بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………………..کد پستی ……… .

2-1 کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

2- نوع قرارداد :

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

1-3 کلیه هزینه های کامیون اعم از سوخت، تعمیرات، تصادفات خارج از برنامه و …. بر عهده راننده می باشد.

2-3 راننده موظف است (در صورتی که کامیون یخچال دار باشد) یخچال کامیون را از زمان بارگیری تا زمان تحویل کالا روشن نگه داشته و هر گونه دیفراست یا خرابی و آب افتادگی در صورتی که ایراد از قِبل کوتاهی راننده باشد، بر عهده راننده می باشد.

3-3 راننده موظف است در طول هفته …. بار سرویس شهرستان به سفارش شرکت قبول نماید و در صورت عدم قبولی یا بروز مشکل برای راننده یا کامیون با تقبل هرینه سفر راننده دیگری را بعنوان جانشین خود معرفی نماید.

4-3 راننده موظف تمیز و سالم نگه داشتن تمام قطعات کامیون می باشد.

5-3 راننده موظف است رأس ساعت … در شرکت حاضر گردیده و تا پخش آخرین فاکتور به همراه بازاریاب در اختیار شرکت باشد.

6-3 کلیه جرایم راهنمایی و رانندگی کامیون بر عهده راننده می باشد و شرکت هیچ گونه مبلغی را از این بابت پرداخت نخواهد کرد.

7-3 راننده تحت هر شرایطی ملزم و موظف به حسن معاشرت با مشتریان شرکت به هنگام پخش محصولات می باشد.

8-3 در صورت عودت اجناس از سوی مشتریان شرکت، در نهایت در پایان همان روز محصولات می بایست به انبار شرکت تحویل داده شود و هر گونه کوتاهی در انجام چنین کاری، مستوجب مسئولیت راننده می باشد.

9-3 راننده حق هیچ گونه اعتراض نسبت به مسیرهای ترسیمی به منظور پخش محصولات شرکت را ندارد و راننده در طول مدت پخش می بایست درون کامیون منتظر باقی بماند و کامیون را روشن ترک ننماید.

10-3 در صورت عدم رضایت شرکت از راننده اعم از اخلاقی، بهداشتی خویش و خودرو و وضعیت ظاهری و عدم حسن معاشرت با مشتریان شرکت، شرکت مخیر است قرارداد ایشان را فسخ نماید.

4- محل انجام کار :  

مسیرهای ترسیمی به منظور پخش محصولات شرکت و محل استقرار محصولات شرکت (انبار شرکت)

5- تاریخ انعقاد قرارداد :

………………………………………….

6- مدت قرارداد : …………………….

7- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

8- حق السعی :

1-8 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه :

به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                            محل امضاء و اثر انگشت راننده