موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

مورد وکالت  : مراجعه  به  ——- به  منظور افتتاح  حساب   ——- به  نام   موکل با حق  برداشت  هر مقدار مبلغ  دفعتا واحده  ویا کرارا تقاضا و اخذ دسته  چک  به  هرتعداد و هر برگ  بنام   موکل و استفاده  از دسته  چک  مذبور با حق  امضا ذیل  و ظهر  چکهای  موصوف   درج  مبلغ  به  هرمقدار  درج  تاریخ  به  هر تاریخ  وعند اللزوم  ظهرنویسی  واصلاح  چکهای  صادره  و واریز  وجه  و  مسدود نمودن  حساب  و اخذ کلیه  وجوه موجود اعم از اصل و سود و با حق  سپردن هرگونه تعهد و تضمین  لازم  و پرداخت  هزینه های قانونی  اخذ فرمهای  مربوطه  و تکمیل  آن  و ارائه  آن  به  بانک  موصوف  و امضا ذیل  اوراق  و دفاتر و دادن  رسید به  نحوی  که  جهت  انجام  مورد وکالت  لازم  و ضروری  باشد.

حدود اختیارات  : وکیل مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل و اقدام  موکل نافذ و معتبر می  باشد .