موکل : آقای / خانم ………………………….. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : …………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی وارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هرگونه منع قانونی مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی ایران و راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی سراسر کشور و مؤسسات و دوائر وابسته و پیوسته به آن و دیگر مراجع و مقامات ذیربط و اقدام به خریداری نمودن و قبول انتقال رسمی هر نوع وسیله نقلیه و خودرو ، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی ، اتومبیل و موتور سیکلت تحت هر ممیزه و ویژگی و مدل و سیستم و شناسه و مشخصه و خصوصیت تعیین شده و پلاک و شماره نیروی انتظامی و کشوری ملی با معرفی و تعرفه خود وکیل و به هر مقدار و میزان سهام و دانگ با جمیع متعلقات و لواحق آن از هر شخص حقیقی و حقوقی به نام و برای موکل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و قبض و تصرف مبیع و تادیه ثمن و لدی الاقتضاء فک پلاک قبلی و اخذ و نصب و الصاق پلاک و شماره ملی اختصاصی جدید با توجه به نوع خودرو ابتیاعی و خریداری شده و ابطال اسناد و مدارک و تحویل و اخذ آن ها و قبول تمامی خدمات و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه امور و مراحل اداری و قانونی مورد نیاز من البدو الی الختم و اخذ کلیه اسناد و مدارک و اقلام و لوازم مأخوذه و ایصال آن ها همراه با خودرو و وسیله نقلیه / ماشین آلات ابتیاعی به موکل در قبال اخذ رسید و انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز من البدو الی الختم و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص موردوکالت و لوازم آن از جمله توکیل به غیر ولو کراراً جزئاً اوکلاً می باشد. و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ …./ …. / ………. هجری شمسی .