست از اسناد و اطلاعاتی که در اختیار ایشان قرار می گیرد، باشد.

12. 5 پیمانکار متعهد می گردد که کلیه پرسنل خویش را ملبس به یونیفرمی متحدالشکل یا آرم و علائم مشخص نماید.

12. 6 چنانچه نقصان یا زیانی در اموال و دارایی های کارفرما حادث گردد، و محرز گردد که این امر ناشی از تخلف و قصور یا اهمال در کار توسط کارکنان پیمانکار بوده، ایشان مسئول جبران ضرر و زیان وارده به هر نحو مقتضی خواهد بود.

12. 7 پیمانکار موظف است شیفت نگاهبانی پرسنل خویش را پس از تأیید کارفرما به اجرا گذارد.

12. 8 حفظ راستگی ظاهری و کلامی نگاهبانان شیفت اداری در اولویت قرار دارد و هر گونه اهمال و کوتاهی از جانب ایشان، مسئولیت متوجه پیمانکار خواهد بود.

12. 9 پرسنل پیمانکار مکلف هستند که محیط یا کیوسک نگهبانی را پاکیزه نگه داشته و به افراد غیرمجاز اجازه ورود به آن محل را به هیچ وجه ندهد.

12. 10 پیمانکار موظف است در صورت اعلام عدم رضایت کارفرما از نحوه انجام وظیفه هر یک از نگهبانان نسبت به تعویض و جایگزینی فرد مزبور اقدام نماید.

12. 11 پیمانکار موظف است بنا به گستردگی کارخانه گشت های موتوری شبانه روزی ایجاد نموده و گزارش روزانه آن را در دفتر مخصوصی به ثبت برسانند.

12. 12 پیمانکار موظف است پرسنل خویش را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کلیه حقوق و مزایای قانونی آنان را از جمله عیدی، سنوات، پاداش و …. برابر قانون کار و در موعد مقرر در قرارداد فی مابین پیمانکار و پرسنل، پرداخت نماید.

12. 13 مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار و حساسیت موضوع قرارداد در گزینش شخص پیمانکار و پرسنل ایشان، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

12. 14 در صورت تعطیل نمودن فعالیت پروژه از سوی پیمانکار بنا بر حساسیت موضوع قرارداد، ایشان پیش از انجام می بایست اذن و مجوز کارفرما را اخذ نماید.

13. . تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما ملزم است نسبت به تهیه و پیش بینی محلی به منظور صرف غذا و استراحت پرسنل پیمانکار اقدام نماید. کیوسک نگهبانی در محل کارخانه و شرکت می بایست به رویت پیمانکار رسیده و مورد تأیید ایشان قرار گیرد.

13. 2 نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

13. 3 کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید.

13. 4 کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد.

13. 5 هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.

13. 6 کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

13. 7 کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان