موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

موردوکالت: مراجعه  به  هریک  از ادارات  و مراجع  قضائی  و حقوقی  و دوائر دولتی  و غیردولتی اعم  از دارایی   شهرداری   ثبت  اسناد و املاک  اداره  ثبت  شرکتها و انجام  کلیه  اقدامات لازم  وطی  مراحل  قانونی  و حقوقی  و انجام  امور اداری  مربوطه  در خصوص  به  ثبت  رساندن  هر نوع  شرکت  اعم  از تجاری  و مدنی  و موسسه غیر تجاری تحت  هر عنوان  و با هر اسم  و علامت  بنام  و برای  موکل  و ارائه و دریافت  اسناد و اوراق  و مدارک  لازم  و تنظیم  و تکمیل  اظهارنامه تقاضانامه اساسنامه و شرکت  نامه و سایر اوراق  و اسناد مربوطه  در ادارات  و مراجع  ذیربط وسپردن  تعهدات  لازم  و دریافت  مجوزها و گواهی  ها و تاییدیه  ها و پرداخت  هزینه  ها و اقدام  به  نامگذاری  و تعیین  و تغییر نام  شرکت  و درخواست  پلمپ  و امضا دفاتر قانونی  و ساختن  مهر و اخذ آن  و انتشار و اخذ روزنامه  و آگهی  تاسیس  و اقدام  به  هر عملی  که  بمنظور اجرای  مورد وکالت  لازم  باشد. همچنین خریداری  و یا اجاره  نمودن  هر نوع  ملک  بعنوان  محل  شرکت  اعم از ویلا یا آپارتمان با آب  و برق و گاز و تلفن و سایر منصوبات با هر مشخصات  و به هر متراژ و با هر کمیت و کیفیت  و با هر پلاک در هر محل در کشور………  بنام  و برای  موکل  با هر قیمت  و با هر مال الاجاره  و تحویل  گرفتن  مورد معامله و تسلیم  بهای  آن  و تنظیم  و امضای  سند ملک  خریداری  شده  یا مورد اجاره  در هر یک  از ادارات  و دفاتر اسناد رسمی  و اسقاط نمودن  کافه  خیارات  حتی  خیار غبن  فاحش  و سپردن  تعهدات  لازمه  و ارائه  و اخذ اسناد و مدارک  اعم  از اصل  یا رونوشت  و کپی.

حدوداختیارات  : وکیل  نامبرده  درانجام  مورد وکالت  و لوازم  آن  دارای  اختیارات تامه  و مطلقه  قانونی  بوده  و اقدام  و امضا ایشان  به  منزله  اقدام  و امضا موکل  نافذ و معتبر است. مفاد این  سند فقط درنفس  وکالت  موثر است.