موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..

 وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ……………………………………………….

مراجعه  به  هر یک  از وکلای  دادگستری  و انتخاب  و انتصاب  آنها براساس ماده   31 قانون  آئین  دادرسی  دادگاههای  عمومی  وانقلاب  در امور مدنی ( مصوب   21/ 1/ 79 ) در خصوص  حضور در هریک  از دادگاهها اعم  از بدوی  یا تجدیدنظر و دیوانعالی  کشور و دیوان  عدالت  اداری  و تقدیم  هر نوع  دادخواست  و اقامه  انواع  دعاوی و پاسخگوئی  به  مدعیان  و رد و استرداد مدارک  و لوایح  و تمکین  و تقاضای  تجدید نظر و فرجام  نسبت  به  آرا صادره  از محاکم  و انتخاب  و انتصاب  و عزل  وکلا و کارشناسان دادگستری  با داشتن  تمام  اختیارات  راجع  به  امر دادرسی  به  خصوص  اختیارات  مندرج  در مواد  35 و  36 قانون صدرالذکر باداشتن  حق  اعتراض  به رای  بدوی،  تجدید نظر،  فرجام  خواهی،   اعاده دادرسی،  مصالحه  و سازش،  ادعای  جعل  یا انکار و تردید نسبت  به  سند طرف  و استرداد سند با حق تعیین  جاعل،   ارجاع  دعوی  به  داوری  و تعیین  داور تعیین  مصدق  و کارشناس   دعوی  خسارات  و استرداد و دادخواست  یا دعوی  و جلب  ثالث  و دفاع  از دعوی  ثالث   ورود شخص  ثالث  و دفاع  از دعوی  ورود ثالث   دعوی  متقابل  و دفاع  در قبال  آن   اعلام  عسر و حرج  و ارایه  مدارک  مربوطه  و رد یا قبول  سوگند و صلح  و سازش  با طرفین  دعوی  و تقاضای صدور اجرائیه  و تعقیب  عملیات  اجرائی  و توقیف  و بازداشت  اموال  و املاک محکوم علیه  یا محکوم  علیهم  و اخذ محکوم  به  و قبوض  و وجوه  تودیعی.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم  باحق  توکیل  به  غیر ولو کرارا و مع الواسطه کلا یا جزئا در انجام  مورد وکالت  از طرف  خود و موکل  دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی می  باشد و امضا و اقدام  وکیل به منزله امضا و اقدام  موکل نافذ و معتبر بوده  و نیازی  به حضور و کسب  اجازه  مجدد از  موکل نخواهدبود.