موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………….. به شماره ملی ………………. ساکن ……………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………….. به شماره ملی ………………. ساکن ……………………………………

مورد وکالت: در خصوص  مراجعه  به  شرکت  مخابرات  ایران  و سایر ادارات  و دوایر وابسته  و تابعه  به  منظور اخذ مجوز و تادیه  هزینه های  قانونی  و سپس  انتقال  مکان تلفن  ثابت  به  شماره   ………… منصوبه  در  ……….. با ودایع  احتمالی  به  هر مکان  که  وکیل  صلاح  ومقتضی  بداند با حق  تقاضا و اخذ انجام  امور اداری در خصوص تغییر مکان  تلفن  موصوف  باحق  سپردن  هر گونه  تضمین  و تعهد و رضایت  و اخذ مجوز ها و تادیه  هزینه های  قانونی  و اخذ یا تسلیم  اوراق  و مدارک  اعم  از اصل، رونوشت،  کپی با حق  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک مربوطه.

حدود اختیارات: وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت با حق توکیل  به غیر دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  قانونی  بوده  و امضا و عمل ایشان به منزله  امضا و عمل ………………. نافذ و معتبر می باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.