موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد …………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………..

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………….

مورد وکالت  : مراجعه  به  هریک  از شعب بانکهای  کشور با حق  برداشت  هر مبلغ از حساب  شماره  ……………. بانک …………… نزد شعبه …………………. به نام …………….  دفعتا واحده  و یا کرارا و واریز وجه و تمدید دفترچه و گرفتن کارت  و مسدود نمودن حساب و اخذ کلیه  وجوه  موجود اعم  از اصل  و سود  ……………………  و با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  لازم  و امضا ذیل  اوراق  و دفاتر و دادن  رسید به  نحوی  که  جهت  انجام  مورد وکالت  لازم  و ضروری  باشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل  و اقدام موکل نافذ و معتبر می  باشد و مفاد این  سند فقط نفس  وکالت  موثر است.