موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

مورد وکالت  : درخصوص  مراجعه  دادگاهها دادسراها اداره  راهنمائی  و رانندگی  و نیروی انتظامی  و هریک  از ادارات  نهادها و پارکینگهای  مربوطه  به  منظور پیگری و رفع  توقیف  از یکدستگاه ………………….و پرداخت  جرایم احتمالی  و تقاضای  کسر جرایم  صادره  و ثبت  شده  از مراجع  ذیصلاح  عنداللزوم  تحویل  خودروی موصوف  و دادن  رسید و حمل  به  مقصد موکل  همچنین  مراجعه  به  ادارات  راهنمائی  و رانندگی نیروی  انتظامی  و مراکز تعویض  پلاک  خودرو ناجا در خصوص  فک  و تحویل  پلاک  انتظامی  موکل منصوبه  برروی  خودروی  موصوف  و اخذ پلاک  انتظامی  جدید به  نام  شخص  وکیل  و یا هر شخص دیگری  که  وکیل  صلاح  و مقتضی  بداند ونصب  آن  برروی  خودروی  موصوف  همچنین  عنداللزوم اخذگواهی  عدم  خلاف  و معاینه  فنی  نسبت  به  خودروی  موصوف  باحق  امضا ذیل  اوراق و اسناد و مدارک  مربوطه و پرداخت  هزینه ها و سپردن هرگونه  تعهد و تضمین  لازم  و انجام  کلیه تشریفات  اداری  و قانونی  مورد وکالت.

 حدود اختیارات  : وکیل مرقوم  در انجام  مورد وکالت  دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد و امضا و اقدام  و عمل  وی  به  منزله امضا و اقدام  و عمل  موکل   نافذ و معتبر است  به  نحوی  که  در هیچ  یک  از مراحل  انجام مورد وکالت  نیازی  به  حضور و امضا مجدد  موکل نباشد.