بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………. کد پستی ……… .

2-1 کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

2- نوع قرارداد :

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

1-3 پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت براساس قوانین و مقررات مربوطه با همکاری با سایر بخش های شرکت

2-3 تهیه و نگهداری کلیه سوابق مربوط به شرکت و پرونده های استخدامی کارکنان و کارگران

3-3 تهیه و تنظیم آمار پرسنلی کارکنان و کارگران و نگهداری و به روز در آوردن آن ها

4-3 تهیه طرح های رفاهی و انجام اقدامات لازم در زمینه کلیه امور مربوط به رفاه کارکنان و کارگران شرکت در چارچوب اعتبارات و مقررات مربوطه

5-3 پیش بینی و برآورد احتیاجات شرکت در خصوص وسائل و ملزومات اداری

6-3 انجام امور حضور و غیاب و تنظیم برنامه کشیک کارکنان و کارگران شرکت و مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی و قوانین آئین نامه های استخدامی

7-3 انجام امور مربوط به دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات و کارهای صادره و امور بایگانی شرکت

8-3 تهیه و تنظیم گزارشات لازم به منظور ارائه به هیئت مدیره شرکت

9-3 همکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق با مقررات جاری

10-3 مشارکت در فرایند ارزشیابی کارکنان و کارگران و ارائه پاسخ های لازم در این زمینه

11-3 راهنمایی و پاسخگوئی صبورانه و مسئولانه به مراجعه کنندگان

12-3 رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.

13-3 انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

4- محل انجام کار :

دفتر مرکزی مربوط به کارکنان اداری و مالی شرکت به نشانی …………….. می باشد.

5- تاریخ انعقاد قرارداد :

………………………………………….

6- مدت قرارداد : …………………….

7- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

8- حق السعی :

1-8 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه :

به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                            محل امضاء و اثر انگشت کارمند  

(تهیه و انتشارتوسط مرجع حقوقی ایران)