موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

موردوکالت  : در خصوص  مراجعه  به  ادارات  دارائی   شهرداری   سازمان  مسکن  و شهرسازی   سازمان ثبت  اسناد و املاک  و دفاتر اسناد رسمی و عنداللزوم  شرکتهای  آب  برق  گاز مخابرات  آب  و فاضلاب  و سازمان  تامین  اجتماعی (بیمه) اتحادیه  و مجامع  صنفی  و کلیه  مراجع و ادارات  دولتی  و وابسته  به  دولت  اعم  از قضائی  انتظامی  و شرکت  در کلیه جلسات  و کمیسیونها به  منظور تحصیل  پروانه  تخریب  ساختمان  و عدم  خلاف و پایانکار و مفاصا حساب  نوسازی  و تسویه  حسابهای  مالیاتی  و تقاضا و اخذ صورت  مجلس تفکیکی  و عنداللزوم  اخذ فتوکپی  برابر با اصل  بنچاق  از دفترخانه  مربوطه و تقاضا واخذ هر گونه استعلام و پاسخهای آن از هر مرجعی که لازم و ضروری باشد نسبت به   …………  و در صورت  لزوم  شرکت در جلسات  دادگاههای  رسیدگی  کننده  به  تخلفات  ساختمانی  و پرداخت  جرائم  احتمالی  با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  و رضایت  لازمه  وتقاضا و اخذ سند مالکیت  به  صورت  اصل  یا المثنی  به  نام  موکل  و انجام  کلیه  تشریفات  قانونی  و امضاء ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه.

حدود اختیارات : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جزئا یا کلابا حق  توکیل  به  غیر دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  میباشد و امضا و عمل  وی  به  منزله امضا و عمل  موکل  نافذ و معتبر است  .