1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

اعمال مدیریت نوین و اصولی به منظور بستر سازی در جهت تولید بیشتر و بالا بردن بازدهی و بهبود کیفیت محصول، ارتقاء بهره وری در حد مطلوب از منابع بر مزرعه واقع شده در …….. شهرستان …… استان ……. که تمامی شش دانگ حصه آن متعلق به کارفرما می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت.

ابعاد و مساحت زمین تحت زراعت به مساعت ……… متر مربع بوده که جنس خاک از نوع ……… و میزان رطوبت محیط …… درصد می باشد.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه اجرای کل موضوع قرارداد که شامل اصلاح ساختاری زمین زراعی، خریداری منابع و مواد لازم در جهت افزایش بهره وری و کیفیت محصول و نیروی انسانی متخصص به ارزش …… ریال تعیین می گردد. در پایان اجرای موضوع قرارداد طرفین با رضایت و توافق فی مابین بسته به کیفیت اجرای موضوع قرارداد قادر به افزایش یا کاهش هزینه کلی موضوع قرارداد تا …… درصد خواهند بود.

4. 2 هزینه های جزء به جز اجرای قرارداد به شرح ذیل می باشد:

4. 2. 1 هزینه بازپروری زمین زراعی با بکارگیری دستگاه های مکانیزه و مواد مصرفی در جهت احیاء زمین زراعی از قرار هر مترمربع فرآیند انجام به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 2 خریداری منابع و مواد از جمله بذرهای اصلاح شده، کودهای شیمیایی مخصوص، داروها و مواد تقویتی در جهت احیاء زمین به ارزش ……ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 3 بکارگیری نیروی متخصص لازم از قرار هر ساعت کار به ارزش ….. ریال محاسبه می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

5. 2 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی که شامل نقشه کامل منطقه زیر کشت، نقشه توپوگرافی و اطلاعات لازم نسبت به زمین زراعی مربوطه می شود.

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز مزرعه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز مزرعه به ماشین آلات نوین با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست مزرعه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به خارج نمودن ماشین آلات اقدام نماید، مواد بازیافتی حاصل از عملیات کشت و زرع متعلق به ….. است .

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه موضوع قرارداد مدیریت مزارع و همچنین ماشین آلات و منابع ای  که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در مزرعه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری و گزارش تهیه نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار متعهد می گردد برنامه ای منسجم به منظور اجرای مطلوب موضوع قرارداد، افزایش بهره وری محصولات و انجام امور محوله براساس شرایط اعلام شده از سوی کارفرما را به نحو احسن ترتیب دهد و پیش از اجرا به اطلاع کارفرما رساند.

12. 2 پیمانکار متعهد می گردد که با اعمال مدیریت پوششی که در برگیرنده رویکردی تلفیقی از علوم نوین و سنتی می باشد، راهکار و شیوه ای اجرایی مناسب و مقتضی در مراحل مختلف تولید از جمله کاشت، داشت و برداشت ارائه دهد.

12. 3 پیمانکار متعهد می گردد که در جهت اجرای موضوع قرارداد از علم و سواد کافی و لازم برخوردار می باشد و مسئولیت هر گونه ابراز عدم دانش کافی در انجام موضوع قرارداد یا حاصل نشدن هدف قرارداد به علت قصور و فقدان علم کافی، بر عهده پیمانکار می باشد.

12. 4 پیمانکار ملزم است در هر مرحله از فرایند انجام عملیات موضوع قرارداد گزارشی از روند پیشرفت و بهبود زمین زراعی را به طور مستمر در قالب های روزانه، هفتگی و ماهانه تهیه نماید و به اطلاع کارفرما رساند.

12. 5 پیمانکار ملزم است هر گونه اطلاعات و دانش مورد نیاز در جهت بهبود و افزایش بهره وری در آتیه زمین زراعی را در اختیار کارفرما قرار دهد.

12. 6 پیمانکار ملزم است در جهت بهبود و افزایش بهره وری زمین زراعی موضوع قرارداد، هر گونه ابزار و وسایل زراعی مورد نیاز خویش را خود تأمین نماید.

12. 7 پیمانکار متعهد می گردد نسبت به تأمین منابع و مواد اولیه از جمله کود شیمیایی، بذر، خاک اصلاح شده و …. از مرغوب ترین آن ها خریداری نماید و به تأیید کارفرما برساند. مسئولیت هر گونه قصور و کوتاهی یا سوء استفاده از این مورد متوجه شخص پیمانکار می باشد.

12. 8 کلیه هزینه های از جمله استخدام نیروی متخصص جهت شخم زنی، آماده سازی، وجین، جمع آوری محصول اولیه، حمل محصول به انبار کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد و ملزم است صورت وضعیتی از تمامی هزینه های انجام شده در این فرآیند را در اختیار کارفرما قرار دهد.

12. 9 اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و ویژگی های زمین زراعی باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و دستگاه نظارت اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد.

12. 10   پیمانکار موظف است بلادرنگ پس از اطلاع و ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما، نسبت به تجهیز زمین زراعی و شروع عملیات اجرایی در جهت تحقق موضوع قرارداد اقدام نماید.

12. 11 مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار در جهت اجرای موضوع قراداد و وجود دانش لازم در شخص پیمانکار نسبت به مدیریت و افزایش بهره وری محصولات کشاورزی، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

12. 12 پیمانکار مجاز به تعطیل نمودن فرآیند اجرای موضوع قرارداد در هر زمانی بدون اخذ مجوز از سوی کارفرما یا دستگاه نظارت نیست؛ مگر در صورت وقوع حوادثی غیرمترقبه و خارج از حیطه اختیارات پیمانکار.

12. 13 پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مواد از جمله کود، بذر، خاک و … به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

12. 14 هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن زمین زراعی بر عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار می بایست زمین زراعی را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت و نهایی، بدون وقفه و با کیفیت مقتضی انجام پذیرد.

12. 15 پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های لازم را در مورد منابع و تدارکات مورد نیاز پیش از اجرای  موضوع قرارداد را صادر خواهد نمود.

13. 2 نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

13. 3 آب و برق پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل زمین زراعی به منظور بهره گیری از دستگاه های الکتریکی و تأمین آب مورد نیاز زمین زیرسطح کشت بر عهده کارفرما می باشد.

13. 4 کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید؛ در غیر اینصورت مجوزی به منظور بهره گیری از امکانات سایرین در جوار زمین زراعی موضوع قرارداد ترتیب دهد.

13. 5 کارفرما موظف است زمین زراعی و محصول آتیه آن و اشخاص فعال در آن را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در زمین زراعی، بیمه نماید.

13. 6 کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد.

13. 7 کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان