موکل : آقای / خانم …………….. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ……………….. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

مورد وکالت: درخصوص  مراجعه به ادارات  دارائی شهرداری ثبت اسناد و املاک و کلیه مراجع و ادارات  دولتی  و وابسته به دولت اعم از اداری انتظامی قضائی  باحق  مراجعه ومداخله درکلیه امور دادرسی در تمام محاکم دادگستری در هر مرحله از امردادرسی  به منظور تحصیل  و دریافت  گواهی  حصر وراثت و واریز مالیات  برارث  مرحوم ………… و سپس  رسیدگی  به هرآنچه  قدرالسهم  و کما فرض الله از ترکه مرحوم  ………..به موکل به ارث  می  رسد اعم ازمنقول و غیر منقول (باستثنا وسایط نقلیه موتوری  و ماشینهای  راهسازی  و اراضی  قانون  لغو مالکیت اراضی  شهری) وعندالزوم انجام  هر نوع  معامله  تحت  عنوان هر یک از عقو دایم از قطعی رهنی صلح معاوضه اجاره و غیره نسبت  به هر یک از اموال منقول و غیر منقول و سهام و منافع  و حقوق ورثه ای موکل و استرداد اقاله و فسخ  قراردادهای  تنظیمی  خواه در مقام  معامل  باشد یا متعامل  به هرشخص اعم ازحقیقی  و حقوقی  ولو بشخص  خود درقبال هر مبلغ و قید و شرط و نحوی که وکیل  صلاح  و مقتضی  بداند با حق دریافت و پرداخت  بها و ثمن معامله و تحویل و تحول  مورد معامله و تقاضا و اخذ سند مالکیت  یا المثنی و اصلاح اسناد مالکیت با حق اسقاط کافه خیارات  ولو خیار غبن  فاحش  و ضمانت  کشف  فساد و سپردن  هرگونه  تعهد و ضمانت دیگر با حق  مراجعه به هریک  از بانکهای کشور و تقاضا و تحصیل هر نوع وام  یا اعتبار در قالب هر یک از عقود اسلامی و قانونی  در مقابل  به رهن  وثیقه گذاردن  هریک از اموال  و املاک  فوق الذکر موکل نزد هر یک  از بانکهای  کشور و انعقاد قرارداد مشارکت و فروش  اقساطی  و جعاله و غیره و قبول کلیه شرایط بانکها و دادن هرگونه تعهدی  که جهت  دریافت  وام  لازم و ضروری  میباشد و افتتاح  حساب  مشترک  و واریز و برداشت وجه از حساب موصوف و فک و فسخ و تمدید و تجدید اسناد رهنی و انجام  تشریفات آن  همچنین  وصول  مطالبات مورث  موکل به شرح اسناد عادی  و رسمی  از اشخاص حقیقی  و حقوقی  و اخذ مال الاجاره و اجرت المثل از مستاجر یا مستاجرین  و متصرفین  و فسخ  و تجدید اسناد اجاری و عنداللزوم تقاضای  صدور اخطاریه و اجرائیه علیه مستاجر یا مستاجرین  و متصرفین  و رفع  تصرف  و خلع  ید از املاک  ورثه ای   موکل و در صورت  لزوم حضور در هر یک از دادگاهها اعم از بدوی تجدید نظر و دیوان عالی  کشور و تقدیم  هر نوع  دادخواست  و اقامه انواع  دعاوی و پاسخگوئی  به  مدعیان  و رد و استرداد مدارک و لوایح  و تمکین  و تقاضای  تجدید نظر و فرجام نسبت  به آرا صادره از محاکم  و انتخاب  و انتصاب  و عزل وکلا و کارشناسان  دادگستری  باداشتن  تمام اختیارات  راجع به امردادرسی  بخصوص  اختیارات  مندرج  در مواد 35 و 36 قانون آئین  دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقلاب (درامورمدنی) باحق  ادعای  جعل  یا انکار و تردید نسبت به سند طرف  واسترداد سند با حق  تعیین  جاعل تعیین  مصدق  و کارشناس دعوی  خسارت استرداد دعوی  جلب  ثالث ورود ثالث و دفاع از دعوی آنها دعوی  متقابل و دفاع از دعوی  نامبرده و اعلام  عسر و حرج  و ارائه مدارک  مربوطه و رد یا قبول  سوگند و صلح  و سازش  با طرفین  دعوی  و تقاضای  صدور اجرائیه تعقیب  عملیات اجرائی و توقیف  و بازداشت اموال و املاک محکوم علیه یا محکوم  علیهم  واخذ محکوم  به و قبوض  تودیعی عنداللزوم  مراجعه به کلیه بانکهای  دولتی  خصوصی  وموسسات مالی  و اعتباری  به  منظور پرداخت کلیه  هزینه  های  قانونی  وپس  از رفع  موانع  اداری  و قانونی  اقدام  به برداشت  از کلیه  حسابهای  مورث موکل به هر میزان و مقدار و مبلغ که وکیل صلاح  و مقتضی  بداند و دادن  رسید و عنداللزوم  انسداد حسابهای  مذکور پرداختی  و مراجعه به ادارات شهرداری دارایی ثبت اسناد و املاک سازمان  تامین اجتماعی (بیمه) و سایر ارگانها و نهادهای انقلابی  بمنظور تحصیل  پروانه ساختمان  و تقاضا و دریافت  گواهی عدم  خلاف پایانکار نوسازی عوارض و مهندسین ناظر و محاسب  تهیه نقشه و تصدیق امضا همچنین اخذ مفاصا حسابهای مالیاتی اعم از شغلی  و صنفی  با حق انجام کلیه تشریفات  قانونی از پرداخت  بدهی و سایرهزینه های  مربوطه و هرگونه تعهدی  که جهت  صدور آنها لازم  و ضروری  باشد و قیام  و اقدام  به هر عملی که بمنظور انجام  مورد وکالت لازم  وضروری  باشد با حق  حضور در دفاتر اسناد رسمی  و امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک مربوطه و اخذ یا تسلیم اوراق و اسناد و مدارک  اعم از اصل رونوشت یاکپی.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم  درانجام  مورد وکالت  باحق  توکیل  بغیر ولوکرارا”و مع الواسطه جزئا” یا کلا” از طرف موکل دارای اختیارات  تامه و مطلقه قانونی  میباشد. امضا و اقدام موکل به منزله امضا و اقدام موکل نافذ و معتبر بوده و نیازی به کسب و اجازه مجدد از موکل نخواهدبود.مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.