موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

مورد وکالت  : مراجعه  به  هر شخص  حقیقی  یا حقوقی   و پس  از رفع کلیه  موانع  اداری  و جاری  قانونی  اقدام  به اجاره  نمودن هر پلاک  ثبتی  با کلیه  ملحقات  و منضمات  شرعی  وقانونی آن  بدون  استثنا بانضمام  حق  الامتیازات  آب  و برق  و گاز مربوطه  و منصوبه  در آن از هر شخص  اعم  از حقیقی  یا حقوقی  ولو از شخص  خود به  نام  وبرای  موکل   و به  هر مبلغ  و قید و شرط و نحوی  که وکیل صلاح  و مقتضی بداند با حق  تعیین  مال  الاجاره  به  هر میزان  و مبلغ  با رعایت  غبطه  موکل  و تحویل  گرفتن  مورد وکالت  با حق  اسقاط کافه  خیارات  حتی  خیار غبن فاحش  وضمانت  کشف  فساد و سپردن  هر گونه تعهد و ضمانت  دیگر در ارتباط با ملک  مرقوم  و حضور در دفتر اسناد رسمی  و امضا ذیل  اوراق  و اسناد ومدارک  مربوطه.

 حدود اختیارات  : وکیل مرقوم  با حق  توکیل  به  غیر و مع الواسطه جزئا یا کلا در انجام  امور وکالت  دارای  اختیارات  تام  و مطلقه بوده  و امضا و عمل  و اقدام  ایشان  به  منزله  امضا و عمل  واقدام  موکل  نافذ و معتبر می  باشد. مفاداین  سند فقط در نفس وکالت  موثر است  .