موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

.مورد وکالت  :  در خصوص  مراجعه  به …………………  وکلیه  ادارات  و مراجع  دولتی  و غیردولتی  و وابسته به دولت  اعم  از اداری، انتظامی  و قضایی  به  منظور پرداخت  مبلغ  و بهای  کالای  خریداری   موکل از شرکت  موصوف  واقدام  به  تحویل  و ترخیص  و بارگیری  کالای  مذکور باستناد آگهی  مزایده  شماره ……………………و پرداخت  هزینه های  لازم  و انجام  کلیه  امور و تشریفات  لازم  با حق  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و دفاتر و صورتجلسات  و قبوض  انبار  و انجام  کلیه  امور اداری  و حقوقی   موکل  با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  لازمه  و انجام  کلیه  تشریفات  قانونی  و امضا ذیل  اوراق  واسناد ومدارک  مربوطه.

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  دارای  اختیارات  تامه ومطلقه  قانونی  است  . امضا و اقدام  وی  به  منزله  امضا و اقدام   موکل نافذ و معتبر بوده  و نیازی  به  حضور و کسب  اجازه  مجدد  موکل نخواهد بود. مفاد این  برگ  فقط در نفس  وکالت  موثر است.