بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………………………کد پستی ……… .

2-1 کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

2- نوع قرارداد :

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

این قرارداد فی مابین باشگاه …………. و مربی مبنی بر عضویت مربی در باشگاه در جهت آمادگی و شرکت تیم در مسابقات لیک برتر مردان/زنان در سال …. منعقد می گردد با شرح وظایف مربی که ذیلاً می بایست مورد به مورد اجرا نماید:

1-3 مربی می بایست با تمام توان علمی، فنی، فیزیکی خویش در تمرینات پیش از برگزاری مسابقات شرکت نماید.

2-3 مربی می بایست در تمام مسابقات در طول برگزاری لیک حضور مستمر در نیمکت داشته باشد و تیم را هدایت نماید. در وصورت ناتوانی در حضور، با هماهنگی هیئت مدیره و کارفرما اقدام به این امر نماید، در غیر اینصورت ملزم به حضور می باشد.

3-3 مربی پس از انعقاد قرارداد می بایست تمام آیین نامه های ورزشی مرتبطه را مطالعه نماید و در صورت نقض هر یک از آن ها، ادعای جهل به آن ها رافع مسئولیت نمی شود.

4-3 مربی در صورتی می تواند در تمرینات یا مسابقات سایر تیم ها شرکت کند که موافقت باشگاه را پیشتر اخذ کرده باشد.

5-3 مربی می بایست حسن معاشرت و ادب را در برخورد با بازیکنان تیم رعایت نماید و در غیر اینصورت مربی و بازیکن از نگاه باشگاه و کمیته انضباطی تیم یکسان هستند.

6-3 در صورت لزوم و برگزاری اردو در سایر شهرها یا بعضاً کشورهای دیگر، مربی می بایست حضور مستمر در کنار تیم داشته باشد، حتی اگر در ایام تعطیلات بوده باشد. هر گونه عذر و بهانه پذیرفتنی نیست.

4- محل انجام کار :

دفتر اصلی باشگاه به  آدرس ………………. و نیز مجموعه های ورزشی باشگاه به نشانی …………..  به منظور تمرین و آمادگی بازیکنان.

5- تاریخ انعقاد قرارداد :

………………………………………….

6- مدت قرارداد : …………………….

7- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

8- حق السعی :

1-8 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه :

به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

………………….

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                               محل امضاء و اثر انگشت مربی

(تهیه و انتشارتوسط مرجع حقوقی ایران)