موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..

 وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ……………………………………………….

موردوکالت  : مراجعه  به  هریک  از ادارات  و مراجع  قضائی  و حقوقی  و دوائر دولتی  و غیر دولتی اعم  از دارایی،  شهرداری،   ثبت  اسناد و املاک،  اداره  ثبت  شرکتها و انجام  کلیه  اقدامات لازم  و طی  مراحل  قانونی  و حقوقی و انجام  امور اداری  مربوطه  در خصوص  به  ثبت  رساندن  هر نوع  شرکت  اعم  از تجاری  و مدنی  و تحت هر عنوان  و با هر اسم  و علامت  بنام  و برای موکل و ارائه و دریافت  اسناد و اوراق  و مدارک  لازم  و تنظیم و تکمیل اظهارنامه، تقاضانامه، اساسنامه، و شرکت  نامه و سایر اوراق  و اسناد مربوطه  در ادارات  و مراجع  ذیربط و سپردن  تعهدات  لازم  و دریافت  مجوزها و گواهی  ها و تاییدیه  ها و پرداخت  هزینه  ها و اقدام  به  نامگذاری  و تعیین  و تغییر نام  شرکت  و درخواست  پلمپ  و امضا دفاتر قانونی  و ساختن  مهر و اخذ آن و انتشار واخذ روزنامه  و آگهی  تاسیس  و با حق  مراجعه  به  هریک  از ادارات   مراجع  قضائی  و حقوقی دائر دولتی  و غیردولتی  اعم  از دارایی   شهرداری   ثبت  اسناد و املاک   اداره  ثبت شرکتها  دفاتر اسناد رسمی   انجام  کلیه  اموراداری   جاری  و قانونی  شرکت  به نمایندگی  از صاحبان  امضا مدیران  شرکت  به  نام  و برای  شرکت و اخذ کلیه  اسناد و اوراق  و مدارک  لازم  و ارائه  آنها از هر مرجع  و به  هر مرجعی  که  لازم  باشد و تنظیم  و تکمیل  اظهارنامه ها شرکت  در مجامع  عادی  عمومی  و فوق  العاده  و اظهارنظر و پرداخت  هزینه ها با حق  سپردن  هرگونه  تعهد، تضمین  و رضایت  و پرداخت  هزینه های  قانونی  و ارائه و اخذ اسناد و مدارک  لازم  و امضا ذیل  اوراق  و دفاتر و مدارک  و صورت  جلسات  مربوطه  و اقدام  به هر عملی  که  بمنظور اجرای  مورد وکالت  لازم  باشد.

حدود اختیارات  : وکیل  نامبرده  درانجام  مورد وکالت و لوازم  آن  دارای  اختیارات تامه  ومطلقه  قانونی  بوده  و اقدام  و امضا ایشان  به  منزله  اقدام  و امضا موکل  نافذ و معتبر است.مفاد این سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.