بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………………………کد پستی ……… .

2-1 کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

2- نوع قرارداد :

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که وکیل به آن اشتغال می یابد :

وکیل از تاریخ موافقت هیئت مدیره شرکت، وکیل حقوقی شرکت معرفی می شود و می بایست نسبت به وظایف مشروح ذیل کمال دقت و تلاش را مبذول نماید :

1-3 وکیل ملزم است که نظرات مشورتی و حقوقی خود را نسبت به کلیه امور مربوط به شرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباً ارائه نماید.

2-3 تهیه و تدوین قراردادها و فرم های و لوایح حقوقی مورد نظر شرکت و نقد و بررسی و اعلام نظر نسبت به قراردادعای تنظیمی شرکت با اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی

3-3 تنظیم لوایح و صورتجلسات مجامع شرکت و هیئت مدیره

4-3 ذات وکالت رعایت عدالت و امانتداری می باشد؛ در همین خصوص وکیل نسبت به اسناد و مستنداتی که به آن دسترسی دارد یا در اختیارش قرار می گیرد می بایست حسن امانتداری را رعایت و نسبت به محرمانه ماندن اطلاعات مندرج در آن نهایت کوشش را اعمال نماید.

5-3 در صورت نیاز و طرح دعوا از جانب سایرین در شهرهای مختلف، وکیل می بایست در محاکم آن شهرها حضور یافته و دفاع مقتضی مبذول نماید.

6-3 وکیل می بایست در جلسات برگزاری مناقصات و مزایدات شرکت حضور داشته باشد، و نسبت به مندرجات اسناد مناقصه و مزایده نظرات حقوقی در خور توجه اظهار نماید.

7-3 در صورتی که یکی از پرسنل شرکت با مسئله حقوقی یا بعضاً کیفری روبه رو بود، به صلاحدید کارفرما یا هیئت مدیره شرکت، وکیل می تواند بدون اخذ حق الوکاله وکالت ایشان را قبول نماید و روند رسیدگی به پرونده ایشان را دنبال کند.

4- محل انجام کار :

بخش حقوقی شرکت به آدرس …………………………………………………… می باشد؛ و نیز حضور یافتن در محاکم .

5- تاریخ انعقاد قرارداد :

………………………………………….

6- مدت قرارداد : …………………….

7- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

8- حق السعی :

1-8 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه :

به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

………………..

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                               محل امضاء و اثر انگشت وکیل

(تهیه و انتشارتوسط مرجع حقوقی ایران)