موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

موردوکالت : درخصوص  مراجعه به کلیه ادارات  ومراجع  دولتی  و وابسته به دولت  اعم از اداری انتظامی قضائی با حق  مراجعه و مداخله درکلیه امور دادرسی  در تمام  محاکم  دادگستری  و در هر مرحله از امر دادرسی  همچنین  مراجعه به هر یک  از دوایر ثبت و دارایی و عنداللزوم حضور در هر یک  از دادگاهها اعم  از بدوی  و تجدید نظر به منظور به وثیقه گذاردن …………………………………. به نفع ………………. و انجام  کلیه اقدامات جاری  جهت  تامین  قرار دادگاه و انجام  کلیه امور اداری و حقوقی موکل با حق  سپردن  هر گونه تعهد و تضمین  لازمه و انجام  کلیه تشریفات  قانونی و امضا ذیل اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم  درانجام مورد وکالت  دارای اختیارات  تامه و مطلقه قانونی می باشد و اقدام  و امضا وی  به منزله اقدام  و امضاء شخص موکل نافذ و معتبر است  و نیازی  به حضور و کسب  اجازه مجدد از موکل  نمی  باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.