مراجعه به همه سازمان ها، اداره ها و مراکز دولتی یا غیردولتی بخش خصوصی یا  دولتی و عمومی و دریافت هر مقدار وجه و مالی ولو به صورت چک بانکی یا دادن شماره حساب خود ویا موکل بنام موکل به دفعات و کرات اعم از اصل و سود و هرچه به موکل تعلق می‌گیرد و دادن رسید و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در نمایندگی، کارگزاری یا شرکت بیمه و یا نمایندگان وقانونی آن ها و در بانک و واریز و پرداخت هر مقدار وجه به حساب موکل و دریافت مجدد آن و در صورت لزوم با حق مسدود نمودن حساب مرقوم و نیز با حق مراجعه به هر سازمان و شخص حقیقی یا حقوقی برای پی گیری حق و ادعای مالی و غیرمالی موکل از جمله ثبت و طرح دعوی در دادگستری تا هر مرحله و انجام داوری یا مراجعه به هر مرجع قضایی داخلی و ادارات ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال و شورای حل اختلاف و هر مرجع ذیصلاح دیگر که جهت انجام امور موضوع این وکالتنامه لازم و ضروری باشد و انجام تشریفات اداری و قانونی لازم و عند الاقتضاء با حق تعیین و تغییر بانک برای پول موکل و هر مبلغی که به هر عنوان و شیوه دریافت شود و شعبه آن ها در هر نقطه‌ای که لازم باشد و افتتاح حساب جدید و واریز و برداشت مکرر وجه از حساب مفتوحه با کلیه اختیارات مصرحه در بالا نسبت به حقوق موکل و کلیه مزایای مربوط به آن بشرح فوق‌الذکر و بطور کلی انجام تمامی اموری که در زمینه مورد وکالت لازم باشد بدون نیاز به حضور و امضاء و اجازه مجدد موکل و امکان طرح شکایت یا دادخواست در همه مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی و رسمی و غیر رسمی تا هر مرحله و اجرای تصمیمات و احکام آن ها مباشرتا! یا بادادن وکالت به دیگری و وکلای دادگستری با امکان سازش، مصالحه با هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت معوض یا بلاعوض.

حدود اختیارات

وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی ازجانب موکل می‌باشد و عمل و امضا وی در زمینه مورد وکالت بمنزله عمل و امضاء موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است.

بتاریخ یکهزار و سیصد و                       محل امضاء