موکل : آقای  ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

مورد وکالت  : مراجعه  به  هر یک  از دادگاههای  عمومی  و انقلاب  به  ویژه مجتمع های  قضائی  خانواده  و تقدیم  دادخواست  به  منظور مطلقه  نمودن  زوجه  (وکیل) از قید زوجیت  زوج  موضوع  عقدنامه  شماره  ترتیب  …………. به  قسم  طلاق خلع  به  هر شرط و تعهد و قرار و تضمین  لازم  مشروط به بذل و بخشش کامل کلیه حقوق مالی اعم از مهریه و نفقه و اجرت امثل ایام زوجیت و غیره  با هر شرط ضمن  العقد موضوع  عقدنامه  شماره ترتیب ………….. عنداللزوم  مراجعه  به  هر یک  از  دفاتر رسمی  ثبت  طلاق  و به  ثبت  رسانیدن  طلاق  و اجرای  صیغه  شرعی طلاق  ولوکرارا و مع الواسطه  باحق  استرداد جهیزیه  حتی  بدون  حضور موکل  باحق  تعیین  ومعرفی  داور و قبول نظرات و قبول مابذل تصمیمات  انها یا اعتراض به آن  و رد تصمیمات  متخذه و ارائه نظرات  جدید همچنین مراجعه به هریک  از وکلای  دادگستری و انتخاب  و انتصاب  آنها براساس  ماده 31 قانون آئین  دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقلاب  در امور مدنی  (مصوب   21/ 1/ 79) در خصوص  حضور در هر یک  از دادگاهها اعم  از بدوی  یا تجدید نظر ودیوانعالی  کشور و تقدیم  هر نوع  دادخواست  و اقامه  انواع  دعاوی  و پاسخگوئی  به  مدعیان  و رد و استرداد مدارک  و لوایح و تقاضای  تجدید نظر و فرجام  نسبت  به  آرا صادره  از محاکم  و انتخاب  و انتصاب  و عزل  وکلا و کارشناسان  دادگستری  با داشتن تمام  اختیارات  راجع  به  امر دادرسی  به  خصوص  اختیارات  مندرج  در مواد  35 و 36 قانون  صدرالذکر با داشتن  حق  اعتراض  به  رای  بدوی   تجدید نظر  فرجام  خواهی اعاده  دادرسی    مصالحه  و سازش  ادعای  جعل  یا انکار و تردید نسبت  به  سند طرف و استرداد سند با حق  تعیین  جاعل   ارجاع  دعوی  به  داوری  وتعیین  داور تعیین مصدق  و کارشناس   دعوی  خسارات  و استرداد و دادخواست  یا دعوی  و جلب  ثالث و دفاع  ار دعوی  ثالث   ورود شخص  ثالث  و دفاع  از دعوی  ورود ثالث دعوی متقابل  و دفاع  در قبال  آن اعلام  عسر و حرج و ارایه  مدارک مربوطه و رد یا قبول  سوگند و صلح  و سازش  با طرفین دعوی  و تقاضای صدور اجرائیه  و تعقیب عملیات  اجرائی  و توقیف  و بازداشت  اموال  و املاک  محکوم  علیه  یا محکوم  علیهم و اخذ محکوم  به  و قبوض  و وجوه  تودیعی  وامضا ذیل  و ظهر کلیه  اوراق  ومدارک و دادخواست  و اسناد و در صورت  لزوم  مراجعه  به  دفاتر رسمی  ثبت  ازدواج  و طلاق یا دفاتر اسناد رسمی  و اخذ هر نوع  استعلام  و پاسخ های  مربوطه  و در صورت  نیاز اخذ رونوشت  یا برابر اصل  از اسناد مربوطه و سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  لازم و ضمانت  کشف  و پرداخت  کلیه  هزینه های مربوطه و انجام  سایر تشریفات  اداری  و قانونی  لازمه  عمل  مورد وکالت  .

 این  سند باستناد پاسخ  استعلام  شماره  …………..تنظیم  گردید.  ‏.‏

  حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  درانجام  مورد وکالت  باحق  توکیل  به غیرو لوکرارا و مع  الواسطه  کلا یا جزا از طرف  خود و موکل دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد و امضا واقدام  وکیل  به  منزله امضا و اقدام  موکل  نافذ ومعتبر بوده  و نیازی  به  حضور وکسب  اجازه  مجدد از موکل  نخواهدبود. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است

حسب  الاظهار موکل  ضمن  عقد خارج  لازم  حق  عزل  وکیل  و یا ضم  امین  را تا پایان  انجام  مورد وکالت  سلب  و ساقط نمود همچنین  متعهد گردیدتا از هر اقدامی  که  مانع  انجام  مورد وکالت گردد خودداری  نماید.