مورد وکالت: مراجعه به ادارات  ثبت اسناد و املاک اداره ثبت  شرکتها و سایر سازمانها و ادارات ذیربط و اخذ هرگونه مجوز و استعلام  و مفاصا حساب  و پرداخت  کلیه بدهیها و ارایه صورت  جلسات و اسناد و مدارک  لازم و رفع موانع قانونی  موجود و سپس  انجام  کلیه  امور اداری  و جاری  انحلال شرکت ………..  بر اساس  صورت  جلسات  شرکت  و مقررات  قانونی و سپردن  تضمین  کشف  فساد و گواهی  امضا در هر مرحله و مرجعی  که لازم  آید و انجام  کلیه تشریفات  انحلال  شرکت و ثبت  صورت  جلسات  شرکت  در اداره  ثبت  شرکتها  و انجام  سایر اقدامات  مرتبط با انحلال  شرکت  و همچنین  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک  و دفاتر ثبتی  در ثبت  شرکتها و در خواست  انتشار آگهی  انحلال  شرکت  در روزنامه  رسمی  با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  و رضایت  در خصوص  انجام  مورد وکالت به نحویکه در هیچ مرحله ای  و در هیچ  مرجعی  نیازی  بحضور و کسب اجازه مجدد ………….. نباشد.

حدود اختیارات : ………… مرقوم در انجام مورد وکالت با حق  توکیل  به  غیر ولو کرارا”و مع الواسطه جز یا کلا”دارای اختیارات  تامه و مطلقه قانونی می  باشد و اقدام  و امضا وی  به منزله اقدام  و امضا شخص   …………..  نافذ و معتبر است و نیازی  به حضور و کسب اجازه مجدد از  ……….. نمی  باشد.  حق  الثبت  و حق  التحریر و بهای  اوراق  مصرفی  به  مبلغ  مندرج  در سند وصول و بابت  مخارج  سند قبض  شماره  ……… صادر و تسلیم شد. این  سند در دو نسخه  به  شماره   ……….  تنظیم  و اوراق  چاپی  شماره  ……….  و …………  سری   …………. مصرف  گردید.

بتاریخ  ………… هجری  شمسی

محل امضا.