بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………..کد پستی ……… .

2-1 کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

2- نوع قرارداد :

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

سرپرست کارگاه ملزم به ارائه خدمات مهندسی با حضور و کار تمام وقت در محل کارگاه واقع در ….. به شماره پروانه …. با وظایفی به شرح ذیل می باشد:

1-3 سرپرست کارگاه متعهد می گردد به دلیل تخصصی بودن موضوع قرارداد و جدیت در انجام امور محوله صرفاً در یک کارگاه پذیرش مسئولیت نماید و ملزم است در تمام ساعات کاری در محل کارگاه حضور مستمر داشته باشد.

2-3 رعایت تمام نکات ایمنی و بهداشتی محیط کارگاه و کارگران و مسئولیت حفاظت ایمنی کارگاه و تنظیم دفتر گزارشات روزانه کارگاه.

3-3 علم به مطالعه نقشه های ساختمانی بالاخص پروژه مزبور و دستور العمل های مصوب سازمان نظام مهندسی و هماهنگی با ناظر و مجری پروژه.

4-3 کنترل موارد اجرایی و عوامل مربوطه کارگاه از قبیل ثبت زمان بتن ریزی، شروع عملیات سازه فلزی و آزمایشات مربوطه با هزینه کارفرما در دفتر مربوطه و حفظ مستندات و مدارک کارگاهی مورد لزوم و ابلاغ مواردی که لازم است از طرف مجری به مالک ارائه گردد.

5-3 سرپرست کارگاه می بایست در چارچوب حوزه وظایف خویش ایمنی و سلامت مصالح ساختمانی را کنترل نماید.

6-3 در صورت بازدیدهای اتفاقی و موردی بازدیدکننده های دولتی و مراجع قانونی از جمله مأمورین ساختمانی شهرداری، می بایست بلادرنگ موضوع را به مجری و مالک اطلاع دهد.

7-3 ارائه گزارش عملیات های اجرایی و کارهای انجام شده و باقی مانده به مجری و تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه هر دو هفته یک بار با حضور نماینده قانونی مالک و ناظر و مجری پروژه.

4- محل انجام کار :

محل اصلی فعالیت سرپرست کارگاه، محل اجرایی پروژه به آدرس ….. می باشد.

5- تاریخ انعقاد قرارداد :

………………………………………….

6- مدت قرارداد : …………………….

7- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود اما کم تر از آن مجاز است).

8- حق السعی :

1-8 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه :

به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

………….

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                              محل امضاء و اثر انگشت سرپرست کارگاه

(تهیه و انتشارتوسط مرجع حقوقی ایران)