موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

مورد وکالت: مراجعه  به  شرکت  مخابرات  ایران  و هر یک  از مناطق  و ادارات  وابسته  تابعه  به  منظور قبول  مصالحه  و انتقال تلفن  ثابت  به  شماره …………………. به  نام  وبرای  موکل  و درخواست نصب در هر محل که وکیل اعلام نماید و ارائه و اخذ مدارک  لازم  در خصوص  قبول  این  مصالحه  و تحویل  گرفتن  بوق  با حق  سپردن هرگونه  تعهد تضمین و رضایت  و گواهی  امضا و امضا ذیل اوراق  و اسناد مدارک و دفاتر مربوطه.

حدود اختیارات : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد و اقدام  و امضا وی  به  منزله  اقدام  و امضای  موکل نافذ و معتبر بوده  و نیازی  به  حضور و کسب  اجازه  مجدد از موکل نخواهد بود. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر می باشد.